Акція від ВОБУ
Продаж бухгалтерських книг
відтепер статті газети в аудіо

Класифікація зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП), затверджена наказом Держстату від 27.02.2013 р. № 69

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби статистики України
27.02.2013 № 69

КЛАСИФІКАЦІЯ
зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП)

Передмова

1. Розроблено: Державна служба статистики України.

Розробники: Кругляк В. В., Поремська Т. С., Фризоренко А. О.

2. Класифікація зовнішньоекономічних послуг схвалена Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України (протокол № 15 від 25 грудня 2012 р.).

3. Прийнято на надано чинності: наказ Держстату України від 27.02.2013 № 69.

4. Класифікація зовнішньоекономічних послуг адаптована до Розширеної класифікації послуг платіжного балансу Керівництва зі складання платіжного балансу (МВФ, 2009).

Вступ

Однією з найважливіших умов розвитку національної статистики, адаптованої до умов глобалізованої економіки, є створення та впровадження сучасної системи національних статистичних класифікацій, гармонізованих з міжнародними. Запровадження статистичних класифікацій дає можливість підняти на якісно високий рівень статистичний аналіз стану національної економіки, співставність показників національної економіки з міжнародними економічними показниками, забезпечує можливість міжнародного інформаційного обміну.

У вирішенні завдань поліпшення та вдосконалення управління економічними зв’язками України з іншими країнами важливу роль відіграє статистика зовнішньої торгівлі. Досліджуючи зовнішньоекономічні зв’язки за допомогою статистичних методів, вона забезпечує достовірну інформацію, яка всебічно характеризує стан економічних відносин з іншими державами. Ця інформація широко використовується для аналізу діяльності у сфері зовнішньої торгівлі та інших зовнішньоекономічних зв’язків, для прийняття правильних управлінських рішень, спрямованих на подальший розвиток країни.

За останні роки значення зовнішньої торгівлі послугами для розвитку економіки значно зростає. Україна цілеспрямовано проводить політику щодо інтеграції в європейське співтовариство, прагне зміцнювати свої зовнішньоекономічні зв’язки з усіма країнами. Підвищення ролі послуг зумовлено успіхами в розвитку транспортних систем, різного характеру технологій, фінансової та страхової діяльності тощо. Більшого значення набувають такі послуги, як проектно-конструкторські, будівельні та монтажні роботи, підготовка програмного забезпечення і технічного обслуговування, маркетинг та ін. Саме тому необхідно вдосконалювати облік зовнішньоекономічних послуг для України.

На виконання заходів щодо реалізації Стратегії розвитку державної статистики на період до 2012 року та відповідно до рекомендацій Керівництва із статистики міжнародної торгівлі послугами, розробленого статистичним відділом ООН, створено Класифікацію зовнішньоекономічних послуг (далі – КЗЕП), яка визначає перелік категорій послуг, за якими проводиться державне статистичне спостереження щодо зовнішньої торгівлі послугами.

Відповідно до плану дій щодо реалізації Стратегії розвитку державної статистики на період до 2017 року, починаючи з 2013 року здійснюється запровадження КЗЕП, що адаптована до Розширеної класифікації послуг шостого видання “Керівництва зі складання платіжного балансу”, розробленого МВФ.

1. Сфера застосування

Класифікація зовнішньоекономічних послуг визначає перелік категорій послуг, за якими проводиться державне статистичне спостереження щодо зовнішньої торгівлі послугами з метою одержання всебічної та вичерпної статистичної інформації про зовнішню торгівлю послугами для потреб складання зовнішньоторговельного та платіжного балансів України, а також оцінки розвитку економічних взаємовідносин України з іншими країнами світу.

КЗЕП призначена для використання юридичними особами та їхніми відокремленими підрозділами, що беруть участь у зовнішньоекономічній діяльності послугами, представництвами нерезидентів в Україні, працівниками органів державної статистики всіх рівнів, міністерствами, іншими органами виконавчої влади, а також можуть бути корисні для фахівців наукових організацій та установ, що проводять дослідження у зовнішньоекономічній діяльності, інших зацікавлених користувачів.

КЗЕП містить у собі види послуг, які використовуються у звітності, системі обліку та статистиці експорту-імпорту послуг.

2. Загальні положення

Об’єктами класифікації у КЗЕП є послуги у зовнішньоекономічній діяльності.

За структурою КЗЕП складається з трьох блоків: коду послуги, який має ієрархічну систему класифікації та систему кодування з використанням цифрового коду, найменування послуги та її опису.

Загальне кодове позначення об’єктів КЗЕП має вигляд: XX.XX.XX,

де: XX – розділ
XX.XX – підрозділ
XX.XXY – довідкова стаття при зазначенні послуг окремих підрозділів
XX.XX.XX – клас
XX.XX.XXY – довідкова стаття при зазначенні послуг окремих класів

Довідкові статті при зазначенні окремих класів та підрозділів мають літерне позначення Y (літери латинської абетки від a до d)

КЗЕП адаптована до Розширеної класифікації послуг платіжного балансу шостого видання “Керівництва зі складання платіжного балансу”, розробленого МВФ.

Ведення КЗЕП здійснює Держстат України.

Підставою для внесення змін до КЗЕП є відповідні зміни в міжнародній класифікації послуг платіжного балансу та особливості в системі національних рахунків.

3. Основні терміни у зовнішній торгівлі послугами

Зовнішньоекономічні послуги являються товаром, що не проходить митного контролю і на який не оформлюється вантажна митна декларація. Послуги не приймають форму матеріальних об’єктів, на які розповсюджуються права власності. Реалізація послуг та їх виробництво невідокремлені один від одного. Головним у торгівлі послугами є те, що повинна відбутись операція купівлі-продажу, яка охоплює діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності (резидентів та нерезидентів), побудована на взаємовідносинах між ними.

Зовнішньоекономічна діяльність – діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.

Резиденти – юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, які утворені та провадять свою діяльність відповідно до законодавства України з місцезнаходженням як на її території, так і за її межами; дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва України за кордоном, які мають дипломатичні привілеї та імунітет; фізична особа – резидент – фізична особа, яка проживає в Україні.

Нерезиденти – іноземні компанії, організації, утворені відповідно до законодавства інших держав, їх зареєстровані (акредитовані або легалізовані) відповідно до законодавства України філії, представництва та інші відокремлені підрозділи з місцезнаходженням на території України; дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва інших держав і міжнародних організацій в Україні; фізичні особи, які не є резидентами України.

Як правило, іноземними підприємствами (нерезидентами) вважаються ті підприємства, які платять податки від діяльності на користь іноземної держави.

Експорт послуг – надання послуги резидентами-виробниками країни резидентам іншої країни.

Імпорт послуг – надання послуги резидентам країни нерезидентами-виробниками.

