Активи - ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому (ст. 1 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-XIV; п. 3 НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності")

Актив (asset) - теперішній економічний ресурс, що контролюється суб'єктом господарювання внаслідок минулих подій (додаток до Концептуальних основ фінансової звітності)

Актив - це ресурс:
а) контрольований суб'єктом господарювання у результаті минулих подій; та
б) від якого очікують надходження майбутніх економічних вигід до суб'єкта господарювання
(§ 8 МСБО 38 "Нематеріальні активи")

Бухгалтерський облік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень (ст. 1 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-XIV)

Внутрішньогосподарський (управлінський) облік - система збору, обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством (ст. 1 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-XIV)

Господарська операція - дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства (ст. 1 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-XIV)

Господарські операції - це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов'язань і фінансових результатів (п. 2.1 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну України від 24.05.95 р. № 88)

Група - група юридичних осіб, що складається з підприємства, яке контролює інші підприємства (материнське підприємство), та всіх підприємств, які ним контролюються (дочірніх підприємств) (ст. 1 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-XIV)

Група - материнське (холдингове) підприємство та його дочірні підприємства (п. 4 НП(С)БО 2 "Консолідована фінансова звітність", додаток А до МСФЗ 10 "Консолідована фінансова звітність", § 8 МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів")

Документооборот - рух первинних документів з моменту їх складання підприємством або одержання від інших підприємств до передавання на зберігання в архів після прийняття до обліку (ст. 1 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-XIV)

Зобов’язання - заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди (ст. 1 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-XIV, п. 3 НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності")

Зобов'язання (liability) - теперішній обов'язок суб'єкта господарювання передати економічний ресурс унаслідок минулих подій (додаток до Концептуальних основ фінансової звітності)

Зобов'язання - існуюче зобов'язання суб'єкта господарювання, яке виникає в результаті минулих подій і погашення якої, за очікуванням, призведе до вибуття ресурсів суб'єкта господарювання, котрі втілюють у собі економічні вигоди* (§ 10 МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи")
____________
* Визначення "зобов'язання" в цьому Стандарті не переглядалося після перегляду визначення "зобов'язання" у Концептуальній основі фінансової звітності, випущеній у 2018 році

Економічна вигода - потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активів (ст. 1 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-XIV)

Консолідована фінансова звітність - фінансова звітність підприємства, яке здійснює контроль, та підприємств, які ним контролюються, як єдиної економічної одиниці (ст. 1 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-XIV, п. 3 НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності")

Консолідована фінансова звітність (consolidated financial statements) - фінансова звітність суб'єкта господарювання, що звітує, який складається як з материнського підприємства, так і його дочірніх підприємств (додаток до Концептуальних основ фінансової звітності)

Консолідована фінансова звітність (consolidated financial statements) - фінансова звітність групи, у якій активи, зобов'язання, власний капітал, дохід, витрати та рух грошових коштів материнського підприємства та його дочірніх підприємств подаються як такі, що належать єдиному економічному суб'єкту господарювання (додаток А до МСФЗ 10 "Консолідована фінансова звітність")

Консолідована фінансова звітність - фінансова звітність групи, у якій активи, зобов'язання, власний капітал, дохід, витрати та грошові потоки материнського підприємства та його дочірніх підприємств подаються як активи, зобов'язання, власний капітал, дохід, витрати та грошові потоки єдиного економічного суб'єкта господарювання (§ 4 МСБО 27 "Окрема фінансова звітність", § 3 МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства")

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку - нормативно-правовий акт, яким визначаються принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності підприємствами (крім підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності та національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі), розроблений на основі міжнародних стандартів фінансової звітності і законодавства Європейського Союзу у сфері бухгалтерського обліку та затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту (ст. 1 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-XIV, п. 3 НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності")

Облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності (ст. 1 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-XIV, п. 3 НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності")

Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності (§ 5 МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки")

Первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію (ст. 1 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-XIV)

Первинні документи - це документи, створені у письмовій або електронній формі, які містять відомості про господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення (п. 2.1 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну України від 24.05.95 р. № 88)

Фінансова звітність - звітність, що містить інформацію про фінансовий стан та результати діяльності підприємства (ст. 1 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-XIV, п. 3 НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності")

Користувачі фінансової звітності - фізичні або юридичні особи, які потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень (ст. 1 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-XIV, п. 3 НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності")

Міжнародні стандарти фінансової звітності - прийняті Радою міжнародних стандартів бухгалтерського обліку документи, якими визначено порядок складання фінансової звітності (ст. 1 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-XIV, п. 3 НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності")

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) Reporting Standards (IFRSs) - Стандарти та Тлумачення, видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО). Вони охоплюють:
а) Міжнародні стандарти фінансової звітності;
б) Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку;
в) КТМФЗ; та
г) ПКТ.
(додаток А до МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності", § 7 МСБО 1 "Подання фінансової звітності", § 5 МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки")

Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді зменшення активів або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками) (ст. 1 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-XIV)

Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді зменшення активів або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками) (п. 3 НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності")

Витрати (expenses) - зменшення активів або збільшення зобов'язань, наслідком якого є зменшення власного капіталу, крім як унаслідок здійснення розподілу держателям вимог до власного капіталу (додаток до Концептуальних основ фінансової звітності)

Доходи - збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов’язань, яке призводить до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників) (ст. 1 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-XIV, п. 3 НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності")

Дохід (income) - збільшення активів або зменшення зобов'язань, наслідком якого є зростання власного капіталу, крім як унаслідок здійснення внесків держателями вимог до власного капіталу (додаток до Концептуальних основ фінансової звітності)

Дохід (income) - збільшення економічних вигід протягом звітного періоду у формі надходжень або покращення активів або зменшення зобов'язань, що веде до збільшення власного капіталу, окрім збільшення власного капіталу, пов'язаного з отриманням внесків від учасників власного капіталу (додаток А до МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами")

Звіт про платежі на користь держави - документ, що містить узагальнену інформацію про діяльність суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях або заготівлю деревини, а також деталізовану інформацію про податки і збори, інші платежі, що були сплачені або належні до сплати на користь держави відповідно до закону. Звіт про платежі на користь держави подається суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, відповідно до Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях", а також підприємствами, що здійснюють заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес (ст. 1 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-XIV)

Звіт про управління - документ, що містить фінансову та нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку підприємства та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності (ст. 1 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-XIV)

Власний капітал - різниця між активами і зобов’язаннями підприємства (ст. 1 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-XIV, п. 3 НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності")

Власний капітал (equity) - залишкова частка в активах суб'єкта господарювання після вирахування всіх його зобов'язань (додаток до Концептуальних основ фінансової звітності)

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі - нормативно-правовий акт, яким визначаються принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності для розпорядників бюджетних коштів, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, та фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, розроблений на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору та затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту (ст. 1 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-XIV)

Підприємства, що становлять суспільний інтерес, - підприємства - емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на регульованому ринку капіталу або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств) та підприємства, які відповідно до цього Закону належать до великих підприємств (ст. 1 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-XIV)

Підзвітний суспільству (public accountability) - підприємство є підзвітним суспільству, якщо:
а) його боргові зобов'язання чи інструменти власного капіталу перебувають в обігу на публічному ринку або у процесі випуску для обігу на публічному ринку (вітчизняній чи іноземній фондовій біржі або позабіржовому ринку, включаючи місцевий та регіональний ринки); або
б) він утримує на відповідальному зберіганні активи великої групи сторонніх осіб, що є одним із основних видів його діяльності
(додаток Б до Міжнародного стандарту фінансової звітності для малих та середніх підприємств)

Таксономія фінансової звітності - склад статей і показників фінансової звітності та її елементів, які підлягають розкриттю. Таксономія фінансової звітності за міжнародними стандартами видається Радою міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (ст. 1 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-XIV)

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - дохід, що визначається шляхом вирахування з доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (у тому числі платежів від оренди об’єктів інвестиційної нерухомості) наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за договорами належать комітентам (принципалам тощо), та податків і зборів (ст. 1 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-XIV, п. 3 НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності")

Облікові регістри - це носії спеціального формату (паперові, електронні) у вигляді відомостей, ордерів, книг, журналів тощо, призначені для хронологічного, систематичного або комбінованого накопичення, групування та узагальнення інформації з первинних документів, що прийняті до обліку (п. 3.1 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну України від 24.05.95 р. № 88)

Баланс (звіт про фінансовий стан) - звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал (п. 3 НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності")

Бухгалтерська звітність - звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів (п. 3 НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності")

Грошові кошти (гроші) - готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання (п. 3 НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності")

Грошові кошти складаються з готівки в касі і депозитів до запитання (§ 6 МСБО 7 "Звіт про рух грошових коштів")

Еквіваленти грошових коштів (грошей) - короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошей і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості (п. 3 НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності")

Еквіваленти грошових коштів - це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості (§ 6 МСБО 7 "Звіт про рух грошових коштів")

Збиток - перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати (п. 3 НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності")

Звичайна діяльність - будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення (п. 3 НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності")

Звіт про власний капітал - звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду (п. 3 НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності")

Звіт про рух грошових коштів - звіт, який відображає надходження і вибуття грошових коштів (грошей) протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності (п. 3 НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності")

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) - звіт про доходи, витрати, фінансові результати та сукупний дохід (п. 3 НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності")

Інвестиційна діяльність - придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів (грошей) (п. 3 НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності")

Інвестиційна діяльність - це придбання і продаж довгострокових активів, а також інших інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів (§ 6 МСБО 7 "Звіт про рух грошових коштів")

Інший сукупний дохід - доходи і витрати, які не включені до фінансових результатів підприємства (п. 3 НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності")

Інший сукупний дохід містить статті доходів або витрат (включаючи коригування перекласифікації), які не визнані у прибутку або збитку, як вимагають або дозволяють інші МСФЗ.
Компонентами іншого сукупного доходу є:
а) зміни в дооцінці (див. МСБО 16 "Основні засоби" та МСБО 38 "Нематеріальні активи");
б) переоцінки програмам з визначеними виплатами (див. МСБО 19 "Виплати працівникам");
в) прибутки та збитки, що виникають внаслідок переведення фінансової звітності закордонної господарської одиниці (див. МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів");
г) прибутки та збитки від інвестицій в інструменти власного капіталу, призначені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід згідно з пунктом 5.7.5 МСФЗ 9 "Фінансові інструменти";
га) прибутки та збитки від фінансових активів, оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід згідно з пунктом 4.1.2А МСФЗ 9;
ґ) ефективна частка прибутків та збитків за інструментами хеджування при хеджуванні грошових потоків і прибутків та збитків від інструментів хеджування, які хеджують інвестиції в інструменти власного капіталу, оцінені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід згідно з пунктом 5.7.5 МСФЗ 9 (див. розділ 6 МСФЗ 9);
д) для окремих зобов'язань, призначених як такі, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, величина зміни справедливої вартості, що відноситься до змін кредитного ризику за зобов'язанням (див. пункт 5.7.7 МСФЗ 9);
е) зміни часової вартості опціонів під час відокремлення внутрішньої вартості та часової вартості опціонного контракту з призначенням інструментом хеджування лише змін внутрішньої вартості (див. розділ 6 МСФЗ 9);
є) зміни вартості форвардних елементів форвардних контрактів під час відокремлення форвардного елемента та спотового елемента форвардного контракту з призначенням інструментом хеджування лише змін спотового елемента та змін вартості базисного валютного спреду фінансового інструмента під час його виключення з призначення такого фінансового інструмента інструментом хеджування (див. розділ 6 МСФЗ 9);
ж) фінансові доходи або витрати за страхуванням від випущених контрактів у сфері застосування МСФЗ 17 "Страхові контракти", виключені з прибутку або збитку, якщо сукупний фінансовий дохід або витрати за страхуванням дезагреговано із включенням до прибутку або збитку суми, визначеної шляхом систематичного розподілу із застосуванням пункту 88 (б) МСФЗ 17, або суми, яка усуває неузгодженості обліку з доходом або витратами, що виникає за базовими статтями із застосуванням пункту 89 (б) МСФЗ 17; та
з) фінансові доходи або фінансові витрати за утримуваними контрактами з перестрахування, виключені з прибутку або збитку, якщо сукупний фінансовий дохід або витрати за перестрахуванням дезагреговано із включенням до прибутку або збитку суми, визначеної шляхом систематичного розподілу із застосуванням пункту 88 (б) МСФЗ 17
(§ 7 МСБО 1 "Подання фінансової звітності")

Негрошові операції - операції, які не потребують використання грошей та їх еквівалентів (п. 3 НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності")

Необоротні активи - всі активи, що не є оборотними (п. 3 НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності")

Оборотні активи - гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи використання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу (п. 3 НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності")

Операційна діяльність - основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю (п. 3 НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності")

Операційна діяльність - це основна діяльність суб'єкта господарювання, яка приносить дохід, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною або фінансовою діяльністю (§ 6 МСБО 7 "Звіт про рух грошових коштів")

Операційний цикл - проміжок часу між придбанням запасів для провадження діяльності і отриманням грошей та їх еквівалентів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг (п. 3 НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності")

Основна діяльність - операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу (п. 3 НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності")

Прибуток - сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати (п. 3 НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності")

Примітки до фінансової звітності - сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей фінансової звітності, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності (п. 3 НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності")

Принцип бухгалтерського обліку - правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності (п. 3 НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності")

Розкриття - надання інформації, яка є суттєвою для користувачів фінансової звітності (п. 3 НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності")

Рух грошових коштів (грошей) - надходження і вибуття грошей та їхніх еквівалентів (п. 3 НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності")

Стаття - елемент фінансового звіту, який відповідає критеріям, установленим цим Національним положенням (стандартом) (п. 3 НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності")

Сукупний дохід - зміни у власному капіталі протягом звітного періоду внаслідок господарських операцій та інших подій (за винятком змін капіталу за рахунок операцій з власниками) (п. 3 НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності")

Суттєва інформація - інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. Суттєвість інформації визначається відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності та керівництвом підприємства (п. 3 НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності")

Суттєва інформація (material information) - Інформація є суттєвою, якщо її ненаведення, викривлення або завуальовування може, згідно з обґрунтованими очікуваннями, вплинути на рішення, що приймаються основними користувачами фінансової звітності загального призначення на підставі такої звітності, яка надає фінансову інформацію про конкретного суб'єкта господарювання, що звітує (додаток до Концептуальних основ фінансової звітності)

Фінансова діяльність - діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталів підприємства (п. 3 НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності")

Фінансова діяльність - діяльність, що спричиняє зміни розміру та складу вкладеного капіталу та запозичень суб'єкта господарювання (§ 6 МСБО 7 "Звіт про рух грошових коштів")

Владні повноваження - повноваження, обсяг яких надає можливість підприємству-інвестору, як правило, одноосібно управляти найбільш значущими видами діяльності, які суттєво впливають на формування фінансового результату підприємства, яке є об’єктом інвестицій, зокрема через формування уповноваженого органу управління, визначення фінансової, інвестиційної і комерційної політики, та контроль за їх реалізацією (п. 4 НП(С)БО 2 "Консолідована фінансова звітність")

Владні повноваження (power) - існуючі права, що надають здатність наразі керувати значущими видами діяльності (додаток А до МСФЗ 10 "Консолідована фінансова звітність")

Внутрішньогрупові операції - операції між материнським та дочірніми підприємствами або між дочірніми підприємствами однієї групи (п. 4 НП(С)БО 2 "Консолідована фінансова звітність")

Внутрішньогрупове сальдо - сальдо дебіторської заборгованості та зобов’язань на дату балансу, яке утворилося внаслідок внутрішньогрупових операцій (п. 4 НП(С)БО 2 "Консолідована фінансова звітність")

Неконтрольована частка - частина чистого прибутку (збитку), сукупного доходу та чистих активів дочірнього підприємства, яка не належить материнському підприємству (прямо або через інші дочірні підприємства) (п. 4 НП(С)БО 2 "Консолідована фінансова звітність")

Нереалізовані прибутки та збитки від внутрішньогрупових операцій - прибутки та збитки, які виникають внаслідок внутрішньогрупових операцій (продажу товарів, продукції, виконання робіт, послуг тощо) і включаються до балансової вартості активів підприємства (п. 4 НП(С)БО 2 "Консолідована фінансова звітність")

Права захисту інтересів інвесторів - повноваження, обмежений обсяг яких дає підприємству-інвестору лише можливість захистити свої права та інтереси стосовно підприємства, яке є об’єктом інвестицій, без надання можливості управляти найбільш значущими видами діяльності (п. 4 НП(С)БО 2 "Консолідована фінансова звітність")

Права захисту інтересів інвесторів (protective rights) - права, покликані захищати інтерес сторони, яка має такі права, не надаючи такій стороні владних повноважень щодо суб'єкта господарювання, якого стосуються такі права (додаток А до МСФЗ 10 "Консолідована фінансова звітність")

Дата балансу - дата, на яку складений баланс підприємства. Звичайно датою балансу є кінець останнього дня звітного періоду (п. 3 НП(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах")

Облікова оцінка - попередня оцінка, яка використовується підприємством з метою розподілу витрат і доходів між відповідними звітними періодами (п. 3 НП(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах")

Подія після дати балансу - подія, яка відбувається між датою балансу і датою затвердження керівництвом фінансової звітності, підготовленої до оприлюднення, яка вплинула або може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства (п. 3 НП(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах")

Амортизація - систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації) (п. 4 НП(С)БО 7 "Основні засоби")

Амортизація - це систематичний розподіл суми активу, що амортизується, протягом строку його корисного використання (§ 6 МСБО 16 "Основні засоби")

Амортизація - систематичний розподіл суми актива, що амортизується, протягом строку його корисної експлуатації (§ 6 МСБО 36 "Зменшення корисності активів")

Амортизація - систематичний розподіл суми, що амортизується, нематеріального активу протягом строку його корисного використання (§ 8 МСБО 38 "Нематеріальні активи")

Вартість, яка амортизується, - первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості (п. 4 НП(С)БО 7 "Основні засоби")

Група основних засобів - сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням та умовами використання необоротних матеріальних активів (п. 4 НП(С)БО 7 "Основні засоби")

Зменшення корисності - втрата економічної вигоди в сумі перевищення залишкової вартості активу над сумою очікуваного відшкодування (п. 4 НП(С)БО 7 "Основні засоби")

Знос основних засобів - сума амортизації об'єкта основних засобів з початку його корисного використання (п. 4 НП(С)БО 7 "Основні засоби")

Ліквідаційна вартість - сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією) (п. 4 НП(С)БО 7 "Основні засоби")

Основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів,виконання робіт і надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) (п. 4 НП(С)БО 7 "Основні засоби")

Основні засоби - це матеріальні об'єкти, що їх:
а) утримують для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг для надання в оренду або для адміністративних цілей;
б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного періоду
(§ 6 МСБО 16 "Основні засоби")

Об'єкт основних засобів - це: закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій; відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється підприємством.
Якщо один об'єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об'єкт основних засобів. (п. 4 НП(С)БО 7 "Основні засоби")

Подібні (однорідні) об'єкти - об'єкти, які мають однакове функціональне призначення та однакову справедливу вартість (п. 4 НП(С)БО 7 "Основні засоби")

Первісна вартість - історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів (п. 4 НП(С)БО 7 "Основні засоби")

Первісна вартість - фактична собівартість запасів, визначена відповідно до цього Національного положення (стандарту) (п. 4 НП(С)БО 9 "Запаси")

Переоцінена вартість - вартість необоротних активів після їх переоцінки (п. 4 НП(С)БО 7 "Основні засоби")

Строк корисного використання (експлуатації) - очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг) (п. 4 НП(С)БО 7 "Основні засоби")

Строк корисного використання (useful life) - період, протягом якого актив, за очікуванням, може бути використовуваний суб'єктом господарювання; або кількість одиниць продукції чи подібних одиниць, що, за очікуванням, будуть отримані від даного активу суб'єктом господарювання (додаток А до МСФЗ 16 "Оренда")

Строк корисного використання:
а) період, протягом якого очікується, що актив буде придатний для використання суб'єктом господарювання, або
б) кількість одиниць виробленої продукції чи подібних одиниць, що їх суб'єкт господарювання очікує отримати від активу
(§ 6 МСБО 16 "Основні засоби")

Строк корисної експлуатації - це:
а) період, протягом якого очікується, що актив буде використовуватися суб'єктом господарювання,
або
б) кількість одиниць виробленої продукції чи подібних одиниць, що їх суб'єкт господарювання очікує отримати від використання актива
(§ 6 МСБО 36 "Зменшення корисності активів")

Строк корисного використання - це:
а) період, протягом якого очікується, що актив буде придатний для використання суб'єктом господарювання, або
б) кількість одиниць виробленої продукції чи подібних одиниць, що їх суб'єкт господарювання очікує отримати від активу
(§ 8 МСБО 38 "Нематеріальні активи")

Сума очікуваного відшкодування необоротного активу - найбільша з двох оцінок: чиста вартість реалізації або теперішня вартість майбутніх чистих грошових надходжень від використання необоротного активу, включаючи його ліквідаційну вартість (п. 4 НП(С)БО 7 "Основні засоби")

Капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи - витрати на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість), виготовлення, придбання об'єктів матеріальних необоротних активів (у тому числі необоротних матеріальних активів, призначених для заміни діючих, і устаткування для монтажу), що здійснюються підприємством (п. 4 НП(С)БО 7 "Основні засоби")

Чиста вартість реалізації необоротного активу - справедлива вартість необоротного активу за вирахуванням очікуваних витрат на його реалізацію (п. 4 НП(С)БО 7 "Основні засоби")

Залишкова вартість - різниця між первісною (переоціненою) вартістю необоротного активу і сумою його накопиченої амортизації (зносу) (п. 4 НП(С)БО 7 "Основні засоби")

Справедлива вартість - сума, за якою можна продати актив або оплатити зобов'язання за звичайних умов на певну дату (п. 4 НП(С)БО 7 "Основні засоби", п. 4 НП(С)БО 19 "Об'єднання підприємств")

Справедлива вартість (fair value) - ціна, яка була б отримана від продажу актива або сплачена за передачу зобов'язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки (Див. МСФЗ 13) (додаток А до МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності", додаток А до МСФЗ 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність", додаток А до МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості", § 6 МСБО 2 "Запаси", § 8 МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів", § 11 МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання", § 6 МСБО 36 "Зменшення корисності активів", § 8 МСБО 38 "Нематеріальні активи", § 5 МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість")

Справедлива вартість (fair value) - сума, за яку може бути обміняний актив, погашене зобов'язання або може бути обміняний наданий інструмент власного капіталу між обізнаними, зацікавленими сторонами, які здійснюють операції на добровільній основі (додаток А до МСФЗ 2 "Платіж на основі акцій")

Справедлива вартість (fair value) - справедлива вартість це ціна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за передачу зобов'язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. (Див. МСФЗ 13) (додаток А до МСФЗ 3 "Об'єднання бізнесу", § 6 МСБО 16 "Основні засоби", § 8 МСБО 19 "Виплати працівникам", § 3 МСБО 20 "Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу")

Справедлива вартість (fair value) - Для цілей застосування вимог до орендодавця щодо обліку, викладених у цьому стандарті, - сума, за яку може бути обміняний актив або погашене зобов'язання між обізнаними, зацікавленими сторонами, які здійснюють операцію на добровільній основі (додаток А до МСФЗ 16 "Оренда")

Активний ринок - ринок, якому притаманні такі умови:
— предмети, що продаються та купуються на цьому ринку, є однорідними;
— у будь-який час можна знайти зацікавлених продавців і покупців;
— інформація про ринкові ціни є загальнодоступною.
(п. 4 НП(С)БО 8 "Нематеріальні активи")

Активний ринок (active market) - ринок, на якому операції для активів або зобов'язань відбуваються з достатньою частотою та у достатньому обсязі, щоб надавати інформацію про ціноутворення на безперервній основі (додаток А до МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості")

Група нематеріальних активів - сукупність однотипних за призначенням та умовами використання нематеріальних активів (п. 4 НП(С)БО 8 "Нематеріальні активи")

Дослідження - заплановані підприємствами дослідження, які проводяться ними уперше з метою отримання і розуміння нових наукових та технічних знань (п. 4 НП(С)БО 8 "Нематеріальні активи")

Дослідження - оригінальні та заплановані дослідження, здійснюванні для отримання і розуміння нових наукових або технічних знань (§ 8 МСБО 38 "Нематеріальні активи")

Нематеріальний актив - немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований (п. 4 НП(С)БО 8 "Нематеріальні активи")

Нематеріальний актив (intangble asset) - немонетарний актив, який не має фізичного змісту та може бути ідентифікований (додаток А до МСФЗ 3 "Об'єднання бізнесу")

Нематеріальний актив - немонетарний актив, який не має фізичної субстанції та може бути ідентифікований (§ 8 МСБО 38 "Нематеріальні активи")

Розробка - застосування підприємством результатів досліджень та інших знань для планування і проектування нових або значно вдосконалених матеріалів, приладів, продуктів, процесів, систем або послуг до початку їхнього серійного виробництва чи використання (п. 4 НП(С)БО 8 "Нематеріальні активи")

Розробка - застосування даних наукового дослідження чи іншого знання для планування чи проектування виробництва нових або суттєво вдосконалених матеріалів, механізмів, товарів, технологій, систем або послуг до початку їхнього серійного виробництва або використання (§ 8 МСБО 38 "Нематеріальні активи")

Незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи - капітальні інвестиції у придбання, створення і модернізацію нематеріальних активів, використання яких за призначенням на дату балансу не відбулося (п. 4 НП(С)БО 8 "Нематеріальні активи")

Накопичена амортизація нематеріальних активів - сума амортизації об'єкта нематеріальних активів з початку його корисного використання (п. 4 НП(С)БО 8 "Нематеріальні активи")

Немонетарні активи - усі активи, крім грошових коштів, їх еквівалентів та дебіторської заборгованості у фіксованій (або визначеній) сумі грошей (п. 4 НП(С)БО 8 "Нематеріальні активи", п. 4 НП(С)БО 19 "Об'єднання підприємств")

Запаси - активи, які:
— утримуються для подальшого продажу (розподілу, передачі) за умов звичайної господарської діяльності;
— перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;
— утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством
(п. 4 НП(С)БО 9 "Запаси")

Запаси - це активи, які:
а) утримуються для продажу у ході звичайного ведення бізнесу;
б) перебувають у процесі виробництва для такого продажу; або
в) існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг
(§ 6 МСБО 2 "Запаси")

Чиста вартість реалізації запасів - очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію (п. 4 НП(С)БО 9 "Запаси")

Відновлювальна вартість - сучасна собівартість придбання (п. 4 НП(С)БО 9 "Запаси")

Безнадійна дебіторська заборгованість - поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позовної давності (п. 4 НП(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість")

Дебітори - юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів (п. 4 НП(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість")

Дебіторська заборгованість - сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату (п. 4 НП(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість")

Довгострокова дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу (п. 4 НП(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість")

Поточна дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу (п. 4 НП(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість")

Сумнівний борг - поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником (п. 4 НП(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість")

Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості - сума поточної дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів (п. 4 НП(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість")

Довгострокові зобов'язання - всі зобов'язання, які не є поточними зобов'язаннями (п. 4 НП(С)БО 11 "Зобов'язання")

Забезпечення - зобов'язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу (п. 4 НП(С)БО 11 "Зобов'язання")

Забезпечення - зобов'язання з невизначеним строком або сумою (§ 10 МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи")

Непередбачене зобов'язання - це:
1) зобов'язання, що може виникнути внаслідок минулих подій та існування якого буде підтверджено лише тоді, коли відбудеться або не відбудеться одна чи більше невизначених майбутніх подій, над якими підприємство не має повного контролю; або
2) теперішнє зобов'язання, що виникає внаслідок минулих подій, але не визнається, оскільки малоймовірно, що для врегулювання зобов'язання потрібно буде використати ресурси, які втілюють у собі економічні вигоди, або оскільки суму зобов'язання не можна достовірно визначити
(п. 4 НП(С)БО 11 "Зобов'язання")

Обтяжливий контракт - контракт, витрати (яких не можна уникнути) на виконання якого перевищують очікувані економічні вигоди від цього контракту (п. 4 НП(С)БО 11 "Зобов'язання")

Обтяжливий договір - договір, за яким неминучі витрати на погашення зобов'язання перевищуватимуть очікувані економічні вигоди від договору (§ 10 МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи")

Поточні зобов'язання - зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу (п. 4 НП(С)БО 11 "Зобов'язання")

Сума погашення - недисконтована сума грошових коштів або їх еквівалентів, яка, як очікується, буде сплачена для погашення зобов'язання в процесі звичайної діяльності підприємства (п. 4 НП(С)БО 11 "Зобов'язання")

Теперішня вартість - дисконтована сума майбутніх платежів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), яка, як очікується, буде необхідна для погашення зобов'язання в процесі звичайної діяльності підприємства (п. 4 НП(С)БО 11 "Зобов'язання")

Амортизована собівартість фінансової інвестиції - собівартість фінансової інвестиції з урахуванням часткового її списання внаслідок зменшення корисності, яка збільшена (зменшена) на суму накопиченої амортизації дисконту (премії) (п. 3 НП(С)БО 12 "Фінансові інвестиції")

Ефективна ставка відсотка - ставка відсотка, що визначається діленням суми річного відсотка та дисконту (або різниці річного відсотка та премії) на середню величину собівартості інвестиції (або зобов'язання) та вартості її погашення (п. 3 НП(С)БО 12 "Фінансові інвестиції")

Ефективна ставка відсотка (effective interest rate) - ставка, яка забезпечує точне дисконтування оцінюваних майбутніх грошових потоків або надходжень за очікуваний строк дії фінансового активу або фінансового зобов'язання до валової балансової вартості фінансового активу або до амортизованої собівартості фінансового зобов'язання. Під час розрахунку ефективної ставки відсотка суб'єкт господарювання оцінює очікувані грошові потоки шляхом урахування всіх умов договору за фінансовим інструментом (наприклад, щодо опціонів на дострокове погашення, пролонгацію, виконання та аналогічних опціонів), але не враховує очікуваних кредитних збитків. Цей розрахунок включає в себе всі комісії та пункти, сплачені або одержані між сторонами договору, що є невід'ємною частиною ефективної ставки відсотка (див. пункти Б5.4.1 - Б5.4.3), витрати на операцію, а також усі інші премії або дисконти. При цьому застосовується припущення про можливість достовірної оцінки грошових потоків та очікуваного строку дії групи подібних фінансових інструментів. Водночас у тих рідкісних випадках, коли достовірно оцінити грошові потоки чи очікуваний строк дії фінансового інструмента (або групи фінансових інструментів) неможливо, суб'єкт господарювання використовує договірні грошові потоки за повний договірний строк дії фінансового інструмента (або групи фінансових інструментів) (додаток А до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти")

Контрольні учасники - учасники спільної діяльності зі створенням юридичної особи (спільного підприємства), які здійснюють контроль за її діяльністю (п. 3 НП(С)БО 12 "Фінансові інвестиції")

Метод ефективної ставки відсотка - метод нарахування амортизації дисконту або премії, за яким сума амортизації визначається як різниця між доходом за фіксованою ставкою відсотка і добутком ефективної ставки та амортизованої вартості на початок періоду, за який нараховується відсоток (п. 3 НП(С)БО 12 "Фінансові інвестиції")

Метод участі в капіталі - метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування (п. 3 НП(С)БО 12 "Фінансові інвестиції")