4. Структура Класифікації зовнішньоекономічних послуг

КЗЕПНайменування послугиОпис послуги
01.Послуги з переробки матеріальних ресурсівУключає обробку, складання, маркування й упаковку, що здійснюються підприємствами, які не є власниками товарів. Наприклад, нафтопереробка, зрідження природного газу, пошиття одягу і складання електронних пристроїв. З цієї категорії виключається складання готових будівельних конструкцій (уключається в категорію “Послуги з будівництва”), а також маркування й упаковка, необхідні для перевезення (уключаються в категорію “Транспортні послуги”)
01.01Послуги для переробки товарів з метою реалізації у внутрішній економіціУключає послуги з виробництва, обробки або переробки матеріальних ресурсів (товару, сировини) підприємством-резидентом України (експорт) / нерезидентом (імпорт), що не є власником такого товару (сировини), з метою реалізації продукції, що вироблена, оброблена або перероблена з цього товару (сировини), на території України (експорт) / країни, в якій здійснена послуга (імпорт), у тому числі й у випадку зміни права власності на цю продукцію
01.01.01Послуги з переробки сировини для реалізації у внутрішній економіціУключає послуги з переробки у харчовій промисловості, тютюновій, текстильній, послуги у виробництві готового одягу, хутра, шкіри та шкіряного взуття, послуги в обробленні деревини та виробництві виробів з дерева, корка, соломки та плетениці (крім меблів), паперу, картону, послуги у видавничій справі, поліграфічній промисловості та у відтворенні друкованих матеріалів, виробництві коксу, продуктів нафтопереробки та ядерного палива, у хімічному виробництві, у виробництві гумових, пластмасових виробів, інших неметалевих мінеральних виробів, у металургії, послуги з виробництва ізольованого дроту та кабелю, акумуляторів та електричних батарей, електроенергії, газу та води (за винагороду або на договірній основі), послуги із збору, очищення та розподілення води (за винагороду або на договірній основі)
01.01.01aВартість товарів, отриманих від замовникаУключає вартість товарів, придбаних замовником у резидентів країни, у якій цей товар переробляється (указується як довідкова стаття при зазначенні послуг для переробки у внутрішній економіці)
01.01.01bВартість товарів, повернених замовникуУключає вартість товарів, відправлених після обробки (указується як довідкова стаття при зазначенні послуг для переробки у внутрішній економіці)
01.01.02Послуги з переробки сировини у сфері військово-промислового комплексу для реалізації у внутрішній економіціУключає інші послуги у виробництві інших машин спеціального призначення, інші послуги у виробництві зброї та боєприпасів
01.02Послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордономУключає послуги з виробництва, обробки або переробки матеріальних ресурсів (товару, сировини) підприємством-резидентом України (експорт) / нерезидентом (імпорт), що не є власником такого товару (сировини), з метою реалізації продукції, що вироблена, оброблена або перероблена з цього товару (сировини), на території іншої країни (експорт) / України (імпорт) після повернення продукції правовласнику
01.02.01Послуги з переробки сировини для реалізації за кордономУключає послуги з переробки у харчовій промисловості, тютюновій, текстильній, послуги у виробництві готового одягу, хутра, шкіри та шкіряного взуття, послуги в обробленні деревини та виробництві виробів з дерева, корка, соломки та плетениці (крім меблів), паперу, картону, послуги у видавничій справі, поліграфічній промисловості та у відтворенні друкованих матеріалів, виробництві коксу, продуктів нафтопереробки та ядерного палива, у хімічному виробництві, у виробництві гумових, пластмасових виробів, інших неметалевих мінеральних виробів, у металургії, послуги з виробництва ізольованого дроту та кабелю, акумуляторів та електричних батарей, електроенергії, газу та води (за винагороду або на договірній основі), послуги із збору, очищення та розподілення води (за винагороду або на договірній основі)
01.02.01aВартість товарів, направлених переробникуУключає вартість товарів, направлених на переробку (указується як довідкова стаття при зазначенні послуг для переробки товарів за кордоном)
01.02.01bВартість товарів, повернених від переробникаУключає вартість товарів, повернених після переробки (указується як довідкова стаття при зазначенні послуг для переробки товарів за кордоном)
01.02.02Послуги з переробки сировини у сфері військово-промислового комплексу для реалізації за кордономУключає інші послуги у виробництві інших машин спеціального призначення, інші послуги у виробництві зброї та боєприпасів
02.Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорійУключає роботи з технічного обслуговування і ремонту, здійснювані резидентами стосовно до товарів, що перебувають у власності нерезидентів (і навпаки). Ремонтні роботи можуть здійснюватись у приміщеннях ремонтного підприємства або в іншому місці. У цю категорію входять технічне обслуговування та ремонт морських і повітряних суден та інших транспортних засобів. Цей розділ не уключає послуги з очищення транспортних засобів (уключається до розділу “Транспортні послуги”), будівельно-ремонтні роботи й обслуговування (уключаються до розділу “Будівельні послуги”), технічне обслуговування та ремонт комп’ютерів уключається до розділу “Комп’ютерні послуги”
02.01Ремонт машин та устаткуванняУключає послуги з ремонту машин та устаткування
02.01.01Ремонт верстатів та механічного устаткуванняУключає ремонт механічного устаткування, ремонт верстатів
02.01.02Ремонт освітлювального та іншого електроустаткуванняУключає ремонт освітлювального устаткування, ремонт іншого електроустаткування
02.01.03Ремонт оптичного та фотографічного устаткуванняУключає ремонт оптичного та фотографічного устаткування
02.01.04Ремонт медичного, хірургічного та ортопедичного устаткуванняУключає ремонт медичного, хірургічного та ортопедичного устаткування
02.01.05Ремонт сільськогосподарських машинУключає ремонт сільськогосподарських машин
02.01.06Ремонт інших машин загального призначенняУключає ремонт інших машин загального призначення
02.02Капітальний ремонт транспортних засобівУключає послуги з ремонту транспортних засобів
02.02.01Капітальний ремонт морських та річкових суденУключає капітальний ремонт суден (морських, річкових повітряних)
02.02.02Капітальний ремонт повітряних суден, літаків, космічних апаратівУключає капітальний ремонт літаків, двигунів, повітряних суден та ін.
02.02.03Капітальний ремонт залізничних локомотиві та іншого рухомого складуУключає капітальний ремонт залізничних і трамвайних локомотивів та рухомого складу
02.02.04Капітальний ремонт автомобільного транспортуУключає капітальний ремонт автомобільного транспорту, послуги у виробництві корпусів для автомобілів та причепів, послуги у виробництві устаткування для автомобілів
02.02.05Капітальний ремонт іншого транспорту та транспортних засобівУключає послуги у виробництві велосипедів та мотоциклів, послуги у виробництві іншого транспортного устаткування, не віднесеного до інших угруповань
02.03Поточний ремонт та технічне обслуговування транспортних засобівУключає послуги з технічного обслуговування та поточний ремонт транспортних засобів
02.03.01Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту морських транспортних засобівУключає послуги з технічного обслуговування та поточний ремонт суден
02.03.02Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту водних транспортних засобівУключає послуги з технічного обслуговування та поточний ремонт річкових суден, утримання суднохідних, водних шляхів
02.03.03Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту повітряних транспортних засобівУключає послуги з технічного обслуговування та поточний ремонт повітряних суден
02.03.04Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту космічних транспортних засобівУключає послуги з технічного обслуговування та поточний ремонт космічних транспортних засобів
02.03.05Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту залізничних транспортних засобівУключає послуги з обслуговування та поточний ремонт вагонів, локомотивів, контейнерів, утримання та ремонт колій тощо
02.03.06Ремонт та технічне обслуговування автомобілівУключає послуги з технічного обслуговування та поточний ремонт автомобілів, утримання і поточного ремонту автодоріг, мостів, переїздів тощо
02.04Ремонт апаратури, побутових приладів та інструментівУключає послуги з ремонту апаратури, побутових приладів та інструментів
02.04.01Ремонт побутових приладівУключає ремонт побутових приладів
02.04.02Ремонт годинників та музичних інструментівУключає ремонт годинників та музичних інструментів
02.04.03Ремонт канцелярських та електро-обчислювальних машинУключає ремонт канцелярських та електронно-обчислювальних машин
02.04.04Ремонт контрольно-вимірювальних приладівУключає ремонт контрольно-вимірювальної апаратури
02.04.05Ремонт електророзподільної та контрольної апаратуриУключає ремонт електророзподільної та контрольної апаратури
02.04.06Ремонт апаратури для трансляції та ретрансляціїУключає ремонт апаратури для трансляції та ретрансляції передач
02.04.07Ремонт апаратури для відтворення звуку та зображенняУключає ремонт апаратури для записування і відтворювання звуку та зображення
02.04.08Ремонт іншої апаратури, побутових приладів та інструментівУключає ремонт ізольованого дроту та кабелю, акумуляторів та електричних батарей, деталей електронного устаткування
02.05Ремонт двигунів, генераторів і трансформаторівУключає послуги з ремонту двигунів, генераторів і трансформаторів
02.06Ремонт та технічне обслуговування машин спеціального призначення, військової техніки, зброї та боєприпасівУключає послуги з ремонту та технічного обслуговування машин спеціального призначення, військової техніки, зброї та боєприпасів
02.07Ремонт інших товарівУключає послуги з ремонту товарів, не зазначених вище
03.Транспортні послугиОхоплює процес перевезення людей та предметів із одного місця в інше, а також суміжні супутні та допоміжні послуги та здавання в оренду (фрахт) транспортних засобів з екіпажем. Сюди відносяться також поштові послуги та послуги кур’єрського зв’язку
03.01Послуги морського транспортуОхоплює усі послуги з міжнародних вантажних і пасажирських перевезень, що здійснюються морськими суднами, але не включає транспортування підводними трубопроводами (уключається до “Трубопровідного транспорту”) та плату за круїзи (уключається до “Подорожей”)
03.01.01Послуги пасажирського морського транспортуОхоплює перевезення людей. Уключає всі види послуг у сфері міжнародних перевезень нерезидентів, що здійснюються транспортними компаніями-резидентами (експорт послуг), та перевезень резидентів транспортними компаніями-нерезидентами (імпорт послуг). Сюди також уключаються послуги пасажирського транспорту, які надаються транспортними компаніями – нерезидентами на території цієї країни (тобто внутрішні). До цього класу не входять послуги, що надаються пасажирам-нерезидентам транспортними компаніями – резидентами в країні резидента (уключаються до “Подорожей”), вартість круїзів (уключаються до “Подорожей”), оренда, інжиніринг на тривалий термін без екіпажу (уключаються до “Послуг операційного лізингу”) та оренда або чартер у формі фінансового лізингу
03.01.02Послуги вантажного морського транспортуОхоплює міжнародні перевезення, пов’язані з експортом та імпортом товарів, що складають статистику країни. Сюди відносяться транспортні послуги, що надаються операторами-резидентами за межами митного кордону країни, що складає статистику, у зв’язку з експортом цієї країни (експорт послуг вантажного транспорту), і операторами-нерезидентами за межами митного кордону країни-експортера, що складає статистику, у зв’язку з імпортом товарів (імпорт послуг вантажного транспорту)
03.01.03Транспортно-експедиційні послуги морського транспортуОхоплює послуги з організації та забезпечення перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших вантажів
03.01.04Послуги, пов’язані з забезпеченням морської транспортної інфраструктуриУключає послуги морських портів: вантажно-розвантажувальні роботи, лоцманські послуги, аварійно-рятувальні роботи, екіпірування суден, роботи службово-допоміжного, рейдового і технічного флоту, ремонт та утримання суднохідних водних шляхів, послуги вантажних терміналів
03.01.05Послуги агентування та фрахтування морського флотуУключає послуги з агентування і фрахтування морського торговельного флоту
03.02Послуги річкового транспортуОхоплює міжнародні перевезення по річках, каналах і озерах. Сюди входять водні шляхи, які знаходяться в межах однієї країни, і водні шляхи, що проходять через дві країни або більше
03.02.01Послуги пасажирського річкового транспортуОхоплює міжнародні перевезення пасажирів по річках, каналах і озерах
03.02.02Послуги вантажного річкового транспортуОхоплює міжнародні перевезення вантажів по річках, каналах і озерах
03.02.03Транспортно-експедиційні послуги річкового транспортуОхоплює послуги з організації та забезпечення перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших вантажів по річках, каналах і озерах
03.02.04Послуги, пов’язані з забезпеченням річкової транспортної інфраструктуриУключає послуги річкових портів, вантажно-розвантажувальні роботи, лоцманські послуги, послуги з аварійно-рятувальних робіт, послуги з екіпірування суден, послуги вантажних терміналів, послуги, пов’язані з роботою службово-допоміжного, рейдового та технічного флоту
03.02.05Послуги агентування та фрахтування річкового флотуУключає послуги з агентування і фрахтування річкового торговельного флоту
03.03Послуги повітряного транспортуОхоплює всі послуги з міжнародних вантажних та пасажирських перевезень, що здійснюються повітряними суднами
03.03.01Послуги пасажирського повітряного транспортуОхоплює міжнародні пасажирські перевезення, що здійснюються повітряними суднами
03.03.02Послуги вантажного повітряного транспортуОхоплює міжнародні вантажні перевезення, що здійснюються повітряними суднами
03.03.03Транспортно-експедиційні послуги повітряного транспортуОхоплює послуги з організації та забезпечення перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших вантажів повітряними суднами
03.03.04Послуги, пов’язані з забезпеченням повітряної транспортної інфраструктуриУключає послуги аеропортів, аеровокзалів, аеродромів, пов’язані з перевезенням пасажирів та вантажів повітряним транспортом, послуги повітряних терміналів, підрозділів для обслуговування повітряних ліній та забезпечення повітряних перевезень (обслуговування повітряного руху на маршруті, на підступі та в межах аеропортів, інформаційне та аеронавігаційне польотне забезпечення), наземне обслуговування повітряних суден в аеропортах
03.03.05Послуги агентування та фрахтування повітряного флотуУключає послуги з агентування і фрахтування повітряного торговельного флоту
03.04Послуги космічного транспортуОхоплює запуски супутників, що здійснюються комерційними підприємствами для власників супутників (таких як телекомунікаційні підприємства), та інші операції, що виконуються операторами космічного устаткування, такі як перевезення вантажів і людей для проведення наукових експериментів. Сюди входять також космічний пасажирський транспорт і виплати, сплачені однією країною для забезпечення присутності своїх резидентів на борту космічних транспортних засобів іншої країни
03.05Послуги залізничного транспортуОхоплює міжнародні перевезення потягами
03.05.01Послуги пасажирського залізничного транспортуУключає послуги, пов’язані з виконанням залізничних пасажирських регулярних перевезень у всіх видах сполучення, перевезенням туристів, пошти, багажу поштовими та багажними вагонами у складі пасажирських потягів
03.05.02Послуги вантажного залізничного транспортуУключає послуги, пов’язані з виконанням залізничних вантажних регулярних перевезень в усіх видах сполучення, а також нерегулярних перевезень вантажів на під’їзних коліях промислових, будівельних, постачальних підприємств та організацій, послуги маневрові та буксирування
03.05.03Транспортно-експедиційні послуги залізничного транспортуОхоплює послуги з організації та забезпечення перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших вантажів залізничним транспортом
03.05.04Послуги, пов’язані з забезпеченням залізничної транспортної інфраструктуриУключає послуги, пов’язані з забезпеченням пасажирських та вантажних перевезень залізничним транспортом, послуги вантажних терміналів і послуги з підготовки рухомого складу до перевезень
03.06Послуги автомобільного транспортуОхоплює міжнародні вантажні перевезення вантажівками і фургонами та міжнародні пасажирські перевезення автобусами, уключаючи туристські автобуси підвищеної комфортності
03.06.01Послуги пасажирського автомобільного транспортуУключає послуги, пов’язані з виконанням регулярних перевезень пасажирів і багажу автобусами, тролейбусами, трамваями, фунікулерами, метрополітеном тощо
03.06.02Послуги вантажного автомобільного транспортуУключає послуги з перевезень вантажів вантажівками та послуги зі здавання під найм і в довготермінову оренду вантажних автомобілів з водієм
03.06.03Транспортно-експедиційні послуги автомобільного транспортуОхоплює послуги з організації та забезпечення перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших вантажів автомобільним транспортом
03.06.04Послуги, пов’язані з забезпеченням автомобільної транспортної інфраструктуриУключає послуги, пов’язані з забезпеченням пасажирських і вантажних перевезень автомобільним транспортом: послуги автостанцій, автостоянок, послуги, пов’язані з технічною допомогою
03.07Послуги трубопровідного транспортуУключає міжнародне транспортування по трубопроводах таких товарів, як нафта і супутні продукти, вода і газ. Із цього розділу виключаються послуги, пов’язані з розподілом, зазвичай з підстанцій, води, газу і нафтопродуктів споживачам (вони включені до категорії “Інші ділові послуги, не віднесені до інших категорій”), а також вартість продуктів, що транспортуються (вони включені в загальні товарні категорії)
03.07.01Послуги, пов’язані з транспортуванням нафти та нафтопродуктівУключає послуги трубопровідного транспорту з транспортування сирої нафти та нафтопродуктів
03.07.02Послуги, пов’язані з транспортуванням газуУключає послуги трубопровідного транспорту з транспортування газу
03.07.03Послуги, пов’язані з транспортуванням водиУключає послуги трубопровідного транспорту з транспортування води
03.07.04Послуги, пов’язані з транспортуванням аміакуУключає послуги трубопровідного транспорту з транспортування аміаку
03.07.05Послуги інших видів трубопровідного транспортуУключає послуги інших видів трубопровідного транспорту
03.08Передача електроенергіїОхоплює передачу електроенергії на високих напругах по об’єднаній мережі ліній і зв’язаному з ними устаткуванню між пунктами генерації та пунктами, де така електроенергія перетворюється в низьковольтну для постачання споживачам або передачі в інші електросистеми. Передача електроенергії вважається завершеною, коли електроенергія надходить у розподільні установки енергосистеми, яка доставляє електроенергію кінцевим користувачам для її споживання. Сюди не відносяться вартість самої електроенергії (включається в загальні товарні категорії) і розподіл електроенергії, що включає доставку електроенергії від розподільної підстанції до споживача (включається в “Інші ділові послуги, не віднесені до інших категорій”)
03.09Інші допоміжні та додаткові транспортні послугиОхоплює всі інші транспортні послуги, які неможливо віднести до будь-якого з компонентів транспортних послуг, перерахованих вище
03.09.01Послуги транспортного оброблення вантажівУключає послуги з навантаження та вивантаження вантажів та багажу населення на всіх видах транспорту, послуги перевантажувальних терміналів
03.09.02Послуги збереження вантажів та складуванняУключає послуги збереження вантажів для всіх видів транспорту в зерносховищах, товарних складах загального призначення, складах-холодильниках, бункерах
03.09.03Послуги пакування вантажівУключає послуги з пакування, пов’язані з перевезенням вантажів
03.09.04Послуги оформлення документів відповідно до митних вимогУключає послуги з оформлення документів відповідно до митних вимог
03.09.05Інші транспортні послугиУключає всі інші транспортні послуги, які неможливо віднести до будь-якого з компонентів транспортних послуг, перерахованих вище (наприклад, прибирання та очищення транспортного устатковання)
03.10Послуги поштової та кур’єрської службиУключає збір, транспортування і доставку листів, газет, періодичних видань, брошур та інших друкованих видань, посилок та бандеролей. Сюди також відносяться послуги поштових відділень, такі як продаж поштових марок, прийом/видача кореспонденції до запитання, послуги телеграфу й оренда абонентських поштових скриньок
03.10.01Послуги поштової службиУключає послуги з приймання, оброблення та доставляння поштових відправлень, грошових переказів, послуги, пов’язані з виконанням перевезень одним або декількома видами транспорту з використанням власного і громадського транспорту. Сюди не уключаються фінансові послуги, що надаються установами поштової служби, як, наприклад, послуги з ведення банківських та ощадних рахунків (відносяться до розділу “Фінансові послуги”), послуги з обробки поштових відправлень (відносяться до розділу “Інші ділові послуги, не віднесені до інших категорій”) та послуги, пов’язані з системами поштових повідомлень. Поштові послуги, що надаються резидентами нерезидентам під час їх перебування в країні відвідування (або послуги, що надаються нерезидентами резидентам під час їх виїздів за кордон), відносяться до розділу “Подорожі”
03.10.02Послуги кур’єрської службиУключають усі види кур’єрських послуг, наприклад доставку за розкладом, експрес-доставку та доставку “від дверей до дверей”. До цього класу не включаються, наприклад, транспортування пошти підприємствами повітряного транспорту (ураховується за класом “Послуги повітряного вантажного транспорту”), зберігання товарів (ураховується за класом “Транспортні послуги, інші супутні та допоміжні послуги) та послуги з обробки поштових відправлень (ураховуються за розділом “Інші ділові послуги, не віднесені до інших категорій”)
04.Послуги, пов’язані з подорожамиОхоплює товари і послуги, придбані в країні відвідування нерезидентами цієї країни для власного споживання або подальшої передачі третій особі. Цей розділ охоплює перебування будь-якої тривалості за умови, що не відбувалася зміна резидентної приналежності. Сюди відносяться послуги з проживання, витрати на продукти харчування та напої, витрати на транспортне обслуговування на території країни відвідування (споживання яких здійснюється на території країни-виробника). Також уключаються витрати на подарунки, сувеніри та будь-які інші предмети, придбані для особистого користування приїжджими, які можуть бути вивезені з відвідуваної країни. Уключаються куплені нерезидентом або надані нерезиденту під час подорожі товари і послуги для власного користування або подарунки, які за інших обставин можна було б віднести до інших груп, такі як поштові послуги, телекомунікаційні послуги та транспорт. Сюди також уключаються транспортні послуги, надані в межах країни відвідування, коли такі послуги надаються транспортними компаніями-резидентами такої країни, за винятком міжнародних пасажирських перевезень, які входять до розділу “Послуги пасажирського транспорту”. З цього розділу виключаються товари, придбані для перепродажу в країні резидента або в якій-небудь третій країні, а також товари і послуги, придбані дипломатами, співробітниками консульств, військовослужбовцями
04.01Послуги під час відряджень, ділових переговорівОхоплює придбання товарів та послуг для особистого використання працівниками органів влади, що знаходяться в країні відвідування у службовому відрядженні
04.01.01Послуги, пов’язані з проживанням під час відрядженняОхоплює послуги готелів, послуги з надавання місць для проживання в готелях, уключаючи мотелі та готелі із конференц-залами
04.01.02Послуги, пов’язані з харчуванням під час відрядженняУключає послуги з продажу готової їжі для споживання, головним чином, на місці; продажу напоїв: у ресторанах, кафетеріях, закусочних, вагонах-ресторанах залізничних компаній та інших організацій пасажирського транспорту, у тавернах, барах, нічних клубах, пивних залах тощо, послуги постачальників готової їжі, підготовленої спеціалізованими пунктами для споживання в різних місцях: постачання готової їжі, пунктах продажу “їжа на колесах”, банкетах і фірмових прийомах, весіллях, прийомах гостей та інших святах
04.01.03Місцеві транспортні послуги в період відрядженняДо цього класу належать послуги, що надаються пасажирам-нерезидентам транспортними компаніями-резидентами в країні резидента, вартість круїзів
04.01.04Послуги турагенцій та туроператорів, що організовували перебування під час відрядженняУключає послуги, пов’язані з організацією поїздок, забезпеченням житлом і транспортними засобами
04.02Послуги, надані сезонним робітникам та працівникам прикордонних районівУключаються товари і послуги, придбані сезонними робітниками, робітниками з прикордонних районів та іншими працівниками по короткостроковому найму в країні за місцем роботи
04.02.01Послуги, пов’язані з проживанням сезонних робітниківОхоплює послуги готелів, послуги з надавання місць для проживання в готелях, уключаючи туристичні, і мотелях; у готелях із конференц-залами, послуги з надання інших місць для короткотермінового проживання у таборах, літніх будинках, квартирах, які здаються під час відпускного періоду; на майданчиках для кемпінгів і в будівлях на території кемпінгів; у сімейних пансіонах, селянських садибах, на молодіжних турбазах, у гірських притулках, спальних вагонах тощо