Метод участі в капіталі - це метод обліку, за яким інвестицію первісно визнають за собівартістю, а потім коригують відповідно до зміни частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування після придбання. Прибуток чи збиток інвестора включає частку інвестора в прибутку чи збитку об'єкта інвестування, а інший сукупний дохід інвестора включає його частку в іншому сукупному доході об'єкта інвестування (§ 3 МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства")

Ринкова вартість фінансової інвестиції - сума, яку можна отримати від продажу фінансової інвестиції на активному ринку (п. 3 НП(С)БО 12 "Фінансові інвестиції")

Спільна діяльність - господарська діяльність зі створенням або без створення юридичної особи, яка є об'єктом спільного контролю двох або більше сторін відповідно до письмової угоди між ними (п. 3 НП(С)БО 12 "Фінансові інвестиції")

Спільна діяльність (joint arrangement) - діяльність, яка спільно контролюється двома або декількома сторонами (додаток А до МСФЗ 11 "Спільна діяльність")

Спільна діяльність - це діяльність, над якою дві або більша кількість сторін мають спільний контроль (§ 3 МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства")

Спільний контроль - розподіл контролю за господарською діяльністю відповідно до угоди про ведення спільної діяльності (п. 3 НП(С)БО 12 "Фінансові інвестиції")

Спільний контроль (joint control) - узгоджений договором розподіл контролю над діяльністю, який існує лише тоді, коли рішення про значущі види діяльності вимагають одностайної згоди сторін, між якими розподілено контроль (додаток А до МСФЗ 11 "Спільна діяльність", § 3 МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства")

Суттєвий вплив - повноваження брати участь у прийнятті рішень з фінансової, господарської та комерційної політики об'єкта інвестування без здійснення контролю цієї політики. Свідченням суттєвого впливу, зокрема, можуть бути:
1) володіння двадцятьма або більше відсотками акцій (статутного капіталу) підприємства;
2) представництво в раді директорів або аналогічному керівному органі підприємства;
3) участь у прийнятті рішень;
4) взаємообмін управлінським персоналом;
5) забезпечення підприємства необхідною техніко-економічною інформацією
(п. 3 НП(С)БО 12 "Фінансові інвестиції")

Суттєвий вплив - це повноваження брати участь у прийнятті рішень з фінансової та операційної політики об'єкта інвестування, але не контроль чи спільний контроль таких політик (§ 3 МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства")

Оператор спільної діяльності - учасник спільної діяльності без створення юридичної особи, якому згідно з договором доручено вести справи спільної діяльності, зокрема її бухгалтерський облік (п. 3 НП(С)БО 12 "Фінансові інвестиції")

Валютний ризик - імовірність того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін валютного курсу (п. 4 НП(С)БО 13 "Фінансові інструменти")

Валютний ризик (currency risk) - ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін валютних курсів (додаток А до МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації")

Відсотковий ризик - імовірність того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін відсоткових ставок (п. 4 НП(С)БО 13 "Фінансові інструменти")

Дебіторська заборгованість, не призначена для перепродажу - дебіторська заборгованість, що виникає внаслідок надання коштів, продажу інших активів, робіт, послуг безпосередньо боржникові та не є фінансовим активом, призначеним для перепродажу (п. 4 НП(С)БО 13 "Фінансові інструменти")

Інструмент власного капіталу - контракт, який підтверджує право на частину в активах підприємства, що залишається після вирахування сум за всіма його зобов'язаннями (п. 4 НП(С)БО 13 "Фінансові інструменти")

Інструмент власного капіталу (equity instrument) - будь-який договір, який засвідчує залишкову частку в активах суб'єкта господарювання після вирахування всіх його зобов'язань (додаток А до МСФЗ 2 "Платіж на основі акцій", § 11 МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання")

Інструмент хеджування - похідний фінансовий інструмент, фінансовий актив або фінансове зобов'язання, справедлива вартість яких і грошові потоки від яких, як очікується, компенсуватимуть зміни справедливої вартості або потоку грошових коштів об'єкта хеджування (п. 4 НП(С)БО 13 "Фінансові інструменти")

Інструмент хеджування - це призначений похідний або (лише для хеджування ризику змін курсів обміну іноземних валют) призначений непохідний фінансовий актив або непохідне фінансове зобов'язання, справедлива вартість якого (або грошові потоки від якого), за очікуванням, згортатимуться зі змінами справедливої вартості призначеного об'єкта хеджування або грошових потоків від нього (пункти 72 - 77 та пункти КЗ98 - КЗ101 Додатка А [МСБО 39] конкретизують визначення інструмента хеджування) (§ 9 МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка")

Коефіцієнт ефективності хеджування - частка від ділення відповідно зміни справедливої вартості або грошових потоків об'єкта хеджування на зміну справедливої вартості або грошового потоку від інструмента хеджування (п. 4 НП(С)БО 13 "Фінансові інструменти")

Кредитний ризик - імовірність втрат однієї зі сторін - укладачів контракту про придбання фінансового інструмента внаслідок невиконання зобов'язання іншою стороною (п. 4 НП(С)БО 13 "Фінансові інструменти")

Кредитний ризик (credit risk) - ризик того, що одна сторона фінансового інструменту спричинить фінансові втрати для іншої сторони, не виконавши зобов'язання (додаток А до МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації")

Об'єкт хеджування - актив, зобов'язання або майбутня операція, що створюють для підприємства ризик зміни справедливої вартості цих активів і зобов'язань або зміни грошових потоків, пов'язаних з майбутньою операцією (п. 4 НП(С)БО 13 "Фінансові інструменти")

Об'єкт хеджування - це актив, зобов'язання, тверде зобов'язання, високо ймовірна прогнозована операція або чиста інвестиція в закордонну господарську одиницю, що а) піддає суб'єкт господарювання ризикові змін справедливої вартості або майбутніх грошових потоків; б) визначається як хеджування (пункти 78 - 84 та пункти КЗ98 - КЗ101 Додатка А [МСБО 39] конкретизують визначення об'єктів хеджування) (§ 9 МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка")

Похідний фінансовий інструмент - фінансовий інструмент:
— розрахунки за яким провадитимуться у майбутньому;
— вартість якого змінюється внаслідок змін відсоткової ставки, курсу цінних паперів, валютного курсу, індексу цін, кредитного рейтингу (індексу) або інших змінних, що є базисними;
— який не потребує початкових інвестицій.
(п. 4 НП(С)БО 13 "Фінансові інструменти")

Ризик грошового потоку - імовірність зміни величини майбутнього грошового потоку, пов'язаного з монетарним фінансовим інструментом (п. 4 НП(С)БО 13 "Фінансові інструменти")

Ризик ліквідності - імовірність втрат внаслідок неспроможності виконати свої зобов'язання у зв'язку з неможливістю реалізувати фінансові активи за справедливою вартістю (п. 4 НП(С)БО 13 "Фінансові інструменти")

Ризик ліквідності (liquidity risk) - ризик того, що суб'єкт господарювання матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу (додаток А до МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації")

Ринковий ризик - імовірність того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін незалежно від того, чи спричинені ці зміни факторами, які притаманні конкретному типу цінних паперів чи їх емітенту, або факторами, які впливають на вартість всіх цінних паперів в обігу на ринку (п. 4 НП(С)БО 13 "Фінансові інструменти")

Ринковий ризик (market risk) - ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: валютний ризик, процентний ризик та інший ціновий ризик (додаток А до МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації")

Складний фінансовий інструмент - фінансовий інструмент, що містить компонент фінансового зобов'язання і компонент інструмента власного капіталу (п. 4 НП(С)БО 13 "Фінансові інструменти")

Твердий контракт - контракт у письмовій формі, що передбачає обмін визначеної кількості ресурсів за встановленою ціною на конкретну майбутню дату (дати), має визначений строк виконання, не містить відкладальних або скасувальних умов, не може бути розірваний і змінений в односторонньому порядку, та передбачає забезпечення виконання контракту (п. 4 НП(С)БО 13 "Фінансові інструменти")

Фінансовий актив - це:
а) грошові кошти та їх еквіваленти;
б) контракт, що надає право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого підприємства;
в) контракт, що надає право обмінятися фінансовими інструментами з іншим підприємством на потенційно вигідних умовах;
г) інструмент власного капіталу іншого підприємства.
(п. 4 НП(С)БО 13 "Фінансові інструменти")

Фінансовий актив - це будь-який актив, що є:
(а) грошовими коштами;
(б) інструментом власного капіталу іншого суб'єкта господарювання;
(в) контрактним правом:
(i) отримувати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб'єкта господарювання, або
(ii) обмінювати фінансові активи чи фінансові зобов'язання з іншим суб'єктом господарювання за умов, які є потенційно сприятливими для суб'єкта господарювання, або
(г) контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися власними інструментами капіталу суб'єкта господарювання та який є:
(i) непохідним інструментом, за який суб'єкт господарювання зобов'язаний або може бути зобов'язаний отримати змінну кількість власних інструментів капіталу, або
(ii) похідним інструментом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися іншим чином, ніж обміном фіксованої суми грошових коштів або іншого фінансового активу на фіксовану кількість власних інструментів капіталу. З цією метою до інструментів власного капіталу суб'єкта господарювання не включають: фінансові інструменти з правом дострокового погашення, класифіковані як інструменти власного капіталу згідно з пунктами 16А та 16Б, інструменти, які створюють для суб'єкта господарювання зобов'язання надати іншій стороні пропорційну частку чистих активів суб'єкта господарювання тільки при ліквідації і класифіковані як інструменти власного капіталу згідно з пунктами 16В та 16Г, або інструменти, що є контрактами на майбутнє отримання або надання інструментів власного капіталу суб'єкта господарювання
(§ 11 МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання")

Фінансовий актив, призначений для перепродажу - фінансовий актив, придбаний з метою подальшого продажу для отримання прибутку від короткотермінових змін його ціни та/або винагороди посередника (п. 4 НП(С)БО 13 "Фінансові інструменти")

Фінансова гарантія - передбачене контрактом право позикодавця отримувати грошові кошти від гаранта і відповідно зобов'язання гаранта сплатити грошові кошти позикодавцеві, якщо позичальник не виконає своїх зобов'язань (п. 4 НП(С)БО 13 "Фінансові інструменти")

Фінансові інвестиції - активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора (п. 4 НП(С)БО 13 "Фінансові інструменти")

Фінансове зобов'язання - контрактне зобов'язання:
а) передати грошові кошти або інший фінансовий актив іншому підприємству;
б) обмінятися фінансовими інструментами з іншим підприємством на потенційно невигідних умовах
(п. 4 НП(С)БО 13 "Фінансові інструменти")

Фінансове зобов'язання - це будь-яке зобов'язання, що є:
(а) контрактним зобов'язанням:
(i) надавати грошові кошти або інший фінансовий актив іншому суб'єктові господарювання; або
(ii) обмінювати фінансові активи або фінансові зобов'язаннями з іншим суб'єктом господарювання за умов, які є потенційно несприятливими для суб'єкта господарювання; або
(б) контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися власними інструментами капіталу суб'єкта господарювання та який є:
(i) непохідним інструментом, за яким суб'єкт господарювання зобов'язаний або може бути зобов'язаний надавати змінну кількість власних інструментів капіталу суб'єкта господарювання; або
(ii) похідним інструментом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися іншим чином, ніж обмін фіксованої суми грошових коштів або іншого фінансового актива на фіксовану кількість власних інструментів капіталу суб'єкта господарювання. З цією метою права, опціони або варанти на придбання фіксованої кількості власних інструментів капіталу суб'єкта господарювання за фіксовану суму будь-якої валюти є інструментами власного капіталу, якщо суб'єкт господарювання пропонує такі права, опціони або варанти пропорційно для всіх існуючих його власників того ж класу, що і його власні непохідні інструменти капіталу. Крім того, з цією метою до інструментів власного капіталу суб'єкта господарювання не включають фінансові інструменти з правом дострокового погашення, класифіковані як інструменти власного капіталу згідно з пунктами 16А та 16Б; інструменти, які створюють для суб'єкта господарювання зобов'язання надати іншій стороні пропорційну частку чистих активів суб'єкта господарювання тільки при ліквідації і які класифіковані як інструменти власного капіталу згідно з пунктами 16В та 16Г, або інструменти, які самі є контрактами на майбутнє отримання або надання інструментів власного капіталу суб'єкта господарювання.
Як виняток, інструмент, який відповідає визначенню фінансового зобов'язання, класифікується як інструмент власного капіталу, якщо він має всі три ознаки і задовольняє умовам, визначеним у пунктах 16А та 16Б або в пунктах 16В та 16Г [МСБО 32].
(§ 11 МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання")

Фінансове зобов'язання, призначене для перепродажу - фінансове зобов'язання, що виникає внаслідок випуску фінансового інструмента з метою подальшого продажу для отримання прибутку від короткотермінових коливань його ціни та/або винагороди посередника (п. 4 НП(С)БО 13 "Фінансові інструменти")

Фінансовий інструмент - контракт, який одночасно приводить до виникнення (збільшення) фінансового активу в одного підприємства і фінансового зобов'язання або інструмента власного капіталу в іншого (п. 4 НП(С)БО 13 "Фінансові інструменти", п. 3 НП(С)БО 24 "Прибуток на акцію")

Фінансовий інструмент - це будь-який контракт, який приводить до виникнення фінансового активу в одного суб'єкта господарювання та фінансового зобов'язання або інструмента власного капіталу у іншого суб'єкта господарювання (§ 11 МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання")

Хеджування - застосування одного чи декількох інструментів хеджування з метою повної чи часткової компенсації змін справедливої вартості об'єкта хеджування або пов'язаного з ним грошового потоку (п. 4 НП(С)БО 13 "Фінансові інструменти")

Ціновий ризик - імовірність цінових змін внаслідок валютного, відсоткового та ринкового ризиків (п. 4 НП(С)БО 13 "Фінансові інструменти")

Інший ціновий ризик (other price risk) - ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок процентного ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку (додаток А до МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації")

Хеджування справедливої вартості - хеджування змін справедливої вартості визнаного активу чи зобов'язання або ідентифікованої частини такого активу чи зобов'язання, яка відноситься до конкретного ризику і впливатиме на чистий прибуток (збиток) (п. 4 НП(С)БО 13 "Фінансові інструменти")

Хеджування грошових потоків - хеджування зміни грошових потоків щодо ризику, пов'язаного з визнаним активом чи зобов'язанням або з прогнозованою операцією, що впливатиме на чистий прибуток (збиток) (п. 4 НП(С)БО 13 "Фінансові інструменти")

Хеджування фінансових інвестицій у господарські одиниці за межами України - хеджування зміни вартості активів та зобов'язань господарської одиниці за межами України внаслідок зміни валютних курсів (п. 4 НП(С)БО 13 "Фінансові інструменти")

Валова інвестиція в оренду - сума мінімальних орендних платежів, які має одержати орендодавець відповідно до договору про фінансову оренду, та будь­якої негарантованої ліквідаційної вартості, нарахованої орендодавцю (п. 4 НП(С)БО 14 "Оренда")

Валова інвестиція в оренду (gross investment in the lease) - Сума:
а) орендних платежів, які мають бути отримані орендодавцем за фінансовою орендою; та
б) будь-якої негарантованої ліквідаційної вартості, нарахованої орендодавцю
(додаток А до МСФЗ 16 "Оренда")

Гарантія ліквідаційної вартості - гарантія, надана орендодавцеві не пов'язаною з ним стороною, стосовно того, що вартість (або частина вартості) орендованого активу на кінець оренди щонайменше дорівнюватиме вказаній сумі (п. 4 НП(С)БО 14 "Оренда", додаток А до МСФЗ 16 "Оренда")

Гарантована ліквідаційна вартість - частина ліквідаційної вартості, яка гарантується до сплати орендодавцеві (п. 4 НП(С)БО 14 "Оренда")