04.02.02Послуги, пов’язані з харчуванням сезонних робітниківУключає послуги з продажу готової їжі для споживання, головним чином, на місці; продажу напоїв, що споживаються одночасно зі споживанням їжі в різних закладах з показом розважальних вистав або без них: у ресторанах, кафетеріях, закусочних, вагонах-ресторанах залізничних компаній та інших організацій пасажирського транспорту, послуги з продажу напоїв для споживання, головним чином, на місці, у різних закладах з показом розважальних вистав або без них: у тавернах, барах, нічних клубах, пивних залах тощо, послуги постачальників готової їжі, підготовленої спеціалізованими пунктами для споживання в різних місцях: постачання готової їжі, пунктах продажу “їжа на колесах”, банкетах і фірмових прийомах, весіллях, прийомах гостей та інших святах
04.02.03Місцеві транспортні послуги, надані сезонним робітникамДо цього класу входять послуги, що надаються пасажирам-нерезидентам транспортними компаніями-резидентами в країні резидента, вартість круїзів
04.02.04Послуги турагенцій та туроператорів, що надавали послуги сезонним робітникам та працівникам прикордонних регіонівУключає послуги, пов’язані з організацією поїздок, забезпеченням житлом і транспортними засобами
04.03Послуги під час інших ділових подорожейОхоплює придбання товарів і послуг для особистого споживання або дарування особами, які подорожують з діловими цілями (уключаючи товари і послуги, за які вони отримують відшкодування від своїх роботодавців). Сюди не включається придбання товарів та послуг від імені підприємства
04.03.01Послуги, пов’язані з проживанням під час ділової подорожіОхоплює послуги готелів, послуги з надавання місць для проживання в готелях, уключаючи туристичні, і мотелях; у готелях з конференц-залами, послуги з надання інших місць для короткотермінового проживання у таборах, літніх будинках, квартирах, які здаються під час відпускного періоду; на майданчиках для кемпінгів і в будівлях на території кемпінгів; у сімейних пансіонах, селянських садибах, на молодіжних турбазах, у гірських притулках, спальних вагонах тощо
04.03.02Послуги, пов’язані з харчуванням під час ділової подорожіУключає послуги з продажу готової їжі для споживання, головним чином, на місці; продажу напоїв, що споживаються одночасно зі споживанням їжі в різних закладах з показом розважальних вистав або без них: у ресторанах, кафетеріях, закусочних, вагонах-ресторанах залізничних компаній та інших організацій пасажирського транспорту, послуги з продажу напоїв для споживання, головним чином, на місці, у різних закладах з показом розважальних вистав або без них: у тавернах, барах, нічних клубах, пивних залах тощо, послуги постачальників готової їжі, підготовленої спеціалізованими пунктами для споживання в різних місцях: постачання готової їжі, пунктах продажу “їжа на колесах”, банкетах і фірмових прийомах, весіллях, прийомах гостей та інших святах
04.03.03Місцеві транспортні послуги під час ділової подорожіДо цього класу входять послуги, що надаються пасажирам-нерезидентам транспортними компаніями-резидентами в країні резидента, вартість круїзів
04.03.04Послуги турагенцій та туроператорів, що організовували ділову подорожУключає послуги, пов’язані з організацією поїздок, забезпеченням житлом і транспортними засобами
04.04Послуги, пов’язані з освітньою подорожжюУключаються товари і послуги, придбані особами, які проходять навчання за межами країни постійного проживання
04.04.01Послуги, пов’язані з проживанням під час навчанняОхоплює послуги готелів, послуги з надавання місць для проживання в готелях, уключаючи туристичні, і мотелях; у готелях з конференц-залами, послуги з надання інших місць для короткотермінового проживання у таборах, літніх будинках, квартирах, які здаються під час відпускного періоду; на майданчиках для кемпінгів і в будівлях на території кемпінгів; у сімейних пансіонах, селянських садибах, на молодіжних турбазах, у гірських притулках, спальних вагонах тощо
04.04.02Послуги, пов’язані з харчуванням під час навчанняУключає послуги з продажу готової їжі для споживання, головним чином, на місці; продажу напоїв, що споживаються одночасно зі споживанням їжі в різних закладах з показом розважальних вистав або без них: у ресторанах, кафетеріях, закусочних, вагонах-ресторанах залізничних компаній та інших організацій пасажирського транспорту, послуги з продажу напоїв для споживання, головним чином, на місці, у різних закладах з показом розважальних вистав або без них: у тавернах, барах, нічних клубах, пивних залах тощо, послуги постачальників готової їжі, підготовленої спеціалізованими пунктами для споживання в різних місцях: постачання готової їжі, пунктах продажу “їжа на колесах”, банкетах і фірмових прийомах, весіллях, прийомах гостей та інших святах
04.04.03Місцеві транспортні послуги під час навчанняДо цього класу входять послуги, що надаються пасажирам-нерезидентам транспортними компаніями-резидентами в країні резидента, вартість круїзів
04.04.04Послуги з освітиУключає послуги у сфері дошкільної, початкової, середньої, середньо-спеціальної, вищої освіти, послуги закладів, що займаються підготовкою водіїв, непрофесійних пілотів повітряних засобів тощо, послуги навчальних закладів для дорослих
04.04.05Послуги турагенцій та туроператорів, що організовували освітню подорожУключає послуги, пов’язані з організацією поїздок, забезпеченням житлом і транспортними засобами
04.05Послуги, пов’язані з подорожжю з оздоровчою метоюУключаються товари і послуги, придбані особами, які проходять лікування за межами країни постійного проживання
04.05.01Послуги, пов’язані з проживанням під час оздоровленняОхоплює послуги готелів, послуги з надавання місць для проживання в готелях, уключаючи туристичні, і мотелях; в готелях з конференц-залами, послуги з надання інших місць для короткотермінового проживання у таборах, літніх будинках, квартирах, які здаються під час відпускного періоду; на майданчиках для кемпінгів і в будівлях на території кемпінгів; у сімейних пансіонах, селянських садибах, на молодіжних турбазах, у гірських притулках, спальних вагонах тощо
04.05.02Послуги, пов’язані з харчуванням під час оздоровленняУключає послуги з продажу готової їжі для споживання, головним чином, на місці; продажу напоїв, що споживаються одночасно зі споживанням їжі в різних закладах з показом розважальних вистав або без них: у ресторанах, кафетеріях, закусочних, вагонах-ресторанах залізничних компаній та інших організацій пасажирського транспорту, послуги з продажу напоїв для споживання, головним чином, на місці, у різних закладах з показом розважальних вистав або без них: у тавернах, барах, нічних клубах, пивних залах тощо, послуги постачальників готової їжі, підготовленої спеціалізованими пунктами для споживання в різних місцях: постачання готової їжі, пунктах продажу “їжа на колесах”, банкетах і фірмових прийомах, весіллях, прийомах гостей та інших святах
04.05.03Місцеві транспортні послуги під час оздоровленняДо цього класу входять послуги, що надаються пасажирам-нерезидентам транспортними компаніями-резидентами в країні резидента, вартість круїзів
04.05.04Послуги лікувальних закладів та інші послуги у сфері охорони здоров’яУключає послуги лікувальних закладів (у тому числі в’язничних лікарень), послуги з медичної та стоматологічної практики, послуги швидкої і невідкладної медичної допомоги, послуги судово-медичної експертизи й патолого-анатомічної діяльності, інші послуги медичного персоналу та лікарських установ, послуги санаторно-курортних організацій
04.05.05Послуги турагенцій та туроператорів, які проводили організацію оздоровчої подорожіУключає послуги, пов’язані з організацією поїздок, забезпеченням житлом і транспортними засобами
04.06Туристичні послугиОхоплює товари і послуги, придбані виїжджаючими за кордон особами в цілях, відмінних від ділових, наприклад для проведення відпустки, участі в розважальних і культурних заходах, відвідування друзів і родичів, паломництва, а також для навчання і проходження курсу лікування
04.06.01Послуги турагенцій та туроператорів, які проводили організацію туристичної поїздкиУключає послуги, пов’язані з організацією поїздок, забезпеченням житлом і транспортними засобами
04.06.02Послуги гідів та екскурсоводівУключає послуги, пов’язані з роботою екскурсоводів та гідів
04.06.03Послуги, пов’язані з проживанням туристів або відпочиваючихОхоплює послуги готелів, послуги з надавання місць для проживання в готелях, уключаючи туристичні, і мотелях; у готелях з конференц-залами, послуги з надання інших місць для короткотермінового проживання у таборах, літніх будинках, квартирах, які здаються під час відпускного періоду; на майданчиках для кемпінгів і в будівлях на території кемпінгів; у сімейних пансіонах, селянських садибах, на молодіжних турбазах, у гірських притулках, спальних вагонах тощо
04.06.04.Послуги, пов’язані з харчуванням туристів або відпочиваючихУключає послуги з продажу готової їжі для споживання, головним чином, на місці; продажу напоїв, що споживаються одночасно зі споживанням їжі в різних закладах з показом розважальних вистав або без них: у ресторанах, кафетеріях, закусочних, вагонах-ресторанах залізничних компаній та інших організацій пасажирського транспорту, послуги з продажу напоїв для споживання, головним чином, на місці, у різних закладах з показом розважальних вистав або без них: у тавернах, барах, нічних клубах, пивних залах тощо, послуги постачальників готової їжі, підготовленої спеціалізованими пунктами для споживання в різних місцях: постачання готової їжі, пунктах продажу “їжа на колесах”, банкетах і фірмових прийомах, весіллях, прийомах гостей та інших святах
04.06.05Місцеві транспортні послуги, які одержували туристи або відпочиваючіДо цього класу входять послуги, що надаються пасажирам-нерезидентам транспортними компаніями-резидентами в країні резидента, вартість круїзів
04.07Послуги під час інших особистих подорожейОхоплює товари і послуги, придбані виїжджаючими за кордон особами в цілях, відмінних від вищезазначених
04.07.01Послуги, пов’язані з проживанням під час особистої подорожіОхоплює послуги готелів, послуги з надавання місць для проживання в готелях, уключаючи туристичні, і мотелях; в готелях з конференц-залами, послуги з надання інших місць для короткотермінового проживання у таборах, літніх будинках, квартирах, які здаються під час відпускного періоду; на майданчиках для кемпінгів і в будівлях на території кемпінгів; у сімейних пансіонах, селянських садибах, на молодіжних турбазах, у гірських притулках, спальних вагонах тощо
04.07.02Послуги, пов’язані з харчуванням під час особистої подорожіУключає послуги з продажу готової їжі для споживання, головним чином, на місці; продажу напоїв, що споживаються одночасно зі споживанням їжі в різних закладах з показом розважальних вистав або без них: у ресторанах, кафетеріях, закусочних, вагонах-ресторанах залізничних компаній та інших організацій пасажирського транспорту, послуги з продажу напоїв для споживання, головним чином, на місці, у різних закладах з показом розважальних вистав або без них: у тавернах, барах, нічних клубах, пивних залах тощо, послуги постачальників готової їжі, підготовленої спеціалізованими пунктами для споживання в різних місцях: постачання готової їжі, пунктах продажу “їжа на колесах”, банкетах і фірмових прийомах, весіллях, прийомах гостей та інших святах
04.07.03Місцеві транспортні послуги під час особистої подорожіДо цього класу входять послуги, що надаються пасажирам-нерезидентам транспортними компаніями-резидентами в країні резидента, вартість круїзів
05.Послуги з будівництваОхоплює створення, відновлення, ремонт, продовження терміну експлуатації капітальних активів або управління такими капітальними активами у вигляді будівель, інженерно-технічного благоустрою земельних ділянок та інших будівельних об’єктів, таких як дороги, мости та греблі. Сюди також уключаються суміжні монтажні та складальні роботи, підготовка будмайданчика і загальні будівельні роботи, а також спеціалізовані послуги, такі як фарбування, установка водопровідно-каналізаційних систем та знесення
05.01Будівництво за кордономУключає будівельні роботи, здійснювані за кордоном для нерезидентів підприємствами – резидентами (експорт), та послуги, одержані підприємствами у резидентів приймаючої країни (імпорт)
05.01.01Послуги, пов’язані із знесенням будівель і земляними роботамиУключає послуги зі звільнення будівельних ділянок та виконання земляних робіт, послуги з підготовки ділянок для гірничих та інших робіт (розчищення ґрунту та ін.), послуги, пов’язані з улаштуванням та підготовкою майданчиків і ділянок для гірничих робіт, послуги випробувального буріння і свердління, а також відбирання зразків порід для будівельних, геофізичних, геологічних та подібних цілей
05.01.02Послуги, пов’язані з бурінням та свердліннямУключає послуги з відбирання зразків порід для будівельних, геофізичних, геологічних і аналогічних цілей
05.01.03Інші послуги з підготовчих до будівництва робітУключає інші послуги з підготовчих до будівництва робіт
05.01.04Послуги, пов’язані з будівництвом будівельУключає послуги, пов’язані з будівництвом будівель усіх типів, мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів; послуги, пов’язані з будівництвом магістральних трубопроводів, ліній зв’язку і енергозабезпечення; послуги, пов’язані з будівництвом трубопроводів та прокладанням ліній енергозабезпечення та зв’язку місцевого призначення, уключаючи послуги з монтажу технологічних трубопроводів; послуги, пов’язані з будівництвом каналізаційних систем; послуги з монтажу і встановлення збірних конструкцій (будівель)
05.01.05Послуги, пов’язані з будівництвом дорігУключає послуги, пов’язані з будівництвом автострад, доріг, вулиць, послуги, пов’язані з будівництвом полів, майданчиків та покриття і рекреаційних споруд (стадіонів, тенісних кортів, майданчиків для гольфу та ін.)
05.01.06Послуги, пов’язані з будівництвом залізницьУключає послуги, пов’язані з будівництвом залізниць
05.01.07Послуги, пов’язані з будівництвом злітно-посадкових смугУключає послуги, пов’язані з будівництвом злітно-посадкових смуг на аеродромах
05.01.08Послуги, пов’язані з будівництвом морських та річкових спорудУключає послуги, пов’язані з будівництвом водних шляхів, морських і річкових портів та причалів, дамб, каналів, гребель, шлюзів, інших водних споруд
05.01.09Послуги з реконструкції, реставрації та ремонту будівельУключає послуги з реконструкції, відновлення і ремонту будівель усіх типів, мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів, каналізаційних систем, магістральних трубопроводів, ліній зв’язку і енергозабезпечення, трубопроводів, ліній енергозабезпечення та зв’язку місцевого призначення
05.01.10Послуги з реконструкції, реставрації та ремонту доріг, залізниць та злітно-посадкових смугУключає послуги, пов’язані з реконструкцією, відновленням та ремонтом доріг, залізниць та злітно-посадкових смуг, вулиць, майданчиків та рекреаційних споруд (стадіонів, тенісних кортів, майданчиків для гольфу та ін.)
05.01.11Інші послуги, пов’язані з будівельними роботамиУключає послуги, пов’язані із зведенням будівельних основ та буріння свердловин і шурфів; послуги, пов’язані з бетонними роботами; послуги з монтажу металевих конструкцій; послуги з реставрації, реконструкції, оновлення та ремонту риштувань, свердловин
05.01.12Послуги, пов’язані з електромонтажними роботамиУключає послуги з монтажу електропроводки, арматури, громовідводів, антен, ліфтів, ескалаторів та ін., послуги з установлення усіх видів систем сигналізації (протипожежної, охоронної та ін.); послуги, пов’язані з іншими електромонтажними роботами (установлення систем телекомунікації, електроопалювального обладнання тощо), послуги з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту вищезгаданого обладнання
05.01.13Послуги, пов’язані з монтажними роботамиУключає послуги з установлення огорож та поручнів, систем освітлення та сигналізації для доріг, залізниць, аеропортів та портів тощо, послуги з установлення в будинках та інших будівельних об’єктах нестандартного устаткування та пристроїв, не віднесених до інших угруповань, послуги з реконструкції, оновлення та ремонту вищезазначених робіт
05.01.14Послуги, пов’язані з ізоляційними роботамиУключає послуги з улаштування теплової, звукової та вібраційної ізоляції, послуги з реконструкції, оновлення та ремонту вищезазначених робіт
05.01.15Послуги, пов’язані з санітарно-технічними роботамиУключає послуги з монтажу систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, послуги з улаштування водопровідних, каналізаційних, газових мереж; протипожежних систем, установлення водопровідного, санітарного та газового устаткування, послуги з реконструкції, відновлення та ремонту вищезазначених робіт
05.01.16Інші послуги, пов’язані з обладнанням будівельУключає інші послуги, пов’язані з обладнанням будівель
05.01.17Послуги, пов’язані зі штукатурними роботамиУключає послуги з нанесення всіх видів штукатурки для внутрішнього та зовнішнього опорядження будинків та інших будівельних об’єктів, уключаючи установлення з’єднувальних сіток, послуги з оновлення та ремонту вищезазначених робіт
05.01.18Послуги, пов’язані зі столярними роботамиУключає послуги з установлення дверей, вікон, дверних та віконних рам і коробок, сходів тощо з дерева та інших матеріалів сторонніх виробників та власного виробництва підрядних організацій, улаштування внутрішніх частин будинку, стелі, дерев’яної обшивки стін, пересувних перегородок, послуги з оновлення та ремонту вищезазначених робіт
05.01.19Послуги з покриття підлоги і стінУключає послуги з укладання, облицювання в будинках та інших будівельних об’єктах керамічних, бетонних чи кам’яних плиток, паркету та інших покриттів підлоги; покриття підлоги чи стін мармуром, гранітом; килимами та лінолеумом, уключаючи покриття з гуми та пластмаси; обклеювання стін шпалерами, послуги, пов’язані з внутрішніми декоративними роботами, послуги з оновлення та ремонту вищезазначених робіт
05.01.20Послуги з фарбування та склінняУключає послуги з установлення скла, дзеркал тощо, послуги з фарбування фасадів будинків і цивільних інженерних споруд, послуги з оновлення та ремонту вищезазначених робіт
05.01.21Послуги, пов’язані з декоративними роботамиУключає послуги, пов’язані з декоративними роботами, послуги з очищення парою, піском та іншого оброблення зовнішніх частин будинку
05.01.22Інші послуги, пов’язані з роботами із завершення будівництваУключає інші послуги, пов’язані з роботами із завершення будівництва
05.01.23Послуги, пов’язані з орендою устатковання для будівництваУключає послуги, пов’язані з орендою устатковання для будівництва з обслуговуючим персоналом. Цей клас не уключає послуги, пов’язані зі здаванням в оренду будівельних машин та обладнання без обслуговуючого персоналу
05.02Будівництво у внутрішню економікуУключає будівельні роботи, здійснювані на території України для резидентів будівельними підприємствами – нерезидентами (імпорт), а також послуги, одержані підприємствами-нерезидентами у компаній-резидентів (експорт) на території України
05.02.01Послуги, пов’язані зі знесенням будівель і земляними роботамиУключає послуги із звільнення будівельних ділянок та виконанням земляних робіт, послуги з підготовки ділянок для гірничих та інших робіт (розчищення ґрунту та ін.), послуги, пов’язані з улаштуванням та підготовкою майданчиків і ділянок для гірничих робіт; послуги випробувального буріння і свердління, а також відбирання зразків порід для будівельних, геофізичних, геологічних та подібних цілей
05.02.02Послуги, пов’язані з бурінням та свердліннямУключає послуги з відбирання зразків порід для будівельних, геофізичних, геологічних і аналогічних цілей
05.02.03Інші послуги з підготовчих до будівництва робітУключає інші послуги з підготовчих до будівництва робіт
05.02.04Послуги, пов’язані з будівництвом будівельУключає послуги, пов’язані з будівництвом будівель усіх типів, мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів; послуги, пов’язані з будівництвом магістральних трубопроводів, ліній зв’язку і енергозабезпечення; послуги, пов’язані з будівництвом трубопроводів та прокладанням ліній енергозабезпечення та зв’язку місцевого призначення, уключаючи послуги з монтажу технологічних трубопроводів; послуги, пов’язані з будівництвом каналізаційних систем; послуги з монтажу і встановлення збірних конструкцій (будівель)
05.02.05Послуги, пов’язані з будівництвом дорігУключає послуги, пов’язані з будівництвом автострад, доріг, вулиць; послуги, пов’язані з будівництвом полів, майданчиків та покриття і рекреаційних споруд (стадіонів, тенісних кортів, майданчиків для гольфу та ін.)
05.02.06Послуги, пов’язані з будівництвом залізницьУключає послуги, пов’язані з будівництвом залізниць
05.02.07Послуги, пов’язані з будівництвом злітно-посадкових смугУключає послуги, пов’язані з будівництвом злітно-посадкових смуг на аеродромах
05.02.08Послуги, пов’язані з будівництвом морських та річкових спорудУключає послуги, пов’язані з будівництвом водних шляхів, морських і річкових портів та причалів, дамб, каналів, гребель, шлюзів, інших водних споруд
05.02.09Послуги з реконструкції, реставрації та ремонту будівельУключає послуги з реконструкції, відновлення та ремонту будівель усіх типів, мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів, каналізаційних систем, магістральних трубопроводів, ліній зв’язку і енергозабезпечення, трубопроводів, ліній енергозабезпечення та зв’язку місцевого призначення
05.02.10Послуги з реконструкції, реставрації та ремонту доріг, залізниць та злітно-посадкових смугУключає послуги, пов’язані з реконструкцією, відновленням та ремонтом доріг, залізниць та злітно-посадкових смуг, вулиць, майданчиків та рекреаційних споруд (стадіонів, тенісних кортів, майданчиків для гольфу та ін.)
05.02.11Інші послуги, пов’язані з будівельними роботамиУключає послуги, пов’язані зі зведенням будівельних основ та буріння свердловин і шурфів; послуги, пов’язані з бетонними роботами; послуги з монтажу металевих конструкцій, послуги з реставрації, реконструкції, оновлення та ремонту риштувань, свердловин
05.02.12Послуги, пов’язані з електро-монтажними роботамиУключає послуги з монтажу електропроводки, арматури, громовідводів, антен, ліфтів, ескалаторів та ін., послуги з установлення усіх видів систем сигналізації (протипожежної, охоронної та ін.); послуги, пов’язані з іншими електромонтажними роботами (установлення систем телекомунікації, електроопалювального обладнання тощо); послуги з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту вищезгаданого обладнання
05.02.13Послуги, пов’язані з монтажними роботамиУключає послуги з установлення огорож та поручнів, систем освітлення та сигналізації для доріг, залізниць, аеропортів та портів тощо, послуги з установлення в будинках та інших будівельних об’єктах нестандартного устаткування та пристроїв, не віднесених до інших угруповань; послуги з реконструкції, оновлення та ремонту вищезазначених робіт
05.02.14Послуги, пов’язані з ізоляційними роботамиУключає послуги з улаштування теплової, звукової та вібраційної ізоляції, послуги з реконструкції, оновлення та ремонту вищезазначених робіт
05.02.15Послуги, пов’язані з санітарно-технічними роботамиУключає послуги з монтажу систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, послуги з улаштування водопровідних, каналізаційних, газових мереж, протипожежних систем, установлення водопровідного, санітарного та газового устаткування, послуги з реконструкції, відновлення та ремонту вищезазначених робіт
05.02.16Інші послуги, пов’язані з обладнанням будівельУключає інші послуги, пов’язані з обладнанням будівель
05.02.17Послуги, пов’язані зі штукатурними роботамиУключає послуги з нанесення всіх видів штукатурки для внутрішнього та зовнішнього опорядження будинків та інших будівельних об’єктів, уключаючи установлення з’єднувальних сіток, послуги з оновлення та ремонту вищезазначених робіт
05.02.18Послуги, пов’язані зі столярними роботамиУключає послуги з установлення дверей, вікон, дверних та віконних рам і коробок, сходів тощо з дерева та інших матеріалів сторонніх виробників та власного виробництва підрядних організацій, улаштування внутрішніх частин будинку, стелі, дерев’яної обшивки стін, пересувних перегородок, послуги з оновлення та ремонту вищезазначених робіт
05.02.19Послуги з покриття підлоги і стінУключає послуги з укладання, облицювання в будинках та інших будівельних об’єктах керамічних, бетонних чи кам’яних плиток, паркету та інших покриттів підлоги; покриття підлоги чи стін мармуром, гранітом, килимами та лінолеумом, уключаючи покриття з гуми та пластмаси; обклеювання стін шпалерами; послуги, пов’язані з внутрішніми декоративними роботами; послуги з оновлення та ремонту вищезазначених робіт
05.02.20Послуги з фарбування та склінняУключає послуги з установлення скла, дзеркал тощо, послуги з фарбування фасадів будинків і цивільних інженерних споруд, послуги з оновлення та ремонту вищезазначених робіт
05.02.21Послуги, пов’язані з декоративними роботамиУключає послуги, пов’язані з декоративними роботами, послуги з очищення парою, піском та іншого оброблення зовнішніх частин будинку
05.02.22Інші послуги, пов’язані з роботами із завершення будівництваУключає інші послуги, пов’язані з роботами із завершення будівництва
05.02.23Послуги, пов’язані з орендою устатковання для будівництваУключає послуги, пов’язані з орендою устатковання для будівництва з обслуговуючим персоналом. Цей клас не включає послуги, пов’язані зі здаванням в оренду будівельних машин та обладнання без обслуговуючого персоналу
06.Послуги зі страхуванняОхоплює здійснення страховими компаніями – резидентами різних видів страхування для нерезидентів і навпаки
06.01Послуги зі страхування життяУключає операції між страховою компанією та населенням, пов’язані зі страхуванням життя
06.01aСтрахові премії (внески) від операцій зі страхування життяУключає валову суму страхових премій, отриманих по всіх операціях страхування, пов’язаних зі страхуванням життя (указується як довідкова стаття при зазначенні послуги зі страхування життя)