Мінімальні орендні платежі - платежі, що підлягають сплаті орендарем протягом строку оренди (за вирахуванням вартості послуг та податків, що підлягають сплаті орендодавцю, і непередбаченої орендної плати), збільшені:
— для орендаря — на суми, що гарантовані орендарем або пов'язаною з ним стороною;
— для орендодавця — на гарантовану ліквідаційну вартість з боку орендаря або пов'язаної з орендарем сторони чи третьої сторони, не пов'язаної з орендарем, що фінансово здатна виконувати зобов'язання за гарантією.
У разі можливості та наміру орендаря придбати об'єкт оренди за ціною, нижчою за його справедливу вартість на дату придбання, мінімальні орендні платежі складаються з мінімальної орендної плати за весь строк оренди та суми, яку слід сплатити згідно з договором на придбання об'єкта оренди (п. 4 НП(С)БО 14 "Оренда")

Невідмовна оренда - договір оренди, на початок строку якого орендарем сплачено таку суму орендної плати, яка дає змогу орендодавцю бути впевненим у продовженні строку оренди, або який може бути розірвано лише:
— з дозволу орендодавця;
— якщо відбулася певна непередбачена подія;
— у разі укладення орендарем нового договору оренди цього самого активу або замість нього іншого аналогічного за призначенням активу з тим самим орендодавцем
(п. 4 НП(С)БО 14 "Оренда")

Негарантована ліквідаційна вартість - частина ліквідаційної вартості об'єкта оренди, отримання якої орендодавцем не гарантовано або гарантовано лише пов'язаною з ним стороною (п. 4 НП(С)БО 14 "Оренда")

Негарантована ліквідаційна вартість (unguaranteed residual value) - частка ліквідаційної вартості базового активу реалізація якої орендодавцем не гарантована або гарантована лише стороною, пов'язаною з орендодавцем (додаток А до МСФЗ 16 "Оренда")

Непередбачена орендна плата - частина орендної плати, яка не зафіксована конкретною сумою та розраховується із застосуванням показників інших, ніж строк оренди (обсяг продажу, рівень використання, індекс інфляції та цін, ринкові ставки відсотка) (п. 4 НП(С)БО 14 "Оренда")

Оренда - договір між орендодавцем та орендарем, за яким орендодавець надає орендарю право користування необоротним активом за плату на певний строк (п. 4 НП(С)БО 14 "Оренда")

Оренда (lease) - договір, або частина договору, яка передає право на використання активу (базового активу) протягом періоду часу в обмін на компенсацію (додаток А до МСФЗ 16 "Оренда")

Операційна оренда - оренда, що не передбачає передачу орендарю всіх ризиків та вигід, пов'язаних із правом власності на об'єкт оренди (п. 4 НП(С)БО 14 "Оренда")

Операційна оренда (operating lease) - оренда, яка не передає в основному всі ризики та вигоди щодо права власності на базовий актив (додаток А до МСФЗ 16 "Оренда")

Первісні прямі витрати - додаткові витрати, понесені у зв'язку з укладенням договору оренди, які не були б понесені, якби такого договору оренди не було б укладено, за винятком таких витрат, понесених орендодавцем­виробником або орендодавцем­дилером у зв'язку з фінансовою орендою (п. 4 НП(С)БО 14 "Оренда", додаток А до МСФЗ 16 "Оренда")

Початок строку оренди - дата, яка настає раніше: дата договору оренди або дата прийняття зобов'язань щодо істотних умов оренди (п. 4 НП(С)БО 14 "Оренда")

Припустима ставка відсотка в оренді - ставка відсотка, за якою теперішня вартість суми мінімальних орендних платежів та негарантованої ліквідаційної вартості дорівнює сумі справедливої вартості об'єкта фінансової оренди на початок строку оренди та будь­яких первісних прямих витрат орендодавця (п. 4 НП(С)БО 14 "Оренда")

Припустима ставка відсотка в оренді (interest rate implicit in the lease) - ставка відсотка, завдяки якій теперішня вартість (а) орендних платежів та (б) негарантованої ліквідаційної вартості дорівнює сумі (i) справедливої вартості базового активу та (ii) будь-яких первісних прямих витрат орендодавця (додаток А до МСФЗ 16 "Оренда")

Ставка відсотка на можливі позики орендаря - ставка відсотка, яку орендар сплатив би, щоб орендувати на подібний строк та з подібним забезпеченням коштів, необхідних для придбання подібного за вартістю активу за подібних економічних умов (п. 4 НП(С)БО 14 "Оренда")

Строк оренди - період дії невідмовної оренди, протягом якого орендар має право використовувати об'єкт оренди, а також такі строки:
— періоди, протягом яких є можливим продовження оренди, якщо орендар обґрунтовано впевнений у тому, що він реалізує таку можливість;
— періоди, протягом яких є можливим припинення оренди, якщо орендар обґрунтовано впевнений у тому, що він не реалізує таку можливість
(п. 4 НП(С)БО 14 "Оренда")

Строк оренди (lease term) - невідмовний період, протягом якого орендар має право використовувати базовий актив, а також обидва такі строки:
а) періоди, які охоплює можливість продовження оренди, якщо орендар є обґрунтовано впевнений у тому, що він реалізує таку можливість; та
б) періоди, які охоплює можливість припинити оренду, якщо орендар обґрунтовано упевнений у тому, що він не реалізує таку можливість
(додаток А до МСФЗ 16 "Оренда")

Суборенда - договір про передачу орендарем орендованого ним об'єкта в оренду третій стороні (п. 4 НП(С)БО 14 "Оренда")

Суборенда (sublease) - операція, у якій базовий актив знову здається в подальшому в оренду орендарем ("проміжним орендодавцем") третій стороні, а оренда ("головна оренда") між головним орендодавцем та орендарем лишається в силі (додаток А до МСФЗ 16 "Оренда")

Фінансова оренда - оренда, що передбачає передачу орендарю всіх ризиків та вигод, пов'язаних з правом користування та володіння активом. Право власності на об'єкт фінансової оренди після закінчення строку оренди може передаватися або не передаватися. Оренда вважається фінансовою за наявності хоча б однієї з наведених нижче ознак:
— орендар набуває права власності на орендований актив після закінчення строку оренди;
— орендар має можливість та намір придбати об'єкт оренди за ціною, нижчою за його справедливу вартість на дату придбання;
— строк оренди становить більшу частину строку корисного використання (експлуатації) об'єкта оренди, навіть якщо право власності не передаватиметься;
— теперішня вартість мінімальних орендних платежів з початку строку оренди дорівнює або перевищує справедливу вартість об'єкта оренди;
— орендований актив має особливий характер, що дає змогу лише орендареві використовувати його без витрат на його модернізацію, модифікацію, дообладнання.
Оренда, яка не є фінансовою, вважається операційною
(п. 4 НП(С)БО 14 "Оренда")

Фінансова оренда (finance lease) - оренда, яка передає в основному всі ризики та вигоди щодо права власності на базовий актив (додаток А до МСФЗ 16 "Оренда")

Чиста інвестиція в оренду - валова інвестиція в оренду, дисконтована за припустимою ставкою відсотка в оренді (п. 4 НП(С)БО 14 "Оренда", додаток А до МСФЗ 16 "Оренда")

Проценти - плата за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, що заборговані підприємству (п. 4 НП(С)БО 15 "Дохід")

Роялті - будь-який платіж, отриманий як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським та суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, будь-яким патентом, зареєстрованим знаком на товари і послуги чи торговельною маркою, дизайном, секретним кресленням, моделлю, формулою, процесом, правом на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау) (п. 4 НП(С)БО 15 "Дохід")

Дивіденди - частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства (п. 4 НП(С)БО 15 "Дохід")

Дивіденди (dividends) - розподіл прибутків між держателями інструментів власного капіталу пропорційно до належної їм частки капіталу відповідного класу (додаток А до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти")

Балансова вартість валюти - вартість іноземної валюти, визначена за валютним курсом грошової одиниці України до іноземної валюти на дату здійснення господарської операції або на дату складання балансу (п. 4 НП(С)БО 15 "Дохід")

Елемент витрат - сукупність економічно однорідних витрат (п. 4 НП(С)БО 16 "Витрати")

Прямі витрати - витрати, що можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об'єкта витрат економічно доцільним шляхом (п. 4 НП(С)БО 16 "Витрати")

Нормальна потужність - очікуваний середній обсяг діяльності, що може бути досягнутий за умов звичайної діяльності підприємства протягом кількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого обслуговування виробництва (п. 4 НП(С)БО 16 "Витрати")

Об'єкт витрат - продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення пов'язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат (п. 4 НП(С)БО 16 "Витрати")

Витрати (дохід) з податку на прибуток - загальна сума витрат (доходу) з податку на прибуток, яка складається з поточного податку на прибуток з урахуванням відстроченого податкового зобов'язання і відстроченого податкового активу (п. 3 НП(С)БО 17 "Податок на прибуток")

Відстрочений податковий актив - сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню у наступних періодах унаслідок:
— тимчасової податкової різниці, що підлягає вирахуванню;
— перенесення податкового збитку, не включеного до розрахунку зменшення податку на прибуток у звітному періоді;
— перенесення на майбутні періоди податкових пільг, якими скористатися у звітному періоді неможливо
(п. 3 НП(С)БО 17 "Податок на прибуток")

Відстрочені податкові активи - це суми податків на прибуток, що підлягають відшкодуванню в майбутніх періодах відповідно до:
а) тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню;
б) перенесення невикористаних податкових збитків на майбутні періоди; та
в) перенесення невикористаних податкових пільг на майбутні періоди
(§ 5 МСБО 12 "Податки на прибуток")

Відстрочене податкове зобов'язання - сума податку на прибуток, який сплачуватиметься в наступних періодах з тимчасових податкових різниць, що підлягають оподаткуванню (п. 3 НП(С)БО 17 "Податок на прибуток")

Відстрочені податкові зобов'язання - суми податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах відповідно до оподатковуваних тимчасових різниць (§ 5 МСБО 12 "Податки на прибуток")

Відстрочений податок на прибуток - сума податку на прибуток, що визнана відстроченим податковим зобов'язанням і відстроченим податковим активом (п. 3 НП(С)БО 17 "Податок на прибуток")

Обліковий прибуток (збиток) - сума прибутку (збитку) до оподаткування, визначена в бухгалтерському обліку і відображена у Звіті про фінансові результати за звітний період (п. 3 НП(С)БО 17 "Податок на прибуток")

Обліковий прибуток - прибуток або збиток за період до вирахування податкових витрат (§ 5 МСБО 12 "Податки на прибуток")

Податковий прибуток (збиток) - сума прибутку (збитку), визначена за податковим законодавством об'єктом оподаткування за звітний період (п. 3 НП(С)БО 17 "Податок на прибуток")

Податкова база активу і зобов'язання - оцінка активу і зобов'язання, яка використовується з метою оподаткування цього активу і зобов'язання при визначенні податку на прибуток (п. 3 НП(С)БО 17 "Податок на прибуток")

Поточний податок на прибуток - сума податку на прибуток, визначена у звітному періоді відповідно до податкового законодавства (п. 3 НП(С)БО 17 "Податок на прибуток")

Тимчасова податкова різниця - різниця між оцінкою активу або зобов'язання за даними фінансової звітності та податковою базою цього активу або зобов'язання відповідно (п. 3 НП(С)БО 17 "Податок на прибуток")

Тимчасова податкова різниця, що підлягає вирахуванню - тимчасова податкова різниця, що призводить до зменшення податкового прибутку (збільшення податкового збитку) у майбутніх періодах (п. 3 НП(С)БО 17 "Податок на прибуток")

Тимчасова різниця, що підлягає оподаткуванню - тимчасова податкова різниця, що включається до податкового прибутку (збитку) у майбутніх періодах (п. 3 НП(С)БО 17 "Податок на прибуток")

Аванси за будівельним контрактом - грошові кошти або інші активи, отримані підрядником у рахунок оплати робіт, що виконуватимуться за будівельним контрактом (п. 2 НП(С)БО 18 "Будівельні контракти")

Будівельний контракт - договір про будівництво (п. 2 НП(С)БО 18 "Будівельні контракти")

Будівельний контракт (construction contract) - контракт, спеціально укладений для будівництва активу чи комбінації активів, що тісно пов'язані один з одним або взаємозалежні з точки зору свого проекту, технології та функції або свого кінцевого призначення чи використання (додаток Б до Міжнародного стандарту фінансової звітності для малих та середніх підприємств)

Будівництво - спорудження нового об'єкта, реконструкція, розширення, добудова, реставрація і ремонт об'єктів, виконання монтажних робіт (п. 2 НП(С)БО 18 "Будівельні контракти")

Валова заборгованість замовників за роботи за будівельним контрактом - сума перевищення витрат підрядника і визнаного ним прибутку (за вирахуванням визнаних збитків) над сумою проміжних рахунків (без непрямих податків) на дату балансу з початку виконання будівельного контракту (п. 2 НП(С)БО 18 "Будівельні контракти")

Валова заборгованість замовникам за роботи за будівельним контрактом - сума перевищення проміжних рахунків (без непрямих податків) над витратами підрядника і визнаним ним прибутком (за вирахуванням визнаних збитків) на дату балансу з початку виконання будівельного контракту (п. 2 НП(С)БО 18 "Будівельні контракти")

Відхилення від ціни за будівельним контрактом - зміна ціни будівельного контракту внаслідок змін попередньо погодженого обсягу робіт, конструктивно якісних характеристик і строків виконання будівельного контракту (п. 2 НП(С)БО 18 "Будівельні контракти")

Витрати за будівельним контрактом - собівартість робіт за будівельним контрактом (п. 2 НП(С)БО 18 "Будівельні контракти")

Заохочувальні виплати за будівельним контрактом - додаткові суми, що сплачуються підряднику за виконання (перевиконання) умов контракту (п. 2 НП(С)БО 18 "Будівельні контракти")

Контракт з фіксованою ціною - договір про будівництво, який передбачає фіксовану (тверду) ціну всього обсягу робіт за будівельним контрактом або фіксовану ставку за одиницю кінцевої продукції будівництва (кв. м, кількість місць тощо) (п. 2 НП(С)БО 18 "Будівельні контракти")

Контракт за ціною "витрати плюс" - договір про будівництво, який передбачає ціну як суму фактичних витрат підрядника на виконання будівельного контракту та погодженого прибутку (у вигляді процента від витрат або фіксованої величини) (п. 2 НП(С)БО 18 "Будівельні контракти")

Об'єкт будівництва - сукупність будівель і споруд або окремі будівлі і споруди, будівництво яких здійснюється за єдиним проектом (п. 2 НП(С)БО 18 "Будівельні контракти")

Підрядник - юридична особа, яка укладає будівельний контракт, виконує передбачені будівельним контрактом роботи і передає їх замовникові (п. 2 НП(С)БО 18 "Будівельні контракти")

Претензія за будівельним контрактом - сума майнової відповідальності замовника чи іншої сторони, яку вимагає відшкодувати підрядник понад ціну контракту (п. 2 НП(С)БО 18 "Будівельні контракти")

Проміжні рахунки - рахунки за виконані роботи за будівельним контрактом, передані замовнику для оплати (п. 2 НП(С)БО 18 "Будівельні контракти")

Гудвіл - перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов'язань і непередбачених зобов'язань на дату придбання (п. 4 НП(С)БО 19 "Об'єднання підприємств")

Гудвіл (goodwill) - актив, який втілює у собі майбутні економічні вигоди, що виникають від інших активів, придбаних в об'єднанні бізнесу, які неможливо індивідуально ідентифікувати та окремо визнати (додаток А до МСФЗ 3 "Об'єднання бізнесу")

Дата придбання - дата, на яку контроль за чистими активами і діяльністю підприємства, що купується, переходить до покупця (п. 4 НП(С)БО 19 "Об'єднання підприємств")

Дата придбання (acquisition date) - дата, на яку покупець отримує контроль за об'єктом придбання (додаток А до МСФЗ 3 "Об'єднання бізнесу")

Дочірнє підприємство - підприємство, яке перебуває під контролем материнського (холдингового) підприємства (п. 4 НП(С)БО 19 "Об'єднання підприємств")

Дочірнє підприємство (subsidiary) - суб'єкт господарювання, який контролюється іншим суб'єктом господарювання (додаток А до МСФЗ 10 "Консолідована фінансова звітність")