06.01bСтрахові виплати, відшкодування, у т. ч. ануїтети, від операцій зі страхування життяУключає страхові виплати, відшкодування, у т. ч. ануїтети, що являє собою різницю між фактично сплаченими відшкодуваннями за звітний рік та звичайною сумою відшкодувань (указується як довідкова стаття при зазначенні послуги зі страхування життя)
06.02Послуги пенсійного забезпеченняУключають послуги, що надаються фондами, створюваними з метою забезпечення доходу для певних груп працівників після їх виходу на пенсію і виплати відповідних відшкодувань у зв’язку зі смертю таких працівників або втратою ними працездатності
06.02aСтрахові премії (внески) від операцій, пов’язаних з пенсійним забезпеченнямУключає валову суму страхових премій, отриманих по всіх операціях страхування, пов’язаних з пенсійним забезпеченням (указується як довідкова стаття при зазначенні послуги пенсійного забезпечення)
06.02bСтрахові виплати, відшкодування від операцій, пов’язаних з пенсійним забезпеченнямУключає страхові виплати, відшкодування, що являє собою різницю між фактично сплаченими відшкодуваннями за звітний рік та звичайною сумою відшкодувань (указується як довідкова стаття при зазначенні послуги пенсійного забезпечення)
06.03Послуги з обов’язкового соціального страхуванняОхоплює послуги з надання соціального захисту, які уключають матеріальне забезпечення в разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках
06.03aСтрахові премії (внески) від операцій, пов’язаних з обов’язковим соціальним страхуваннямУключає валову суму страхових премій, отриманих по всіх операціях страхування, пов’язаних з обов’язковим соціальним страхуванням (указується як довідкова стаття при зазначенні послуги з обов’язкового соціального страхування)
06.03bСтрахові виплати, відшкодування від операцій, пов’язаних з обов’язковим соціальним страхуваннямУключає страхові виплати, відшкодування, що являє собою різницю між фактично сплаченими відшкодуваннями за звітний рік та звичайною сумою відшкодувань (указується як довідкова стаття при зазначенні послуги з обов’язкового соціального страхування)
06.04.Послуги зі страхування вантажів та багажуОхоплює страхування експортних та імпортних товарів, що перебувають у процесі транспортування. Уключає страхування від ризику крадіжки, пошкодження або іншої втрати вантажу. Не уключається страхування транспортних засобів, що використовуються для транспортування товарів
06.04aСтрахові премії (внески) від операцій зі страхування вантажів та багажуУключає валову суму страхових премій, отриманих по всіх операціях страхування, пов’язаних зі страхуванням вантажів та багажу (указується як довідкова стаття при зазначенні послуги зі страхування вантажів та багажу)
06.04bСтрахові виплати, відшкодування від операцій зі страхування вантажів та багажуУключає страхові виплати, відшкодування, що являє собою різницю між фактично сплаченими відшкодуваннями за звітний рік та звичайною сумою відшкодувань (указується як довідкова стаття при зазначенні послуги зі страхування вантажів та багажу)
06.05Послуги зі страхування транспортуОхоплює страхування транспортних засобів
06.05aСтрахові премії (внески) від операцій зі страхування транспортуУключає валову суму страхових премій, отриманих по всіх операціях страхування, пов’язаних зі страхуванням транспорту (указується як довідкова стаття при зазначенні послуги зі страхування транспорту)
06.05bСтрахові виплати, відшкодування від операцій зі страхування транспортуУключає страхові виплати, відшкодування, що являє собою різницю між фактично сплаченими відшкодуваннями за звітний рік та звичайною сумою відшкодувань (указується як довідкова стаття при зазначенні послуги зі страхування транспорту)
06.06Інші послуги з прямого страхуванняУключають усі інші форми страхування від нещасних випадків. Сюди відносяться: термінове страхування життя; страхування від нещасних випадків та медичне страхування (якщо такі не надаються в рамках схем державного соціального страхування); страхування на морському, повітряному та іншому транспорті; страхування від пожежі та іншого пошкодження майна; страхування від грошових збитків; страхування цивільної відповідальності та інші види страхування, такі як страхування в поїздках і страхування, пов’язане з кредитами та кредитними картками
06.06aСтрахові платежі (премії, внески) від операцій, пов’язаних з іншим прямим страхуваннямУключає валову суму страхових премій, отриманих по всіх операціях страхування, пов’язаних із прямим страхуванням (указується як довідкова стаття при зазначенні інших послуг з прямого страхування, не зазначених вище)
06.06bСтрахові претензії, відшкодування від операцій, пов’язаних з іншим прямим страхуваннямУключає страхові претензії, відшкодування, що являє собою різницю між фактично сплаченими відшкодуваннями за звітний рік та звичайною сумою відшкодувань (указується як довідкова стаття при зазначенні інших послуг з прямого страхування)
06.07Послуги з перестрахуванняПерестрахування являє собою процес, у рамках якого страхова компанія отримує страхове покриття від спеціалізованих страхувальників для захисту від ризику надзвичайно великих і непередбачених збитків. Перестрахування дозволяє страховикові збільшити свої можливості та розподілити фінансову відповідальність у випадках, коли великі збитки можуть виснажити ресурси страховика
06.07aСтрахові платежі (премії, внески), які належать перестраховикам або отримані від перестрахувальниківУключає валову суму страхових премій, внесків, отриманих по всіх операціях страхування, пов’язаних із перестрахуванням (указується як довідкова стаття при зазначенні послуг з перестрахування)
06.07bСтрахові виплати, відшкодування, що компенсовані перестраховиками або перестрахувальникамУключає страхові виплати, відшкодування, що компенсовані перестраховиками або перестрахувальникам (указується як довідкова стаття при зазначенні послуг з перестрахування)
06.08Допоміжні послуги зі страхуванняУключають операції, що тісно пов’язані з операціями страхування і пенсійних фондів. Сюди входять комісійні платежі страховим агентам, послуги страхових брокерів та страхових контор, консультаційні послуги з питань страхування та пенсійного забезпечення, послуги з оцінки збитків та вартості майна, актуарні послуги, послуги з розпорядження врятованим майном, а також послуги органів регулювання і контролю над виплатами компенсацій та послуги по стягненню збитків
07.Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністюДо цього розділу належать послуги, які звичайно надаються банками та іншими фінансовими посередниками і допоміжними організаціями. Сюди уключаються послуги, що надаються у зв’язку з операціями з фінансовими інструментами, а також інші послуги, що відносяться до фінансової діяльності, уключаючи прийом депозитних вкладів та видачу позик, акредитиви, послуги за кредитними картами, комісії та платежі, пов’язані з фінансовим лізингом, факторингом, гарантуванням розміщення випуску цінних паперів та кліринговими розрахунками, консультативні послуги з фінансових питань, послуги зі зберігання фінансових активів або золота в злитках, послуги з управління фінансовими активами, послуги фінансового моніторингу, фінансові послуги крокової доступності, послуги оготівковування, послуги переуступки ризиків, послуги при здійсненні злиттів і поглинань, послуги кредитного рейтингу, послуги фондових бірж та послуги довірчого управління
07.01Фінансові послуги, сплачені напрямуОхоплюють прямі платежі, пов’язані з прийомом депозитних вкладів і видачею позичок; послуги з купівлі та продажу валюти, акцій, облігацій, векселів, похідних та інших фінансових інструментів, що уключають плату за розгляд заяви та комісію за резервування кредиту
07.01.01Послуги центральних банківУключає послуги з грошового посередництва, що здійснюються центральними банками; послуги, пов’язані з отриманням та перерозподілом фінансових коштів у формі депозитів, крім тих, що передбачені для страхування та пенсійного забезпечення; послуги, пов’язані з відправленням та виплатою грошових переказів та діяльністю поштових систем
07.01.02Послуги представництв фінансових компанійУключає послуги з грошового посередництва, що здійснюються фінансовими органами, які не є центральними банками; послуги, пов’язані з отриманням та перерозподілом фінансових коштів у формі депозитів, крім тих, що передбачені для страхування та пенсійного забезпечення; послуги, пов’язані з відправленням та виплатою грошових переказів та діяльністю поштових систем в ощадних банках
07.01.03Послуги інших фінансових органівУключає послуги з управління активами пайових фондів, холдингових компаній, трастів
07.02Інші послуги фінансового посередництваОхоплює послуги з товарного ф’ючерсу, клірингові розрахунки, консультування з фінансових питань, збереження фінансових активів або золота в зливках, управління фінансовими активами, послуги щодо злиття та поглинання компаній, послуги у сфері корпоративних фінансів та венчурного капіталу, послуги емітентів кредитних карток та інших кредитних інструментів, отримання доходу від операцій з обміну валют, управління фінансовими ринками, послуги кредитного рейтингу (оцінка кредитоспроможності, ліквідності), послуги при купівлі кредитних ресурсів Міжнародного валютного фонду (МВФ), платежі за невикористані залишки коштів у межах угод про резервні кредити або інших кредитних угод із МВФ
07.02.01Фінансовий лізингУключає послуги щодо лізингу, якщо договір охоплює передбачуваний термін використання майна і якщо орендар користується всіма видами прибутку від його використання та приймає на себе весь ризик, пов’язаний з його володінням (передавання майна може бути передбачене або ж непередбачене)
07.02.02Послуги з надання кредитівУключає послуги з відкриття кредитних ліній, послуги з надання кредитів нерезидентам фінансовими посередниками – резидентами, послуги з надання кредитів резидентам фінансовими посередниками – нерезидентами
07.02.03Послуги з надання депозитівУключає послуги із залучення депозитів нерезидентів фінансовими посередниками – резидентами, послуги із залучення депозитів резидентів фінансовими посередниками – резидентами
07.02.04Послуги інших видів фінансового посередництва, що не віднесені до інших категорійУключає послуги з інших видів фінансового посередництва, пов’язані насамперед з розміщенням фінансових коштів, крім надання позик (капіталовкладення в цінні папери: акції, облігації, векселі, цінні папери, інвестовані на довірчій основі тощо, операції з цінними паперами, що виконуються дилерами від власного імені; капіталовкладення у власність та цінні папери, які здійснюються насамперед за дорученням інших фінансових посередників, складання опціонних угод тощо)
07.03Допоміжні послуги у сфері фінансової діяльностіОхоплюють послуги з клірингових операцій, адміністративне сервісне обслуговування кредитних карток, фінансове консультування, консультування з питань інвестицій у фінансові активи, послуги з обміну валюти (небанківські), послуги по номінальному сервісу, послуги з управління інвестиціями, служба безпеки, посередницькі операції на фондовій біржі, управління послугами пенсійних фондів, служба піклування, брокерські товарні ф’ючерси, брокерське обслуговування фінансових активів, іпотечне брокерське обслуговування, брокерські торги на біржі
07.03.01Послуги з управління фінансовими ринкамиУключає послуги, що відносяться до фінансового посередництва або близько з ним пов’язані, але не є за своїм виглядом фінансовим посередництвом; послуги, пов’язані з діяльністю фондових, товарних бірж
07.03.02Послуги з управління портфелями цінних паперівУключає послуги, пов’язані зі здійсненням операцій на фінансових ринках за дорученням третіх осіб і пов’язаною з цим діяльністю (брокерські операції з цінними паперами, випуск та реєстрація цінних паперів, контроль та регулювання портфеля активів, інша діяльність, пов’язана з фондовими біржами)
07.03.03Послуги, пов’язані з іншими видами допоміжної діяльності в галузі фінансівУключає послуги на фінансових ринках від власного імені
07.04Послуги з фінансового посередництва, що обчислюються непрямим шляхомОхоплюють непрямі платежі у формі відсоткової ставки, що застосовуються тільки до позик та депозитів і тільки тоді, коли такі позики видаються і такі депозити приймаються фінансовими корпораціями. Послуги з фінансового посередництва, що обчислюються непрямим шляхом, являють собою маржу між фактичною відсотковою та довідковою відсотковою ставкою за кредитами та депозитами
07.04aПроцентні доходи, отримані за наданими кредитамиУключає суму фактично сплачених процентів, отриманих за наданими кредитами (указується як довідкова стаття при зазначенні фінансової послуги)
07.04bОбсяг кредитів, від яких отримано доходиУключає вартість кредитів, від яких отримано доходи (указується як довідкова стаття при зазначенні фінансової послуги)
07.04cПроцентні витрати, сплачені за залученими депозитамиУключає суму фактично нарахованих процентів, сплачених за залученими депозитами (указується як довідкова стаття при зазначенні фінансової послуги)
07.04dОбсяг депозитів, за які сплачені витратиУключає вартість депозитів, від яких отримано доходи (указується як довідкова стаття при зазначенні фінансової послуги)