Дата угоди - дата досягнення домовленості між учасниками про об'єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності (п. 4 НП(С)БО 19 "Об'єднання підприємств")

Ідентифіковані активи та зобов'язання - придбані активи та зобов'язання, які на дату придбання відповідають критеріям визнання статей балансу (п. 4 НП(С)БО 19 "Об'єднання підприємств")

Контроль - вирішальний вплив на фінансову, господарську і комерційну політику підприємства або підприємництва з метою одержання вигод від його діяльності (п. 4 НП(С)БО 19 "Об'єднання підприємств")

Материнське (холдингове) підприємство - підприємство, яке здійснює контроль дочірніх підприємств (п. 4 НП(С)БО 19 "Об'єднання підприємств")

Материнське підприємство (parent) - суб'єкт господарювання, який контролює одного або декількох суб'єктів господарювання (додаток А до МСФЗ 10 "Консолідована фінансова звітність")

Дата обміну - дата придбання, якщо об'єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності досягається в одній операції обміну. Якщо таке об'єднання здійснюється більш ніж за однією операцією обміну (зокрема, коли об'єднання здійснюється поетапно шляхом послідовного придбання пакетів акцій), датою обміну вважається дата, на яку кожна окрема фінансова інвестиція відображена покупцем у бухгалтерському обліку (п. 4 НП(С)БО 19 "Об'єднання підприємств")

Об'єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності - поєднання окремих підприємств та/або видів їх діяльності в одне підприємство з метою одержання доходів, зниження витрат або отримання економічних вигод у інший спосіб. Поєднання може відбуватися шляхом приєднання одного підприємства (його компонента) до іншого, придбання всіх чистих активів (деяких чистих активів), прийняття зобов'язань або придбання капіталу іншого підприємства з метою одержання контролю одним підприємством над чистими активами та діяльністю іншого підприємства. Якщо об'єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності контролюється тією самою стороною (сторонами) до і після поєднання і цей контроль не є тимчасовим, то це не є об'єднанням підприємств та/або видів їх господарської діяльності (п. 4 НП(С)БО 19 "Об'єднання підприємств")

Чисті активи - активи підприємства за вирахуванням його зобов'язань (п. 4 НП(С)БО 19 "Об'єднання підприємств")

Валюта звітності - грошова одиниця України (п. 4 НП(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів")

Валютний курс - установлений Національним банком України курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни (п. 4 НП(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів")

Валютний курс - це коефіцієнт обміну двох валют (§ 8 МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів")

Господарська одиниця за межами України - дочірнє, асоційоване, спільне підприємство, філія, представництво або інший підрозділ підприємства, які перебувають або ведуть господарську діяльність за межами України (п. 4 НП(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів")

Іноземна валюта - валюта інша, ніж валюта звітності (п. 4 НП(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів")

Іноземна валюта - це валюта, інша, ніж функціональна валюта суб'єкта господарювання (§ 8 МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів")

Курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах (п. 4 НП(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів")

Курсова різниця - це різниця, яка є наслідком переведення визначеної кількості одиниць однієї валюти в іншу валюту за різними валютними курсами (§ 8 МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів")

Монетарні статті - статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів (п. 4 НП(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів")

Монетарні статті - це утримувані одиниці валюти, а також активи та зобов'язання, що їх мають отримати або сплатити у фіксованій або визначеній кількості одиниць валюти (§ 8 МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів")

Немонетарні статті - статті інші, ніж монетарні статті балансу (п. 4 НП(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів")

Операція в іноземній валюті - господарська операція, вартість якої визначена в іноземній валюті або яка потребує розрахунків в іноземній валюті (п. 4 НП(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів")

Індекс інфляції - індекс інфляції, оприлюднений центральним органом виконавчої влади у галузі статистики (п. 3 НП(С)БО 22 "Вплив інфляції")

Коефіцієнт коригування - відношення індексу інфляції на дату балансу (кінець звітного року) та індексу інфляції на дату визнання (переоцінки) відповідної статті звітності (п. 3 НП(С)БО 22 "Вплив інфляції")

Кумулятивний приріст інфляції - добуток індексів інфляції за період, що складається з трьох останніх років, включаючи звітний (п. 3 НП(С)БО 22 "Вплив інфляції")

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті - різниця між залишком коштів на кінець року до коригування та скоригованим за Національним положенням (стандартом) 22 залишком коштів на кінець року у звіті про рух грошових коштів (п. 3 НП(С)БО 22 "Вплив інфляції")

Асоційоване підприємство - підприємство, на яке інвестор має суттєвий вплив і яке не є дочірнім або спільним підприємством інвестора (п. 4 НП(С)БО 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін")

Асоційоване підприємство - це суб'єкт господарювання, на який інвестор має суттєвий вплив (§ 3 МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства")

Близькі члени родини - чоловік або дружина і родичі (визнані такими згідно із законодавством) фізичної особи, що є пов'язаною стороною, які можуть впливати або перебувають під впливом такої фізичної особи щодо прийняття рішень з фінансової, господарської та комерційної політики підприємства (п. 4 НП(С)БО 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін")

Близькі родичі фізичної особи - члени родини, які, за очікуванням, можуть впливати на таку особу або перебувати під її впливом при здійсненні операцій із суб'єктом господарювання та охоплюють:
а) дітей та чоловіка/дружину або співмешканця такої фізичної особи;
б) дітей чоловіка/дружини або співмешканця такої фізичної особи; та
в) утриманців такої фізичної особи або чоловіка/дружини або співмешканця такої фізичної особи
(§ 9 МСБО 24 "Розкриття інформації про пов'язані сторони")

Операції пов'язаних сторін - передача активів або зобов'язань однією пов'язаною стороною іншим пов'язаним сторонам (п. 4 НП(С)БО 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін")

Пов'язані сторони - особи, стосунки між якими обумовлюють можливість однієї сторони контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових і оперативних рішень іншою стороною (п. 4 НП(С)БО 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін")

Пов'язана сторона - фізична особа або суб'єкт господарювання, пов'язані з суб'єктом господарювання, що складає свою фінансову звітність (у цьому Стандарті [МСБО 24] він зветься "суб'єкт господарювання, що звітує").
а) Фізична особа або близький родич такої особи є пов'язаною стороною із суб'єктом господарювання, що звітує, якщо така особа:
i) контролює суб'єкта господарювання, що звітує, або здійснює спільний контроль над ним;
ii) має суттєвий вплив на суб'єкта господарювання, що звітує; або
iii) є членом провідного управлінського персоналу суб'єкта господарювання, що звітує, або материнського підприємства суб'єкта господарювання, що звітує.
б) суб'єкт господарювання є пов'язаним із суб'єктом господарювання, що звітує, якщо виконується будь-яка з таких умов:
i) суб'єкт господарювання та суб'єкт господарювання, що звітує, є членами однієї групи (а це означає, що кожне материнське підприємство, дочірнє підприємство або споріднене дочірнє підприємство є пов'язаними одне з одним);
ii) один суб'єкт господарювання є асоційованим підприємством або спільним підприємством іншого суб'єкта господарювання (чи асоційованим підприємством або спільним підприємством члена групи, до якої належить інший суб'єкт господарювання);
iii) обидва суб'єкти господарювання є спільними підприємствами однієї третьої сторони;
iv) один суб'єкт господарювання є спільним підприємством третього суб'єкта господарювання, а інший суб'єкт господарювання є асоційованим підприємством цього третього суб'єкта господарювання;
v) суб'єкт господарювання є програмою виплат після закінчення трудової діяльності працівників суб'єкта господарювання, що звітує, або будь-якого суб'єкта господарювання, який є пов'язаним із суб'єктом господарювання, що звітує. Якщо суб'єкт господарювання, що звітує, сам є такою програмою виплат, то працедавці-спонсори також є пов'язаними із суб'єктом господарювання, що звітує;
vi) суб'єкт господарювання перебуває під контролем або спільним контролем особи, визначеної в пункті а);
vii) особа, визначена в пункті а)i), має суттєвий вплив на суб'єкта господарювання або є членом провідного управлінського персоналу суб'єкта господарювання (або материнського підприємства суб'єкта господарювання);
viii) суб'єкт господарювання або будь-який член групи, до якої він належить, надає послуги провідного управлінського персоналу суб'єктові господарювання, що звітує, або материнському підприємству суб'єкта господарювання, що звітує
(§ 9 МСБО 24 "Розкриття інформації про пов'язані сторони")

Провідний управлінський персонал - персонал, відповідальний за керівництво, планування та контролювання діяльності підприємства (п. 4 НП(С)БО 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін")

Провідний управлінський персонал - ті особи, які безпосередньо або опосередковано мають повноваження та є відповідальними за планування, управління та контроль діяльності суб'єкта господарювання, зокрема будь-який директор (виконавчий чи інший) цього суб'єкта господарювання (§ 9 МСБО 24 "Розкриття інформації про пов'язані сторони")

Антирозбавляюча потенційна проста акція - фінансовий інструмент або інша угода, конвертація яких у прості акції приведе до збільшення чистого прибутку (зменшення чистого збитку) на одну просту акцію від звичайної діяльності в майбутньому (п. 3 НП(С)БО 24 "Прибуток на акцію")

Потенційна проста акція - фінансовий інструмент або інша угода, які дають право на отримання простих акцій (п. 3 НП(С)БО 24 "Прибуток на акцію")

Розбавляюча потенційна проста акція - фінансовий інструмент або інша угода, конвертація яких у прості акції призведе до зменшення чистого прибутку (збільшення чистого збитку) на одну просту акцію від звичайної діяльності у майбутньому (п. 3 НП(С)БО 24 "Прибуток на акцію")

Середньорічна кількість простих акцій - середньозважена кількість простих акцій, які перебували в обігу протягом звітного року (п. 3 НП(С)БО 24 "Прибуток на акцію")

Скоригований чистий прибуток (збиток) - чистий прибуток (збиток) після вирахування дивідендів на привілейовані акції, скоригований на вплив розбавляючих простих акцій (п. 3 НП(С)БО 24 "Прибуток на акцію")

Скоригована середньорічна кількість простих акцій - середньорічна кількість простих акцій в обігу, скоригована на кількість потенційних простих акцій (п. 3 НП(С)БО 24 "Прибуток на акцію")

Часовий зважений коефіцієнт - частка від ділення загальної кількості днів (місяців), протягом яких акції перебували в обігу, на загальну кількість днів (місяців) у звітному році (п. 3 НП(С)БО 24 "Прибуток на акцію")

Активи програми - активи фонду і кваліфікований страховий поліс (п. 3 НП(С)БО 26 "Виплати працівникам")

Активи програми складаються з:
а) активів, утримуваних фондом довгострокових виплат працівникам; та
б) кваліфікованих страхових полісів
(§ 8 МСБО 19 "Виплати працівникам")

Активи фонду - активи (окрім фінансових інструментів без права передачі, що емітовані платником внесків) юридичної особи (далі - фонд), діяльність якого спрямована на здійснення виплат його учасникам, які призначені тільки для довгострокових виплат його учасникам, на які не може бути звернене будь-яке стягнення відповідно до закону та які не повертаються платнику внесків, крім випадків, якщо залишки активів фонду перевищують зобов'язання за програмою з визначеною виплатою або повертаються платнику внесків для погашення вже здійснених ним виплат учасникам фонду (п. 3 НП(С)БО 26 "Виплати працівникам")

Актуарні прибутки (збитки) - прибутки (збитки), які є різницею між попередніми актуарними припущеннями і тим, що фактично відбулося, з урахуванням зміни актуарних припущень (п. 3 НП(С)БО 26 "Виплати працівникам")

Актуарні прибутки та збитки - це зміни теперішньої вартості зобов'язання за визначеною виплатою, що виникають внаслідок:
а) коригування на основі набутого досвіду (вплив різниць між попередніми актуарними припущеннями і тим, що фактично відбулося); та
б) впливу змін актуарних припущень
(§ 8 МСБО 19 "Виплати працівникам")

Актуарні припущення - демографічні та фінансові припущення, що використовуються для обчислення теперішньої вартості зобов'язання за програмою з визначеною виплатою (п. 3 НП(С)БО 26 "Виплати працівникам")

Вартість поточних робіт, виконаних працівником, - збільшення теперішньої вартості зобов'язання за програмою з визначеною виплатою в результаті виконання робіт працівником у звітному періоді (п. 3 НП(С)БО 26 "Виплати працівникам")

Вартість раніше виконаних робіт працівником - збільшення теперішньої вартості зобов'язання за програмою з визначеною виплатою щодо робіт, виконаних працівником у попередніх періодах, яке виникає у звітному періоді в результаті запровадження виплат по закінченні трудової діяльності чи інших довгострокових виплат працівникам або в результаті їхніх змін (п. 3 НП(С)БО 26 "Виплати працівникам")

Виплати за невідпрацьований час, що не підлягають накопиченню, - виплати за невідпрацьований час, право на які не поширюється на майбутні періоди (п. 3 НП(С)БО 26 "Виплати працівникам")

Виплати за невідпрацьований час, що підлягають накопиченню, - виплати за невідпрацьований час, право на отримання яких працівником може бути використано в майбутніх періодах (п. 3 НП(С)БО 26 "Виплати працівникам")

Виплати інструментами власного капіталу підприємства - виплати працівнику, за якими йому надається право на отримання фінансових інструментів власного капіталу, емітованих підприємством (або його материнським підприємством), або сума зобов'язань підприємства працівнику залежить від майбутньої ціни фінансових інструментів власного капіталу, емітованих підприємством (п. 3 НП(С)БО 26 "Виплати працівникам")

Виплати по закінченні трудової діяльності - виплати працівнику (окрім виплат при звільненні та виплат інструментами власного капіталу підприємства), які підлягають сплаті по закінченні трудової діяльності працівника (п. 3 НП(С)БО 26 "Виплати працівникам")

Виплати при звільненні - виплати працівнику, які підлягають сплаті за рішенням підприємства про звільнення працівника до досягнення ним пенсійного віку або за рішенням працівника про звільнення за власним бажанням до досягнення ним пенсійного віку (п. 3 НП(С)БО 26 "Виплати працівникам")

Виплати при звільненні - це виплати працівникам, надані в обмін за звільнення працівника як результат:
а) рішення суб'єкта господарювання звільнити працівника до встановленої дати виходу на пенсію; або
б) рішення працівника погодитися на добровільне звільнення в обмін на такі виплати
(§ 8 МСБО 19 "Виплати працівникам")

Витрати на відсотки за програмою - збільшення протягом звітного періоду теперішньої вартості зобов'язання за програмою з визначеною виплатою в результаті наближення остаточного розрахунку (п. 3 НП(С)БО 26 "Виплати працівникам")

Гарантовані виплати працівнику - виплати працівнику, які не залежать від майбутньої трудової діяльності (п. 3 НП(С)БО 26 "Виплати працівникам")

Гарантовані виплати працівникам - виплати, право на отримання яких, згідно з умовами програми пенсійного забезпечення, не залежить від подальшої роботи (§ 8 МСБО 26 "Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення")

Інші довгострокові виплати працівнику - виплати працівнику (окрім виплат по закінченні трудової діяльності, виплат при звільненні та виплат інструментами власного капіталу підприємства), які не підлягають сплаті в повному обсязі протягом дванадцяти місяців по закінченні місяця, у якому працівник виконував відповідну роботу (п. 3 НП(С)БО 26 "Виплати працівникам")

Інші довгострокові виплати працівникам - це виплати працівникам, окрім короткострокових виплат працівникам, виплат після закінчення трудової діяльності та виплат при звільненні (§ 8 МСБО 19 "Виплати працівникам")

Кваліфікований страховий поліс - виданий страховиком, який не є пов'язаною стороною страхувальника, страховий поліс, на який не може бути звернене будь-яке стягнення відповідно до закону, страхові виплати (надходження) за яким (полісом) використовуються для виплати працівникам страхувальника за програмами з визначеною виплатою та не повертаються страхувальнику, крім випадків, якщо такі виплати (надходження) перевищують зобов'язання працівникам за умовами полісу або повертаються страхувальнику для погашення вже здійснених ним виплат працівникам (п. 3 НП(С)БО 26 "Виплати працівникам")

Кваліфікований страховий поліс - це страховий поліс*, випущений страховиком, який не є пов'язаною стороною (як визначено в МСБО 24 "Розкриття інформацій про пов'язані сторони") суб'єкта господарювання, що звітує, якщо надходження за полісом:
а) можуть використовуватися лише для сплати чи фінансування виплат працівникам за програмою з визначеними виплатами; та
б) недоступні власним кредиторам суб'єкта господарювання, що звітує (навіть у випадку банкрутства), і їх не можна виплатити суб'єктові господарювання, що звітує, якщо:
i) надходження не являють собою надлишкові активи, які непотрібні для поліса, щоб виконати всі відповідні зобов'язання за виплатами працівникам; або
ii) надходження не повертаються суб'єктові господарювання, що звітує, для відшкодування йому вже сплачених виплат працівникам
(§ 8 МСБО 19 "Виплати працівникам")
____________
* Кваліфікований страховий поліс не обов'язково є страховим контрактом, як визначено в МСФЗ 17 "Страхові контракти"

Остаточний розрахунок за програмою з визначеною виплатою - дія підприємства, якою анулюються всі подальші зобов'язання щодо частини або повного обсягу виплат за програмою з визначеною виплатою, зокрема одноразова сплата грошовими коштами учасникам програми (п. 3 НП(С)БО 26 "Виплати працівникам")

Поточні виплати працівнику - виплати працівнику (окрім виплат при звільненні та виплат інструментами власного капіталу підприємства), які підлягають сплаті в повному обсязі протягом дванадцяти місяців по закінченні місяця, у якому працівник виконував відповідну роботу (п. 3 НП(С)БО 26 "Виплати працівникам")

Прибуток від активів програми - дохід, отриманий від активів фонду, за вирахуванням витрат на його управління, податків і зборів (обов'язкових платежів), сплачуваних безпосередньо цим фондом (п. 3 НП(С)БО 26 "Виплати працівникам")

Прибуток від активів програми - це проценти, дивіденди та інший дохід, отриманий від активів програми, разом з реалізованими й нереалізованими прибутками та збитками від активів програми мінус:
а) будь-які витрати на управління активами програми; та
б) будь-який податок, що підлягає сплаті безпосередньо програмою, окрім податку, включеного до актуарних припущень, використаних для оцінки теперішньої вартості зобов'язання за визначеною виплатою
(§ 8 МСБО 19 "Виплати працівникам")

Програми виплат за участю кількох роботодавців - недержавні програми з визначеним внеском або з визначеною виплатою, які використовують сукупність унесених різними підприємствами активів, що не перебувають під спільним контролем, для здійснення виплат працівникам більше ніж одного підприємства (п. 3 НП(С)БО 26 "Виплати працівникам")

Програми виплат інструментами власного капіталу підприємства - угоди, за якими підприємство здійснює виплати працівникам підприємства інструментами власного капіталу (п. 3 НП(С)БО 26 "Виплати працівникам")

Програми виплат по закінченні трудової діяльності - угоди, за якими підприємство здійснює виплати працівникам по закінченні ними трудової діяльності (п. 3 НП(С)БО 26 "Виплати працівникам")

Програми виплат після закінчення трудової діяльності - це офіційні або неофіційні угоди, згідно з якими суб'єкт господарювання здійснює виплати після закінчення трудової діяльності одному або кільком працівникам (§ 8 МСБО 19 "Виплати працівникам")

Програми з визначеним внеском - програми виплат по закінченні трудової діяльності, за якими підприємство сплачує визначені відрахування фонду і не матиме зобов'язання сплачувати подальші внески, якщо фонд не матиме достатньо активів для сплати всіх виплат працівникам, пов'язаних з виконанням ними робіт у звітному та попередніх періодах (п. 3 НП(С)БО 26 "Виплати працівникам")

Програми з визначеним внеском - це програми виплат після закінчення трудової діяльності, згідно з якими суб'єкт господарювання сплачує фіксовані внески окремому суб'єктові господарювання (фонду) і не матиме юридичного чи конструктивного зобов'язання сплачувати подальші внески, якщо фонд не матиме достатньо активів для сплати всіх виплат працівникам, пов'язаних з їхніми послугами у поточному та попередніх періодах (§ 8 МСБО 19 "Виплати працівникам")

Програми з визначеним внеском - програми пенсійного забезпечення, згідно з якими суми, що підлягають виплаті у вигляді пенсійного забезпечення, визначаються відповідно до внесків, сплачених до фонду, і отриманого від них інвестиційного доходу (§ 8 МСБО 26 "Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення")

Програми з визначеною виплатою - усі програми виплат по закінченні трудової діяльності, крім програм з визначеним внеском (п. 3 НП(С)БО 26 "Виплати працівникам")

Програми з визначеними виплатами - це програми виплат після закінчення трудової діяльності, крім програм з визначеним внеском (§ 8 МСБО 19 "Виплати працівникам")

Програми з визначеними виплатами - це програми пенсійного забезпечення, згідно з якими суми, що належать виплаті у вигляді пенсійного забезпечення, визначаються за допомогою формули, за основу якої береться сума заробітку працівника або його робочий стаж або те й інше (§ 8 МСБО 26 "Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення")

Робота, виконана працівником, - виконання обов'язків працівником відповідно до угоди з підприємством (п. 3 НП(С)БО 26 "Виплати працівникам")

Скорочення програми з визначеною виплатою - дія підприємства, що призводить до суттєвого скорочення кількості працівників, охоплених програмою, або до змін умов програми з визначеною виплатою, унаслідок яких виконання робіт теперішніми працівниками в майбутньому не враховуватиметься під час визначення виплат або враховуватиметься лише при визначенні зменшення таких виплат (п. 3 НП(С)БО 26 "Виплати працівникам")

Теперішня вартість зобов'язання за програмою з визначеною виплатою - теперішня вартість (без вирахування активів програми) очікуваних майбутніх платежів, необхідних для погашення заборгованості, що виникає в результаті виконання робіт працівниками у звітному та попередніх періодах (п. 3 НП(С)БО 26 "Виплати працівникам")

Теперішня вартість зобов'язання за визначеною виплатою - це теперішня вартість без вирахування будь-яких активів програми, очікуваних майбутніх платежів, необхідних для розрахунку за зобов'язанням, що виникає внаслідок надання послуг працівником у поточному та попередніх періодах (§ 8 МСБО 19 "Виплати працівникам")

Вартість використання - теперішня вартість майбутніх грошових потоків, які, як очікується, виникнуть від використання активу та його ліквідації (п. 4 НП(С)БО 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність")

Вартість використання (value in use) - теперішня вартість оцінених майбутніх грошових потоків, які, за очікуванням, виникнуть від безперервного використання активу та його вибуття наприкінці строку його корисної експлуатації (додаток А до МСФЗ 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність")

Група вибуття - сукупність активів, які плануються до продажу або відчуження в інший спосіб однією операцією, та зобов'язання, які прямо пов'язані з такими активами, що будуть передані (погашені) в результаті такої операції (п. 4 НП(С)БО 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність")

Група вибуття (disposal group) - група активів, яких збираються позбутися (шляхом продажу або іншим чином) разом як групи в єдиній операції, і зобов'язань, прямо пов'язаних з цими активами, що передаватимуться в операції. Група охоплює гудвіл, придбаний при об'єднанні бізнесу, якщо група є одиницею, що генерує грошові кошти, відповідно до вимог пунктів 80 - 87 МСБО 36 "Зменшення корисності активів" (переглянутого в 2004 р.), або якщо це є діяльністю в межах одиниці, яка генерує грошові кошти (додаток А до МСФЗ 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність")

Компонент підприємства - одиниця (група одиниць), що генерує грошові кошти та може бути відділена операційно і забезпечує діяльність з виробництва та/або продажу продукції (робіт, послуг) (п. 4 НП(С)БО 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність")

Припинена діяльність - це ліквідований або визнаний як утримуваний для продажу компонент підприємства, який являє собою:
а) відокремлюваний напрям або сегмент діяльності підприємства;
б) частину єдиного скоординованого плану відмови від окремого напряму або сегменту діяльності підприємства;
в) дочірнє підприємство, що було придбане винятково з метою його перепродажу
(п. 4 НП(С)БО 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність")

Припинена діяльність (discontinued operation) - компонент суб'єкта господарювання, якого позбулися або який класифікується як утримуваний для продажу та:
а) являє собою окремий основний напрямок бізнесу або географічний регіон діяльності;
б) є частиною єдиного координованого плану ліквідації окремого основного напрямку бізнесу або географічного регіону діяльності, або
в) є дочірнім підприємством, придбаним виключно з метою перепродажу
(додаток А до МСФЗ 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність")

Вигоди від відновлення корисності - величина, на яку сума очікуваного відшкодування активу (у межах балансової (залишкової) вартості цього активу, визначеної на дату відновлення корисності без урахування попередньої суми втрат від зменшення його корисності) перевищує його балансову (залишкову) вартість (п. 4 НП(С)БО 28 "Зменшення корисності активів")

Втрати від зменшення корисності - сума, на яку балансова (залишкова) вартість активу перевищує суму його очікуваного відшкодування (п. 4 НП(С)БО 28 "Зменшення корисності активів")

Група активів, яка генерує грошові потоки, - мінімальна група активів, використання якої приводить до збільшення грошових коштів окремо від інших активів (груп активів) (п. 4 НП(С)БО 28 "Зменшення корисності активів")

Сума очікуваного відшкодування активу - найбільша з двох оцінок: чиста вартість реалізації активу або теперішня вартість майбутніх чистих грошових надходжень від активу (п. 4 НП(С)БО 28 "Зменшення корисності активів")

Чиста вартість реалізації активу - справедлива вартість активу за вирахуванням очікуваних витрат на його реалізацію (п. 4 НП(С)БО 28 "Зменшення корисності активів")

Звітний сегмент - господарський або географічний сегмент, який визначений підприємством за критеріями, наведеними у пунктах 6 - 9 Національного положення (стандарту) 29, щодо якого має розкриватися у річній фінансовій звітності інформація (п. 4 НП(С)БО 29 "Фінансова звітність за сегментами")

Внутрішньогосподарські розрахунки - розрахунки, що виникають у результаті господарських операцій між структурними підрозділами підприємства, виділеними як сегменти з метою розкриття їх доходів, витрат, фінансових результатів, активів та зобов'язань (п. 4 НП(С)БО 29 "Фінансова звітність за сегментами")

Географічний сегмент - відокремлювана частина діяльності підприємства з виробництва та/або продажу певного виду (або групи) продукції (товарів, робіт, послуг) у конкретному економічному середовищі, яка відрізняється від інших:
— економічними і політичними умовами географічного регіону;
— взаємозв'язком між діяльністю в різних географічних регіонах;
— територіальним розташуванням виробництва продукції (робіт, послуг) або покупців продукції (товарів, робіт, послуг);
— характерними для географічного регіону ризиками діяльності;
— правилами валютного контролю і валютними ризиками в таких регіонах
(п. 4 НП(С)БО 29 "Фінансова звітність за сегментами")

Господарський сегмент - відокремлювана частина діяльності підприємства з виробництва та/або продажу певного виду (або групи) продукції (товарів, робіт, послуг), яка відрізняється від інших:
— видом продукції (товарів, робіт, послуг);
— способом отримання доходу (способом розповсюдження продукції, товарів, робіт, послуг);
— характером виробничого процесу;
— характерними для цієї діяльності ризиками;
— категорією покупців
(п. 4 НП(С)БО 29 "Фінансова звітність за сегментами")

Біологічний актив - жива тварина або рослина, яка в процесі біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи (п. 4 НП(С)БО 30 "Біологічні активи")

Біологічний актив - це жива тварина або рослина (§ 5 МСБО 41 "Сільське господарство")

Біологічні перетворення - процеси росту, дегенерації, продукування та відтворення, які спричиняють якісні та/або кількісні зміни біологічних активів (п. 4 НП(С)БО 30 "Біологічні активи")

Біологічне перетворення складається з процесів росту, виродження, виробництва та відтворення, які спричиняють якісні та кількісні зміни у біологічному активі (§ 5 МСБО 41 "Сільське господарство")

Витрати на продаж - витрати, пов'язані з продажем біологічних активів і сільськогосподарської продукції (комісійні винагороди продавцям, брокерам, непрямі податки, що сплачуються при реалізації продукції тощо, за винятком фінансових витрат) (п. 4 НП(С)БО 30 "Біологічні активи")

Витрати на продаж (costs to sell) - додаткові витрати, які можна прямо віднести до вибуття активу (або групи вибуття), за винятком фінансових витрат і витрат на податки на прибуток (додаток А до МСФЗ 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність", § 5 МСБО 41 "Сільське господарство")

Група біологічних активів - сукупність подібних (за характеристиками та/або призначенням та/або умовами вирощування) живих тварин або рослин (п. 4 НП(С)БО 30 "Біологічні активи")

Група біологічних активів - це сукупність подібних живих тварин або рослин (§ 5 МСБО 41 "Сільське господарство")

Збирання врожаю - відокремлення продукції від біологічного активу або отримання продукції внаслідок припинення життєвих процесів біологічного активу (п. 4 НП(С)БО 30 "Біологічні активи")

Довгострокові біологічні активи - усі біологічні активи, які не є поточними біологічними активами (п. 4 НП(С)БО 30 "Біологічні активи")

Додаткові біологічні активи - біологічні активи, одержані в процесі біологічних перетворень (п. 4 НП(С)БО 30 "Біологічні активи")

Плодоносні рослини - живі рослини, які використовуються в процесі виробництва сільськогосподарської продукції та систематично надають сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, за очікуванням, протягом періоду, що перевищує 12 місяців (п. 4 НП(С)БО 30 "Біологічні активи")

Плодоносна рослина - це жива рослина, що:
а) використовується у процесі виробництва або постачання сільськогосподарської продукції;
б) за очікуванням, даватиме плоди протягом більше ніж одного періоду; та
в) для якої існує віддалена ймовірність того, що вона буде продана як сільськогосподарська продукція, за винятком випадків продажу її як вторинної сировини
(§ 6 МСБО 16 "Основні засоби", § 5 МСБО 41 "Сільське господарство")

Поточні біологічні активи - біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи протягом періоду, що не перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощуванні та відгодівлі (п. 4 НП(С)БО 30 "Біологічні активи")

Сільськогосподарська продукція - актив, одержаний в результаті збирання врожаю, призначений для продажу, безоплатної передачі, переробки або внутрішньогосподарського споживання (п. 4 НП(С)БО 30 "Біологічні активи")

Сільськогосподарська продукція - це зібраний урожай біологічних активів суб'єкта господарювання (§ 5 МСБО 41 "Сільське господарство")

Сільськогосподарська діяльність - процес управління біологічними перетвореннями з метою отримання сільськогосподарської продукції та/або додаткових біологічних активів (п. 4 НП(С)БО 30 "Біологічні активи")

Сільськогосподарська діяльність - це управління суб'єктом господарювання біологічним перетворенням та збором врожаю біологічних активів для продажу чи для переробки в сільськогосподарську продукцію або в додаткові біологічні активи (§ 5 МСБО 41 "Сільське господарство")

Запозичення - позики, векселі, облігації, а також інші види короткострокових і довгострокових зобов'язань, на які нараховуються відсотки (п. 3 НП(С)БО 31 "Фінансові витрати")

Капіталізація фінансових витрат - включення фінансових витрат до собівартості кваліфікаційного активу (п. 3 НП(С)БО 31 "Фінансові витрати")

Кваліфікаційний актив - актив, який обов'язково потребує суттєвого часу для його створення (п. 3 НП(С)БО 31 "Фінансові витрати")

Кваліфікаційний актив - це актив, який обов'язково потребує суттєвого періоду часу для підготовки його до передбачуваного використання або реалізації (§ 5 МСБО 23 "Витрати за позиками")