08.Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власностіЦей розділ охоплює продукти інтелектуальної власності, які уключають: збори за використання прав власності, наприклад патентів, товарних знаків, авторських прав, промислових процесів та конструкторських розробок, торгових секретів і франшиз, права на які виникають у результаті наукових досліджень і дослідно-конструкторських розробок, а також у результаті маркетингу; платежі за ліцензії на відтворення та/або розповсюдження інтелектуальної власності, втіленої у вироблених оригіналах чи прототипах, таких як авторські права на книги та рукописи, комп’ютерне програмне забезпечення, кінематографічні твори та звукові записи, а також пов’язані з ними права, наприклад на запис явищ у живому виконанні і на трансляцію каналами телебачення, кабельними і супутниковими каналами
08.01Послуги франшизи та використання торгової маркиУключає збори за франшизи і ліцензії на товарні знаки, які охоплюють усі платежі та збори за користування торговими марками та франшизами
08.02Послуги, пов’язані з ліцензійною діяльністюУключає ліцензії на використання результатів наукових досліджень і розробок, які охоплюють збори і платежі за використання прав власності, що виникають у результаті наукових досліджень і розробок; ліцензії на відтворення та/або розповсюдження програмного забезпечення, які охоплюють збори за санкціоноване відтворення та/або розповсюдження (за допомогою ліцензійних договорів) оригіналів комп’ютерних програм власного використання, не охоплюється ліцензією на розповсюдження. Продаж програмного пакета для індивідуального або особистого користування враховується в категорії “Комп’ютерні послуги”
08.02.01Ліцензії на використання результатів наукових досліджень та розробокУключають збори та платежі за використання прав власності, що виникають у результаті наукових досліджень та розробок
08.02.02Ліцензії на програмне забезпеченняУключають збори за санкціоноване відтворення та/або розповсюдження оригіналів комп’ютерних програм
08.02.03Ліцензії на аудіовізуальні продуктиУключають комісії та збори за санкціоноване відтворення та/або розповсюдження оригіналів аудіовізуальних продуктів або прототипів (наприклад, кінематографічних творів або звукозаписів). Сюди також уключаються права, пов’язані з відтворенням та/або розповсюдженням записів виступів у прямому ефірі або трансляцій по радіо, телебаченню, мережевих та супутникових каналах, права на ретрансляцію спортивних заходів
08.02.04Інші ліцензійні послугиУключають комісії та збори за санкціоноване відтворення та/або розповсюдження оригіналів робіт авторів (наприклад, права на переклади), художників, скульпторів тощо, за винятком продуктів аудіовізуального характеру
08.03Послуги, пов’язані з патентною діяльністюОхоплює послуги, пов’язані з патентною діяльністю
08.04Інші роялтіУключають ліцензії на відтворення та/або розповсюдження інших продуктів, які охоплюють комісії та збори за санкціоноване відтворення та/або розповсюдження (за допомогою ліцензійних договорів) оригіналів робіт авторів (наприклад, права на переклади), художників, скульпторів і т. д., за винятком продуктів аудіовізуального характеру
09.Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послугиВизначаються з точки зору характеру послуги, а не методу доставки. Уключаються тільки суми, що підлягають сплаті за передачу
09.01Телекомунікаційні послугиОхоплює передачу звуку, зображень, даних або іншої інформації за допомогою телефону, телексу, телеграфу, радіо й телевізійного кабельного і трансляційного мовлення, супутникового зв’язку, електронної пошти, факсимільного зв’язку тощо, в тому числі обслуговування комерційних мереж, проведення телеконференцій та надання супутніх послуг. Сюди також належать послуги мобільного телефонного зв’язку, послуги магістральних мереж Інтернету, у тому числі забезпечення доступу до Інтернету. Сюди не уключається вартість переданої інформації, послуги з наладки обладнання телефонних мереж (уключаються в “Будівельні послуги”), а також послуги зі створення баз даних (уключаються в “Інформаційні послуги”)
09.01.01Послуги мережі загального користуванняУключає послуги мережі загального користування
09.01.02Послуги операторів-ліцензіантівУключає послуги операторів-ліцензіатів
09.01.03Послуги операторів мобільного зв’язкуУключає послуги операторів мобільного зв’язку
09.02Комп’ютерні послугиУключають послуги, пов’язані з апаратним і програмним забезпеченням, і послуги з обробки даних. Сюди не уключаються курси комп’ютерної підготовки, не розроблені під конкретного користувача, здача в оренду комп’ютерів без оператора (уключаються в послуги операційного лізингу). Крім того, сюди не входять платежі за ліцензії на відтворення та/або розповсюдження програмного забезпечення, які уключаються в збори за використання інтелектуальної власності, не віднесені до інших категорій
09.02.01Послуги, пов’язані із створенням програмного забезпеченняУключає загальні програми підвищення продуктивності діяльності, комп’ютерні ігри та інші прикладні програми
09.02.02Послуги з оброблення данихУключає послуги з оброблення даних з використанням програмного забезпечення клієнта або власного програмного забезпечення розробника, послуги з керування та пошуку, пов’язані з постійною експлуатацією комп’ютерної техніки, що належить третій стороні
09.02.03Послуги, пов’язані з роботою з базами данихУключає послуги, пов’язані з роботою з базами даних
09.02.04Інші комп’ютерні послугиУключають послуги з технічного консультування та впровадження апаратних і програмних засобів, у тому числі управління діяльністю з надання комп’ютерних послуг, що передана в субпідряд; установлення програмного й апаратного забезпечення, у тому числі монтаж універсальних ЕОМ і центральних обчислювальних блоків; послуги з відновлення даних, консультування і надання допомоги в питаннях, пов’язаних з використанням комп’ютерних ресурсів; аналіз, розробку і програмування готових до використання систем (уключаючи розробку та проектування веб-сторінок) і технічні консультування з питань, пов’язаних з програмним навчанням; технічне обслуговування та інше допоміжне забезпечення систем, зокрема навчання персоналу в рамках технічного консультування; послуги з обробки даних і хостингу, такі як введення даних, обробка даних у режимі колективного використання комп’ютерного часу; послуги хостингу, веб-сторінок (тобто надання вільного простору на серверах Інтернету для розміщення веб-сторінок клієнтів); надання прикладних пакетів, хостинг прикладних програм клієнтів, керування роботою комп’ютерних центрів
09.02.05Послуги з технічного обслуговування та ремонту комп’ютерної та офісної технікиУключає послуги з технічного обслуговування і ремонту комп’ютерів і периферійного обладнання
09.03Інформаційні послугиУключає послуги інформаційних агентств та інші інформаційні послуги
09.03.01Послуги інформаційних агентствУключає забезпечення засобів масової інформації зведенням новин, фотоматеріалами та тематичними статтями
09.03.02Консультаційні послуги з питань інформатизаціїУключає консультаційні послуги з питань інформатизації
09.03.03Інші інформаційні послугиУключають послуги, пов’язані з базами даних, такі як розробка концепції бази даних, зберігання даних і поширення даних і баз даних (уключаючи абонентські книжки та списки адрес) як в он-лайновому режимі, так і на магнітних, оптичних або друкованих носіях; портали пошуку веб-сторінок (послуги з пошуку адрес в Інтернеті для клієнтів, які зробили запити по ключовому слову). Сюди відносяться: пряма, не колективна передплата на газети і журнали з використанням пошти, електронних каналів передачі інформації або інших засобів; інші послуги з надання електронного контенту; послуги бібліотек і архівів (колективна передплата на газети та журнали уключається в загальні товарні категорії)
10.Ділові послугиУключають послуги у сфері наукових досліджень і розробок, професійні послуги та послуги консультування з питань управління та технічні послуги, пов’язані з торгівлею, та інші ділові послуги
10.01Послуги дослідження та розробкиОхоплює послуги з проведення фундаментальних досліджень, прикладних досліджень і дослідних розробок з метою створення нових продуктів і технологій, діяльність у галузі природничих, соціологічних та гуманітарних наук
10.01.01Послуги, що виконуються на постійній основіУключає послуги в області наукових досліджень та розробок, що здійснюються на систематичній основі з метою збільшення системи знань. Сюди входить надання послуг у галузі наукових досліджень та розробок за індивідуальним замовленням (індивідуальні послуги) та проведення масових досліджень і розробок, за виключенням продажу прав власності та продажу ліцензій на відтворення та використання, продаж прав власності, що виникає в результаті наукових досліджень та розробок, це стосується патентів, авторських прав, технологічних процесів та конструкторських розробок
10.01.02Інші дослідні послугиУключає проведення випробувань та іншу діяльність з розробки продуктів/процесів, що не віднесена до інших категорій
10.02Професійні та консалтингові послугиУключають юридичні, бухгалтерські, консультативні послуги в галузі управління та послуги у сфері зв’язків з громадськістю і реклама, дослідження ринку та опитування громадської думки
10.02.01Юридичні послугиУключають юридичні консультації та послуги представництва в ході будь-якого процесуального, судового й адміністративного виробництва; послуги зі складання юридичних документів та інструментів; консультування з питань сертифікації; послуги з депозитарного посередництва і врегулювання суперечок
10.02.02Послуги бухгалтерського обліку, аудиту і податкового консалтингуУключають реєстрацію комерційних операцій для підприємств та інших суб’єктів; послуги з перевірки облікових записів і фінансових відомостей; податкове планування та консультування підприємств; підготовку податкової документації
10.02.03Послуги бізнес-консалтингуОхоплюють надання рекомендацій та консультацій, визначення головних напрямів роботи та надання оперативної допомоги підприємствам для визначення політики та розробки стратегії підприємництва, а також загального організаційного планування, структурування і контролю над діяльністю підприємств. Сюди входять аудиторська перевірка управління; консультування в області ринкового управління, людських ресурсів, управління виробництвом та керівництва проектами; послуги клієнтам з поліпшення ділової репутації, послуги з питань зв’язків із громадськістю в цілому та з іншими установами
10.02.04Рекламні послуги, маркетингові дослідження, опитування громадської думкиОхоплюють послуги з розробки, створення й маркетингу рекламних продуктів, що здійснюються рекламними агенціями; розміщення реклами в засобах масової інформації, уключаючи купівлю та продаж місця для реклами; просування товарів за кордоном; вивчення ринку; телемаркетинг
10.02.05Послуги конвенції, виставок-ярмарків та послуги з організації виставокУключає послуги під час організацій торговельних ярмарків та послуги з організації виставок
10.02.06Консультативні послугиУключає консультативні послуги в області управління
10.02.07Послуги в галузі зв’язків із громадськістюУключає проведення опитувань громадської думки з різних проблем
10.03Наукові та технічні послугиОхоплюють розвідувальні роботи, картографію, перевірку і сертифікацію якості продукції, а також послуги технічного контролю
10.03.01Послуги в галузі архітектуриОхоплюють операції, пов’язані з розробкою проектів будівель
10.03.02Інженерні послугиОхоплюють проектування, конструкторську розробку та використання машин, матеріалів, інструментів, споруд, процесів та систем. Сюди відносяться створення проектів, планів та проведення досліджень стосовно інженерно-технічних проектів. Не уключається гірнича інженерія (відноситься до категорії “Послуги сільського господарства та послуги видобутку”)
10.03.03Послуги технічного контролю й аналізуУключають послуги технічного контролю й аналізу
10.03.04Наукові та інші технічні послуги, сертифікаційна діяльністьОхоплюють дослідні роботи, картографію, перевірку та сертифікацію якості продукції, а також послуги технічного контролю
10.04Послуги з обробки та усунення забруднення навколишнього середовищаУключають обробку радіоактивних та інших відходів; зняття зараженого шару ґрунту; очищення від забруднень, уключаючи розливи нафти; відновлення кар’єрів; послуги із знезараження та санітарної обробки; усі послуги, пов’язані з очищенням або відновленням навколишнього середовища
10.04.01Послуги з переробки відходівУключають обробку радіоактивних та інших відходів, зняття зараженого шару ґрунту, очищення від забруднень, уключаючи розливи нафти, відновлення кар’єрів, послуги зі знезаражування та санітарної обробки
10.04.02Інші послуги з усунення забруднення навколишнього середовищаУключають послуги, пов’язані з очищенням або відновленням навколишнього середовища
10.05Послуги сільського господарства та послуги видобуткуУключають послуги, пов’язані з сільським господарством, такі як надання сільськогосподарської техніки з екіпажем, збирання врожаю, догляд за рослинами, боротьба з сільськогосподарськими шкідниками, утримання худоби, догляд за тваринами і тваринництво. Крім того, сюди відносяться охота, ловля дичини, лісівництво та лісозаготівлі, рибальство, а також ветеринарні послуги
10.05.01Послуги, пов’язані з сільським господарствомУключають послуги з надання сільськогосподарської техніки з екіпажем, збирання врожаю, догляд за рослинами, боротьба з сільськогосподарськими шкідниками, утримання худоби, догляд за тваринами і тваринництво, ветеринарні послуги
10.05.02Послуги, пов’язані з лісовим господарством, рибальством та мисливствомУключають послуги, пов’язані з такими видами діяльності, як охота, відлов дичини, лісівництво та лісозаготівля, рибальство
10.05.03Послуги, пов’язані з видобутком нафти, газу, вуглеводнівУключають послуги в галузі гірничодобувної промисловості, що надаються на нафтових та газових родовищах, уключаючи буріння, спорудження, ремонт і демонтування бурових споруджень, а також консервацію нафтових та газових свердловин
10.05.04Послуги, пов’язані з видобутком корисних копалинУключають послуги, пов’язані з розвідуванням та видобутком корисних копалин, а також гірнича інженерія та геологічне розвідування
10.06Послуги операційного лізингуУключають діяльність зі здачі в оренду виробленого активу за схемою, яка дозволяє орендарю використовувати цей актив, але не передбачає повний перехід до орендаря ризиків і вигод, пов’язаних з власністю. Ці послуги уключають здачу в лізинг (оренду) або чартер резидентами/нерезидентами морських і повітряних суден без екіпажу та транспортного обладнання, такого як залізничні вагони, контейнери та бурові платформи
10.06.01Послуги, пов’язані з організацією операцій із власним нерухомим майномУключає послуги, пов’язані з підготовкою до продажу нерухомості; послуги, пов’язані з купівлею і продажем власної нерухомості виробничо-технічного призначення (будівель нежитлового типу), невиробничого призначення (багатоквартирних будинків, дач, окремих квартир, іншого житла), земельних ділянок (згідно з чинним законодавством)
10.06.02Послуги з надання в оренду власного нерухомого майнаУключає послуги, пов’язані зі здаванням під найм (в оренду) власної нерухомості виробничо-технічного і культурного призначення (будівель нежитлового типу), невиробничого призначення (багатоквартирних будинків, дач, окремих квартир, іншого житла), земельних ділянок
10.06.03Посередницькі послуги та послуги агентств нерухомостіУключає послуги агентств нерухомості (посередницькі послуги під час купівлі-продажу, здавання під найм і оцінювання нерухомого майна виробничо-технічного та невиробничого призначення, земельних ділянок згідно з чинним законодавством), послуги з управління нерухомістю, послуги агентств зі збору орендної плати, послуги агентів у торгівлі нерухомістю
10.06.04Послуги з надання в оренду автомобілівУключає послуги, пов’язані із здаванням у довготермінову оренду і прокатом легкових і вантажних (вантажопідйомністю не більше 3,5 т) автомобілів без водія. Не уключає фінансовий лізинг
10.06.05Послуги з надання в оренду інших транспортних засобів без обслуговуючого персоналуУключає послуги, пов’язані зі здаванням під найм і в довготермінову оренду наземних транспортних засобів (крім автомобілів) без водія: залізничних вагонів, вантажних автомобілів, тракторів, тягачів, причепів і напівпричепів, мотоциклів, житлових автопричепів, автомобілів з житловими автопричепами, контейнерів; послуги, пов’язані із здаванням під найм і в довготермінову оренду засобів морського і річкового транспорту, такого як кораблі, торговельні судна без екіпажу; послуги, пов’язані зі здаванням під найм і в довготермінову оренду і прокатом устаткування для повітряного транспорту без пілота
10.06.06Послуги з надання в оренду інших машин та устаткованняУключає послуги, пов’язані зі здаванням під найм сільськогосподарських машин і обладнання, загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття оператора, будівельних машин і обладнання без обслуговуючого персоналу, будівельних лісів та помостів; офісного устаткування та комп’ютерної техніки (копіювально-множильні машини, друкарські машинки, машини для оброблення текстів, бухгалтерські машини й обладнання, комп’ютери), інших машин і обладнання (двигуни, турбіни, верстати, обладнання для гірничої промисловості та нафтовидобування, професійне устаткування для радіомовлення, телебачення та зв’язку), контрольно-вимірювальної техніки тощо
10.06.07Послуги з надання в оренду та прокат інших предметів власного користуванняУключає послуги з прокату відеострічок, спортивного інвентарю та ін.; послуги, пов’язані з орендою (прокатом) різноманітних видів майна, не віднесених до інших угруповань. Не уключає послуги, пов’язані зі здаванням під найм легкових автомобілів, автофургонів, мотоциклів, причепів, житлових автопричепів
10.07Послуги, пов’язані з торгівлею, та посередницькі послугиВходить маржа, не включена в ціну ФОБ товарів. До цього класу не включаються франшизні збори (уключаються в збори за використання інтелектуальної власності, не віднесеної до інших категорій), брокерська комісія за операції з фінансовими активами (уключається у “Фінансові послуги”), транспортні збори (уключаються в “Транспортні послуги”)
10.07.01Послуги, пов’язані з торгівлею автомобілями та автотоварамиУключає послуги, пов’язані з оптовою торгівлею автомобілями, мікроавтобусами, причепами та напівпричепами, туристичними транспортними засобами; послуги, пов’язані з оптовою торгівлею автотоварами; послуги, пов’язані з роздрібною торгівлею автотоварами; послуги посередників у торгівлі автотоварами; послуги, пов’язані з роздрібною торгівлею мотоциклами та ін.; послуги, пов’язані з оптовою торгівлею мотоциклами та ін.; послуги посередників у торгівлі мотоциклами та ін.
10.07.02Послуги, пов’язані з роздрібною торгівлею пальнимУключає послуги, пов’язані з роздрібною торгівлею пальним
10.07.03Послуги, пов’язані з роздрібною торгівлею побутовими товарамиУключає послуги, пов’язані з роздрібною торгівлею побутовими товарами, а також послуги посередників
10.07.04Послуги, пов’язані з оптовою торгівлеюУключає послуги, пов’язані з перепродажем товарів роздрібним торговцям або споживачам; послуги оптових торговців, хранителів і розповсюджувачів промислової продукції, експортерів, імпортерів, закупівельних маклерів, комісіонерів, кооператорів, комерційних агентів підприємств, закупівельних центрів, заготівельників і кооперативів з торгівлі сільськогосподарською продукцією; послуги, пов’язані з торгівлею зерном, рудами, сирою нафтою, промисловими хімікатами (аніліном, типографськими фарбами, промисловим газом та ін.), металургійною продукцією, промисловими машинами та устаткуванням
10.07.05Інші посередницькі послуги у роздрібній торгівліУключає інші посередницькі послуги у роздрібній торгівлі, не зазначені вище
10.07.06Інші посередницькі послуги в оптовій торгівліУключає інші посередницькі послуги в оптовій торгівлі, не зазначені вище
10.08Інші ділові послугиУключають послуги, пов’язані з постачанням водою, парою, газом і нафтопродуктами, а також електропостачанням, коли вони указуються окремо від послуг з транспортування (транспортування таких продуктів уключається в статтю “Транспортні послуги”); послуги кондиціонування повітря, підбір кадрів (послуги, що надаються підібраним персоналом, ураховуються у відповідній статті послуг), роботу служби охорони і служби розшуку, письмовий та усний переклад, фотографічні послуги, очищення і прибирання будівель; послуги агентств нерухомості, що надаються підприємствам; і будь-які інші ділові послуги, які не можуть бути віднесені ні до одного виду ділових послуг, перерахованих вище
10.08.01Послуги з працевлаштування, підбору та забезпечення персоналомУключає послуги з пошуку, підбирання, професійної орієнтації та направлення на роботу персоналу за бажанням роботодавця чи того, хто шукає роботу; послуги, пов’язані зі складанням штатних розкладів, відбирання та перевірки кандидатів; послуги агентств із наймання тимчасової робочої сили, пошуку та рекомендацій на роботу кваліфікованих робітників
10.08.02Послуги слідчої діяльності та інших видів захистуУключає послуги слідчих, приватних детективів, послуги з нагляду, охорони та інших видів захисту (перевезення грошей та цінностей, послуги охоронців, послуги сторожів щодо охорони будинків, інших споруд)
10.08.03Різні ділові послуги, не віднесені до інших категорійПослуги з прибирання внутрішніх приміщень усіх типів, миття вікон, очищення димоходів, вентиляційних шахт тощо; послуги, пов’язані з дезінфекцією будівель, споруд, транспорту, та інші послуги, надавані юридичним особам, не віднесені до інших категорій та не зазначені вище
11.Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послугиОхоплює послуги приватним особам та послуги у сфері культури та відпочинку
11.01Аудіовізуальні та пов’язані з ними послугиОхоплюють послуги, віднесені до діяльності в аудіовізуальній сфері (кіно, музика, радіо і телебачення), а також послуги, пов’язані з виконавським мистецтвом
11.01.01Аудіовізуальні послугиУключає послуги, пов’язані з виробництвом, розповсюдженням та демонстрацією кіно- та відеофільмів; послуги щодо створення рекламних текстів для радіо, кіно і телебачення; послуги, пов’язані з обробленням плівок; з професійного кіно та телебачення тощо; послуги, пов’язані з передачею (трансляцією) радіо- та телевізійних програм, створенням радіо- та телевізійних програм
11.01.02Художні послугиУключає послуги, пов’язані з наданням засобам масової інформації новин, фотографій та інших матеріалів; послуги журналістів та фоторепортерів
11.02Культурні та рекреаційні послугиУключають послуги, що надаються артистами виконавських жанрів (акторами, музикантами, танцюристами і т. д.), письменниками, композиторами та скульпторами. Крім того, сюди входять послуги незалежних моделей, а також художників-декораторів, костюмерів і художників по світлу. Сюди також уключаються послуги з організації та реклами видовищних заходів та інших розваг за участю виконавців
11.02.01Рекреаційні послугиУключає послуги зі створення та виконання вистав, постановок, послуги артистичних груп, труп, оркестрів тощо, послуги незалежних артистів, акторів, режисерів, музикантів тощо, послуги з реставрації творів мистецтва, живопису, послуги з експлуатації залів для глядачів, послуги агентств з розповсюдження квитків, послуги студій звукозапису, послуги атракціонів, парків культури та відпочинку тощо, послуги шкіл танців, послуги бібліотек, архівів, музеїв та інші культурно-просвітницькі послуги; послуги, пов’язані зі зберіганням та реставрацією історичних місць і пам’яток культури; послуги, пов’язані з експлуатацією спортивних споруд; послуги з організації та проведення спортивних занять, змагань; послуги навчально-тренувальних центрів, баз та інші послуги, пов’язані із заняттям мисливством як спортом; послуги пляжів та інші послуги з дресирування домашніх тварин
11.02.02Послуги з оформлення спадщиниУключає послуги, пов’язані з оформленням спадщини
11.03Інші особисті послугиУключають соціальні послуги, членські внески у торговельно-промислових об’єднаннях, послуги домашньої прислуги тощо
11.03.01Послуги, пов’язані з соціальною допомогоюУключає послуги, пов’язані з соціальною допомогою
11.03.02Інші персональні послугиВідносяться послуги, пов’язані з виконанням усіх видів фоторобіт за замовленням населення для господарських потреб, підприємств і організацій різних форм власності, а також для реклами, аерофотозйомки; послуги, пов’язані з виконанням пакувальних робіт; послуги секретарські та перекладу; інші послуги, надавані фізичним та юридичним особам та не віднесені до інших угрупувань; послуги імпресаріо та інших подібних агентів, послуги домашньої прислуги
12.Державні та урядові послугиОхоплюють послуги, одержані або надані анклавами, такими як посольства і військові бази; послуги, надані або придбані у приймаючій країні дипломатами, співробітниками консульств і персоналом військових баз, що знаходяться за кордоном, і їх утриманцями; послуги, одержані або надані урядами, що не віднесені до інших категорій послуг
12.01Послуги посольств та консульствУключає надання й одержання послуг посольствами та консульствами
12.02Державні послуги, пов’язані з діяльністю міжнародних організаційУключає надання й одержання послуг міжнародними організаціями
12.03Послуги правосуддя та юридичні послуги, віднесені до компетенції державиУключає послуги, пов’язані з державним управлінням загального характеру в економічній та соціальній сфері
12.04Послуги військових представництв, частин та установУключає надання й одержання послуг військовими представництвами, частинами й установами
12.05Інші державні послугиУключає надання й одержання послуг закладами оборони та іншими офіційними підрозділами (такими як місії з надання допомоги, державні інформаційно-туристичні агенції та торгові представництва)