Норма капіталізації фінансових витрат - частка від ділення середньозваженої величини фінансових витрат та суми всіх непогашених запозичень (крім тих, що безпосередньо пов'язані з кваліфікаційним активом або мають цільове призначення) підприємства протягом звітного періоду (п. 3 НП(С)БО 31 "Фінансові витрати")

Собівартість кваліфікаційного активу - витрати на придбання, будівництво, створення, виготовлення, виробництво, вирощування і доведення кваліфікаційного активу до стану, у якому він придатний для використання із запланованою метою або продажу (далі - витрати на створення кваліфікаційного активу) (п. 3 НП(С)БО 31 "Фінансові витрати")

Фінансові витрати - витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями (п. 3 НП(С)БО 31 "Фінансові витрати")

Інвестиційна нерухомість - власні або орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримувані з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а не для виробництва та постачання товарів, надання послуг, адміністративної мети або продажу в процесі звичайної діяльності (п. 4 НП(С)БО 32 "Інвестиційна нерухомість")

Інвестиційна нерухомість - нерухомість (земля чи будівля, або частина будівлі, або те й інше), утримувана (власником або орендарем як актив з права користування) з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для:
а) використання у виробництві або при постачанні товарів чи наданні послуг або для адміністративних цілей; або
б) продажу у ході звичайного ведення бізнесу
(§ 5 МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість")

Операційна нерухомість - власні або орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримувані з метою використання для виробництва, або постачання товарів чи надання послуг, або ж в адміністративних цілях (п. 4 НП(С)БО 32 "Інвестиційна нерухомість")

Балансова вартість активу - вартість активу, за якою він включається до підсумку балансу (п. 4 НП(С)БО 32 "Інвестиційна нерухомість")

Активи з розвідки запасів корисних копалин - витрати, пов'язані з розвідкою та визначенням обсягів і якості запасів корисних копалин, визнаних активами (п. 3 НП(С)БО 33 "Витрати на розвідку запасів корисних копалин")

Витрати на розвідку запасів корисних копалин - витрати, що виникають у зв'язку з розвідкою та визначенням обсягів і якості запасів корисних копалин за період, після якого визначена технічна можливість та економічна доцільність їх видобутку (п. 3 НП(С)БО 33 "Витрати на розвідку запасів корисних копалин")

Розвідка запасів корисних копалин - пошук та визначення обсягів і якості корисних копалин, включаючи нафту, природний газ та інші невідтворювані природні ресурси, що здійснюється підприємством після отримання права на розвідку запасів корисних копалин у межах визначеної ділянки (території), а також визначення технічної можливості та економічної доцільності видобутку корисних копалин (п. 3 НП(С)БО 33 "Витрати на розвідку запасів корисних копалин")

Внутрішня вартість - різниця між справедливою вартістю акцій, на які постачальник товарів (робіт, послуг) має за договором про платіж на основі акцій право підписатися або отримати, та вартістю, яку йому має бути сплачено за ці акції (пп. 1.4 НП(С)БО 34 "Платіж на основі акцій")

Внутрішня вартість (intrinsic value) - різниця між справедливою вартістю акцій, на які контрагент має право (умовне чи безумовне) підписатися або які він має право отримати, та ціною (якщо є), яку контрагент повинен (чи буде повинен) сплатити, за ці акції. Наприклад, опціон на акції з ціною виконання 15 валютниї одиниць, справедлива вартість яких становить 20 валютниї одиниць, має внутрішню вартість 5 валютниї одиниць (додаток А до МСФЗ 2 "Платіж на основі акцій")

Договір про платіж на основі акцій - договір між підприємством та іншою стороною (включаючи працівника) про поставки товарів (робіт, послуг) з розрахунками на основі акцій, за яким після виконання визначених цим договором умов підприємство має погасити зобов'язання коштами (іншими активами) в сумі, яка визначається на основі вартості акцій (інших інструментів власного капіталу), або передати інструменти власного капіталу (пп. 1.4 НП(С)БО 34 "Платіж на основі акцій")

Операція, платіж за якою здійснюється на основі акцій, - операція, за якою заборгованість за придбані (отримані) товари (роботи, послуги) підприємство погашає інструментами власного капіталу (в тому числі акціями або опціонами на акції) та/або коштами (іншими активами) в сумі, яка визначається на основі вартості акцій або інших інструментів власного капіталу (пп. 1.4 НП(С)БО 34 "Платіж на основі акцій")

Операція, платіж за якою здійснюється на основі акцій (share-based payment transaction) - операція, в якій суб'єкт господарювання
(а) отримує товари чи послуги від постачальника таких товарів або послуг (в тому числі працівника) за угодою про платіж на основі акцій, або
(б) бере на себе зобов'язання здійснити платіж на користь постачальника за угодою про платіж на основі акцій, що передбачає отримання товарів або послуг від постачальника іншим суб'єктом господарювання зі складу групи
(додаток А до МСФЗ 2 "Платіж на основі акцій")

Операція, платіж за якою здійснюється на основі акцій з використанням грошових коштів (cash-settled share-based payment transaction) - операція, платіж за якою здійснюється на основі акцій, у якій суб'єкт господарювання купує товари або послуги, беручи на себе зобов'язання перевести грошові кошти або інші активи постачальникові цих товарів чи послуг на суми, які ґрунтуються на ціні (або вартості) інструментів власного капіталу (в тому числі опціонів на акції) цього суб'єкта господарювання або іншого суб'єкта господарювання зі складу групи (додаток А до МСФЗ 2 "Платіж на основі акцій")

Операція, платіж за якою здійснюється на основі акцій, з використанням інструментів власного капіталу (equty-settled sharebased payment transaction) - операція, платіж за якою здійснюється на основі акцій, у якій суб'єкт господарювання
(а) отримує товари або послуги як компенсацію за інструменти власного капіталу суб'єкта господарювання (включаючи акції або опціони на акції) або
(б) отримує товари або послуги, але не має зобов'язання здійснити платіж за цією операцією з постачальником
(додаток А до МСФЗ 2 "Платіж на основі акцій")

Опціон на акції - договір, який надає утримувачеві право (але не зобов'язує) підписатися на акції підприємства з фіксованою ціною або ціною, яку можна визначити на конкретний період (пп. 1.4 НП(С)БО 34 "Платіж на основі акцій")

Опціон на акції (share option) - контракт, який надає утримувачеві право (але не створює зобов'язання) протягом конкретного періоду підписатися на акції суб'єкта господарювання за фіксованою ціною або ціною, яку можна визначити (додаток А до МСФЗ 2 "Платіж на основі акцій")

Опціон оновлений - опціон на нові акції, який укладається, якщо акції використовують для забезпечення відповідності ціні здійснення попереднього опціону на акції (пп. 1.4 НП(С)БО 34 "Платіж на основі акцій")

Опціон оновлений (reload option) - новий опціон на акції, який надається, коли ціна виконання попереднього опціону на акції погашається акціями (додаток А до МСФЗ 2 "Платіж на основі акцій")

Агрегування (aggregation) - додавання докупи активів, зобов'язань, власного капіталу, доходу чи витрат, які мають спільні характеристики та належать до одного класу (додаток до Концептуальних основ фінансової звітності)

Балансова вартість (carrying amount) - сума, в якій актив, зобов'язання або власний капітал визнано у звіті про фінансовий стан (додаток до Концептуальних основ фінансової звітності)

Балансова вартість - це сума, за якою актив визнають після вирахування будь-якої суми накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності (§ 6 МСБО 16 "Основні засоби", § 6 МСБО 36 "Зменшення корисності активів")

Балансова вартість - сума, за якою актив визнають у звіті про фінансовий стан після вирахування будь-якої накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення його корисності (§ 8 МСБО 38 "Нематеріальні активи")

Балансова вартість - сума, за якою актив визнається у звіті про фінансовий стан (§ 5 МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість")

Класифікація (classification) - сортування активів, зобов'язань, власного капіталу, доходу чи витрат за спільними характеристиками в цілях подання та розкриття інформації (додаток до Концептуальних основ фінансової звітності)

Комбінована фінансова звітність (combined financial statements) - фінансова звітність суб'єкта господарювання, що звітує, який складається з двох або більшого числа суб'єктів господарювання, не пов'язаних один з одним відносинами материнського та дочірнього підприємства (додаток до Концептуальних основ фінансової звітності)

Контроль економічного ресурсу (control of an economic resource) - теперішня спроможність керувати використанням економічного ресурсу та одержувати економічні вигоди, що можуть від нього надходити (додаток до Концептуальних основ фінансової звітності)

Припинення визнання (derecognition) - повне або часткове виключення визнаного активу або зобов'язання зі звіту про фінансовий стан суб'єкта господарювання (додаток до Концептуальних основ фінансової звітності)

Припинення визнання (derecognition) - виключення фінансового активу або фінансового зобов'язання, що був (було) раніше визнаний (визнане), зі звіту про фінансовий стан суб'єкта господарювання (додаток А до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти")

Економічний ресурс (economic resource) - право, що має потенціал створення економічних вигід (додаток до Концептуальних основ фінансової звітності)

Посилювальна якісна характеристика (enhancing qualitative characteristic) - якісна характеристика, що робить корисну інформацію ще кориснішою. Посилювальними якісними характеристиками є зіставність, можливість порівняння, своєчасність і зрозумілість (додаток до Концептуальних основ фінансової звітності)

Вимога до власного капіталу (equity claim) - вимога до залишкової частки в активах суб'єкта господарювання після вирахування всіх його зобов'язань (додаток до Концептуальних основ фінансової звітності)

Контракт, що підлягає виконанню в майбутньому (executory contract) - контракт або частина контракту, що рівною мірою не виконана: коли жодна зі сторін не виконала жодного зі своїх обов'язків або коли обидві сторони частково виконали свої обов'язки рівною мірою (додаток до Концептуальних основ фінансової звітності)

Невизначеність існування (existence uncertainty) - невизначеність з приводу того, чи існує актив або зобов'язання (додаток до Концептуальних основ фінансової звітності)

Основоположна якісна характеристика (fundamental qualitative characteristic) - якісна характеристика, яку повинна мати фінансова інформація, щоб бути корисною для основних користувачів фінансової звітності загального призначення. Основоположними якісними характеристиками є доречність і правдиве подання (додаток до Концептуальних основ фінансової звітності)

Фінансовий звіт загального призначення (general purpose financial report) - звіт, що надає фінансову інформацію про економічні ресурси суб'єкта господарювання, що звітує, вимоги до суб'єкта господарювання та зміни в цих економічних ресурсах і вимогах, яка є корисною для прийняття основними користувачами рішень щодо надання ресурсів суб'єктові господарювання (додаток до Концептуальних основ фінансової звітності)

Фінансова звітність загального призначення (general purpose financial statements) - особлива форма фінансової звітності загального призначення, що надає інформацію про активи, зобов'язання, власний капітал, дохід і витрати суб'єкта господарювання, що звітує (додаток до Концептуальних основ фінансової звітності)

Фінансова звітність загального призначення ("фінансова звітність") - це така фінансова звітність, яка має на меті задовольнити потреби користувачів, які не можуть вимагати від суб'єкта господарювання складати звітність з урахуванням їхніх певних інформаційних потреб (§ 7 МСБО 1 "Подання фінансової звітності")

Оцінка (measure) - результат застосування основи оцінки до активу чи зобов'язання та відповідних доходів і витрат (додаток до Концептуальних основ фінансової звітності)

Основа оцінки (measurement basis) - ідентифікована властивість (наприклад, історична собівартість, справедлива вартість чи вартість виконання) статті, що оцінюється (додаток до Концептуальних основ фінансової звітності)

Невизначеність оцінки (measurement uncertainty) - невизначеність, яка виникає, якщо грошові суми у фінансовій звітності не піддаються безпосередньому спостереженню й натомість мають оцінюватись наближено (додаток до Концептуальних основ фінансової звітності)

Згортання (offsetting) - групування активу та зобов'язання, що визнаються та оцінюються як окремі одиниці обліку, в єдину чисту суму у звіті про фінансовий стан (додаток до Концептуальних основ фінансової звітності)

Невизначеність результату (outcome uncertainty) - невизначеність навколо розміру чи строків будь-якого надходження чи вибуття економічних вигід, породженого активом чи зобов'язанням (додаток до Концептуальних основ фінансової звітності)

Потенціал створення економічних вигід (potential to produce economic benefits) - в економічному ресурсі - властивість, яка вже існує і, щонайменше за однієї обставини, створила б для суб'єкта господарювання економічні вигоди понад ті, що доступні всім іншим сторонам (додаток до Концептуальних основ фінансової звітності)

Основні користувачі (фінансової звітності загального призначення) (primary users (of general purpose financial reports)) - наявні та потенційні інвестори, позикодавці та інші кредитори (додаток до Концептуальних основ фінансової звітності)

Обачність (prudence) - виявлення обережності при винесенні суджень за умов невизначеності. Виявлення обачності означає, що активи та доходи не завищуються, а зобов'язання та витрати не применшуються.
При цьому виявлення обачності не дає змоги применшувати активи або доходи чи завищувати зобов'язання або витрати
(додаток до Концептуальних основ фінансової звітності)

Визнання (recognition) - процес фіксації для включення до звіту про фінансовий стан чи звіту (звітів) про фінансові результати статті, яка відповідає визначенню одного з елементів фінансової звітності - активу, зобов'язання, власного капіталу, доходу або витрат.
Визнання полягає у зазначенні статті в одному з цих звітів - чи то окремо, чи то в поєднанні з іншими статтями - прописом та як грошову суму, а також у включенні цієї суми до одного чи кількох підсумкових показників такого звіту
(додаток до Концептуальних основ фінансової звітності)

Суб'єкт господарювання, що звітує (reporting entity) - суб'єкт господарювання, який зобов'язаний або на свій розсуд вирішив складати фінансову звітність загального призначення (додаток до Концептуальних основ фінансової звітності)

Неконсолідована фінансова звітність (unconsolidated financial statements) - фінансова звітність суб'єкта господарювання, що звітує, який є лише материнським підприємством (додаток до Концептуальних основ фінансової звітності)

Одиниця обліку (unit of account) - право або група прав, обов'язок або група обов'язків, або група прав та обов'язків, до яких застосовуються критерії визнання та концепції оцінки (додаток до Концептуальних основ фінансової звітності)

Одиниця обліку (unit of account) - Рівень, на якому актив або зобов'язання агрегується або дезагрегується в МСФЗ для цілей визнання (додаток А до МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості")

Корисна фінансова інформація (useful financial information) - фінансова інформація, що є корисною для прийняття основними користувачами фінансової звітності загального призначення рішень щодо надання ресурсів суб'єктові господарювання, що звітує. Щоб бути корисною, фінансова інформація має бути доречною та правдиво подавати те, чого вона стосується (додаток до Концептуальних основ фінансової звітності)

Дата переходу на МСФЗ (date of transition to IFRSs) - початок першого періоду, за який суб'єкт господарювання подає повну порівняльну інформацію згідно з МСФЗ у своїй першій фінансовій звітності за МСФЗ (додаток А до МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності")

Доцільна собівартість (deemed cost) - сума, яку використовують як замінник собівартості чи амортизованої собівартості на певну дату. Подальша амортизація припускає, що суб'єкт господарювання первісно визнав актив або зобов'язання на певну дату та що його собівартість дорівнювала доцільній собівартості (додаток А до МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності")

Перша фінансова звітність за МСФЗ (first IFRS financial statements) - перша річна фінансова звітність, у якій суб'єкт господарювання застосовує Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) і шляхом чіткого та беззастережного твердження про відповідність МСФЗ (додаток А до МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності", додаток А до МСФЗ 14 "Відстрочені рахунки тарифного регулювання")

Перший звітний період за МСФЗ (first IFRS reporting period) - найпізніший звітний період, охоплений першою фінансовою звітністю суб'єкта господарювання за МСФЗ (додаток А до МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності")

Суб'єкт господарювання, який уперше застосував МСФЗ (first-time adopter) - суб'єкт господарювання, який уперше подає свою фінансову звітність за МСФЗ (додаток А до МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності", додаток А до МСФЗ 14 "Відстрочені рахунки тарифного регулювання")

Звіт про фінансовий стан за МСФЗ на початок періоду (opening IFRS statement of financial position) - звіт про фінансовий стан суб'єкта господарювання за МСФЗ на початок періоду (додаток А до МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності")

Попередні загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку (ЗПБО) (previous GAAP) - Основа обліку, яку суб'єкт господарювання, який уперше застосував МСФЗ, використовував безпосередньо перед застосуванням МСФЗ (додаток А до МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності", додаток А до МСФЗ 14 "Відстрочені рахунки тарифного регулювання")

Працівники та інші сторони, що надають подібни послуги (employees and others providing similar services) - особи, які надають персональні послуги суб'єктові господарювання, і при цьому:
(а) особи розглядаються як працівники для юридичних чи податкових цілей;
(б) особи, які працюють для суб'єкта господарювання під його керівництвом так само, як особи, які вважаються працівниками для юридичних чи податкових цілей, або
(в) надані особами послуги подібні до послуг, що надаються працівниками.
Цей термін охоплює, наприклад, увесь управлінський персонал, тобто тих осіб, які мають повноваження та є відповідальними за планування, управління та контроль за діяльністю суб'єкта господарювання, включаючи невиконавчих директорів
(додаток А до МСФЗ 2 "Платіж на основі акцій")

Наданий інструмент власного капіталу (equity instrument granted) - право (умовне чи безумовне) на інструмент власного капіталу суб'єкта господарювання, надане ним іншій стороні за угодою про платіж на основі акцій (додаток А до МСФЗ 2 "Платіж на основі акцій")

Дата надання (grant date) - дата, на яку суб'єкт господарювання та інша сторона (включаючи працівника) укладають угоду про платіж на основі акцій, тобто коли суб'єкт господарювання та контрагент встановлюють спільне розуміння умов угоди. На дату надання суб'єкт господарювання передає контрагентові право на грошові кошти, інші активи або інструменти власного капіталу суб'єкта господарювання, за умови виконання визначених умов набуття права. Якщо така угода підлягає затвердженню (наприклад, акціонерами), тоді дата надання - це дата затвердження (додаток А до МСФЗ 2 "Платіж на основі акцій")

Ринкова умова (market condition) - умова результатів діяльності, від якої залежить ціна виконання, передача права або можливість виконання інструментів власного капіталу, і яка пов'язана з ринковою ціною (або вартістю) інструментів власного капіталу суб'єкта господарювання (або інструментів власного капіталу іншого суб'єкта господарювання у тій самій групі), наприклад,
а) досягнення визначеної ціни акції або визначеної суми внутрішньої вартості опціону на акції; або
б) досягнення визначеного показника, який базується на співвідношенні ринкової ціни (або вартості) інструментів власного капіталу суб'єкта господарювання (або інструментів власного капіталу іншого суб'єкта господарювання у тій самій групі) та індексу ринкових цін на інструменти капіталу інших суб'єктів господарювання.
Ринкова умова вимагає від контрагента завершити визначений строк надання послуги (тобто умова надання послуги); умова надання послуги може бути явною або неявною
(додаток А до МСФЗ 2 "Платіж на основі акцій")

Дата оцінки (measurement date) - дата, на яку оцінюється справедлива вартість наданих інструментів власного капіталу для цілей цього МСФЗ. Стосовно операцій з працівниками та іншими особами, що надають подібні послуги, дата оцінки - це дата надання. Стосовно операцій зі сторонами, іншими ніж працівники (та ті, хто надає подібні послуги), дата оцінки - це дата, на яку суб'єкт господарювання отримує товари або контрагент надає послуги (додаток А до МСФЗ 2 "Платіж на основі акцій")

Умова досягнення результатів діяльності (performance condition) - умова набуття права, яка вимагає:
а) від контрагента завершити визначений строк надання послуги (тобто умова надання послуги); умова надання послуги може бути явною або неявною; та
б) визначений цільовий показник діяльності (один або декілька), який має бути досягнутий, поки контрагент надає послугу, яка вимагається в пункті а).
Період досягнення цільового показника діяльності (одного або декількох):
а) не може тривати після закінчення періоду надання послуги; та
б) може розпочинатися до початку періоду надання послуги за умови, що дата початку цільового показника не буде набагато раніше, ніж початок періоду надання послуги.
Цільовий показник визначається шляхом посилання на:
а) власне функціонування чи діяльність суб'єкта господарювання чи функціонування чи діяльність іншого суб'єкта господарювання у тій самій групі (тобто неринкова умова); або
б) ціну (або вартість) інструментів власного капіталу суб'єкта господарювання або інструментів власного капіталу іншого суб'єкта господарювання у тій самій групі (в тому числі акцій та опціонів на акції) (тобто ринкова умова)
Цільовий показник може бути пов'язаний або з результатами діяльності суб'єкта господарювання загалом, або деякої частини цього суб'єкта господарювання (чи частини групи), такої як підрозділ або окремий працівник
(додаток А до МСФЗ 2 "Платіж на основі акцій")

Ознака оновлення (reload feature) - умова, яка передбачає автоматичне надання додаткових опціонів на акції кожного разу, коли утримувач виконує раніше надані опціони, використовуючи акції суб'єкта господарювання, а не грошові кошти, з метою погашення ціни виконання опціону (додаток А до МСФЗ 2 "Платіж на основі акцій")

Умова надання послуги (service condition) - умова набуття права, яка вимагає від іншої сторони завершити визначений період надання послуги, протягом якого послуга надається суб'єктові господарювання. Якщо інша сторона, незалежно від причини, припиняє надавати послугу протягом періоду набуття права, то вона не виконала цієї умови. Умова надання послуги не вимагає досягнення цільового показника (додаток А до МСФЗ 2 "Платіж на основі акцій")

Угода про платіж на основі акцій (share-based payment arrangement) - угода між суб'єктом господарювання (або іншим суб'єктом господарювання групи7 чи будь-яким акціонером будь-якого суб'єкта господарювання зі складу групи) та іншою стороною (включаючи працівника), що надає іншій стороні право отримувати:
(а) грошові кошти або інші активи суб'єкта господарювання, суми яких розраховуються на основі ціни (або вартості) інструментів власного капіталу (в тому числі акцій або опціонів на акції) даного суб'єкта господарювання або іншого суб'єкта господарювання зі складу групи, або
(б) інструменти власного капіталу (в тому числі акції або опціони на акції) даного суб'єкта господарювання або іншого суб'єкта господарювання зі складу групи, якщо виконуються визначені умови щодо набуття права (якщо вони є)
(додаток А до МСФЗ 2 "Платіж на основі акцій")

Набувати (право) (vest) - отримати право. Згідно з угодою про платіж на основі акцій право контрагента на отримання грошових коштів, інших активів або інструментів власного капіталу суб'єкта господарювання вважається набутим, коли отримання права контрагента більше не залежить від виконання будь-яких умов набуття права (додаток А до МСФЗ 2 "Платіж на основі акцій")

Умови набуття права (vesting conditions) - умови, які визначають, чи отримує суб'єкт господарювання послуги, які надають іншій стороні право отримувати грошові кошти, інші активи або інструменти власного капіталу суб'єкта господарювання згідно з угодою про платіж на основі акцій. Умова набуття права є або умовою надання послуги, або умовою результатів діяльності (додаток А до МСФЗ 2 "Платіж на основі акцій")

Період набуття права (vesting period) - період, протягом якого слід виконати всі визначені умови набуття права щодо угоди про платіж на основі акцій (додаток А до МСФЗ 2 "Платіж на основі акцій")

Об'єкт придбання (acquiree) - Бізнес або бізнеси, над якими покупець отримує контроль в об'єднанні бізнесу (додаток А до МСФЗ 3 "Об'єднання бізнесу")

Покупець (acquirer) - суб'єкт господарювання, який отримує контроль за об'єктом придбання (додаток А до МСФЗ 3 "Об'єднання бізнесу")

Бізнес (business) - цілісна сукупність видів діяльності та активів, що їх можна вести та якими можна управляти з метою надання товарів або послуг клієнтам, отримання інвестиційного доходу (такого ж дивіденди або проценти) або отримання іншого доходу від звичайної діяльності (додаток А до МСФЗ 3 "Об'єднання бізнесу")

Об'єднання бізнесу (business combination) - операція чи інша подія, в якій покупець отримує контроль за одним або кількома бізнесами. Операції, що їх іноді називають "істинними злиттями" або "злиттями рівних", також є об'єднаннями бізнесу в тому значенні, в якому цей термін вжито в цьому МСФЗ (додаток А до МСФЗ 3 "Об'єднання бізнесу")

Умовна компенсація (contingent consideration) - як правило, зобов'язання покупця передавати додаткові активи чи частки участі в капіталі колишнім власникам об'єкта придбання в рамках обміну на контроль за об'єктом придбання, якщо відбудуться визначені майбутні події або будуть виконані визначені умови. Проте умовна компенсація також може надавати покупцеві право повернути раніше передану компенсацію, якщо виконуються визначені умови (додаток А до МСФЗ 3 "Об'єднання бізнесу")

Частки участі в капіталі (equity interests) - для цілей цього МСФЗ термін "частки участі в капіталі" вживається в широкому розумінні для позначення часток власності суб'єктів господарювання, якими володіють інвестори, та частки власників, членів чи учасників взаємних суб'єктів господарювання (додаток А до МСФЗ 3 "Об'єднання бізнесу")

Ідентифікований (identifiable) - актив є ідентифікованим, якщо він:
а) є відокремлюваним, тобто може від'єднуватися чи відокремлюватися від суб'єкта господарювання і бути проданим, переданим, ліцензованим, орендованим чи обміненим, окремо чи разом з відповідним договором, ідентифікованим активом чи зобов'язанням, незалежно від того, чи має суб'єкт господарювання намір зробити це; або
б) виникає внаслідок договірних чи інших юридичних прав, незалежно від того, чи можуть передаватися чи відокремлюватися такі права від суб'єкта господарювання або від інших прав та обов'язків
(додаток А до МСФЗ 3 "Об'єднання бізнесу")

Взаємний суб'єкт господарювання (mutual entity) - суб'єкт господарювання, крім суб'єкта господарювання, що належить інвесторові, який забезпечує дивіденди, нижчі витрати або інші економічні вигоди безпосередньо своїм власникам, членам або учасникам. Наприклад, компанія взаємного страхування, кредитний союз та кооперативний суб'єкт господарювання є взаємними суб'єктами господарювання (додаток А до МСФЗ 3 "Об'єднання бізнесу")

Частка участі, що не забезпечує контролю (non-controlling interest) - власний капітал в дочірньому підприємстві, який не належить, прямо чи опосередковано материнському підприємству (додаток А до МСФЗ 3 "Об'єднання бізнесу")

Частка участі, що не забезпечує контролю (non-controlling interest) - власний капітал дочірнього підприємства, що не відноситься, прямо чи опосередковано, до материнського підприємства (додаток А до МСФЗ 10 "Консолідована фінансова звітність")

Власники (owners) - у цьому Стандарті [МСФЗ 3 "Об'єднання бізнесу"] термін "власники" вживається у широкому розумінні і включає утримувачів часток участі в капіталі суб'єктів господарювання, що належать інвестору, та власникам, членам або учасникам взаємних суб'єктів господарювання (додаток А до МСФЗ 3 "Об'єднання бізнесу")

Власники - держателі інструментів, класифікованих як власний капітал (§ 7 МСБО 1 "Подання фінансової звітності")

Високо ймовірний (highly probable) - значно можливіший, ніж просто ймовірний (додаток А до МСФЗ 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність")

Ймовірний (probable) - скоріше можливий, ніж неможливий (додаток А до МСФЗ 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність")

Компонент суб'єкта господарювання (component of an entity) - діяльність та грошові потоки, які можна легко розрізнити від решти діяльності та грошових потоків суб'єкта господарювання операційно з метою фінансової звітності (додаток А до МСФЗ 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність")

Непоточний актив (non-current asset) - актив, що не відповідає визначенню поточного активу (додаток А до МСФЗ 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність")

Одиниця, яка генерує грошові кошти (cash-generating unit) - найменша група активів, яку можна ідентифікувати і яка генерує надходження грошових коштів, що здебільшого не залежать від надходжень грошових коштів від інших активів або груп активів (додаток А до МСФЗ 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність", § 6 МСБО 36 "Зменшення корисності активів")

Поточний актив (current asset) - суб'єкт господарювання класифікує актив як поточний, якщо:
а) очікується, що актив буде реалізований або призначений для продажу чи споживання в нормальному операційному циклі;
б) актив утримується в основному з метою продажу;
в) очікується, що актив буде реалізований протягом дванадцяти місяців після звітного періоду; або
г) актив є грошовими коштами чи еквівалентом грошових коштів (як визначено в МСБО 7), якщо його обмін або використання для погашення зобов'язання не є обмеженим, принаймні, протягом дванадцяти місяців після звітного періоду
(додаток А до МСФЗ 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність")

Сума очікуваного відшкодування (recoverable amount) - більша з двох оцінок активу: справедливої вартості мінус витрати на продаж та його вартості використання (додаток А до МСФЗ 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність")

Сума очікуваного відшкодування - це більша з двох оцінок: справедливої вартості за вирахуванням витрат на вибуття активу або вартості його використання (§ 6 МСБО 16 "Основні засоби")

Сума очікуваного відшкодування - більша з двох оцінок актива (або одиниці, яка генерує грошові кошти): справедливої вартості мінус витрати на вибуття та його вартості при використанні (§ 6 МСБО 36 "Зменшення корисності активів")

Тверда угода щодо купівлі (firm purchase commitment) - угода з незв'язаною стороною, яка має обов'язкову силу для обох сторін і яка, як правило, юридично здійсненна та а) встановлює всі суттєві умови, включаючи ціни і визначення часу операцій; та б) містить санкції за невиконання, які є достатньо великими для того, щоб виконання було високо ймовірним (додаток А до МСФЗ 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність")

Активи розвідки та оцінки (exploration and evaluation assets) - видатки на розвідку та оцінку, визнані як активи відповідно до облікової політики суб'єкта господарювання (додаток А до МСФЗ 6 "Розвідка та оцінка запасів корисних копалин")

Видатки на розвідку та оцінку (exploration and evaluation expenditures) - видатки, понесені суб'єктом господарювання у зв'язку з розвідкою та оцінкою запасів корисних копалин до того, як доведено технічну можливість та комерційну доцільність видобування корисних копалин (додаток А до МСФЗ 6 "Розвідка та оцінка запасів корисних копалин")

Розвідка та оцінка запасів корисних копалин (exploration for and evaluation of mineral resources) - пошук запасів корисних копалин (включаючи мінерали, нафту, природний газ та подібні не відтворювані ресурси) після отримання суб'єктом господарювання юридичних прав на розвідку на конкретній території, а також визначення технічної можливості та комерційної доцільності видобування корисних копалин (додаток А до МСФЗ 6 "Розвідка та оцінка запасів корисних копалин")

Рівні рейтингу кредитного ризику (credit risk rating grades) - визначення рейтингів кредитного ризику здійснюється на основі ризику настання невиконання зобов'язань (дефолту) за фінансовим інструментом (додаток А до МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації")

Процентний ризик (interest rate risk) - ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових ставок відсотка (додаток А до МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації")

Кредити до сплати (loans payable) - кредити до сплати - це фінансові зобов'язання, інші ніж короткострокова торгівельна кредиторська заборгованість на стандартних кредитних умовах (додаток А до МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації")

Операційний сегмент - це компонент суб'єкта господарювання:
а) який займається економічною діяльністю, від якої він може заробляти доходи та нести витрати (включаючи доходи та витрати, що пов'язані з операціями з іншими компонентами того самого суб'єкта господарювання);
б) операційні результати якого регулярно переглядаються вищим керівником з операційної діяльності суб'єкта господарювання для прийняття рішень про ресурси, які слід розподілити на сегмент, та оцінювання результатів його діяльності; та
в) про який доступна дискретна фінансова інформація
(додаток А до МСФЗ 8 "Операційні сегменти")

12-місячні очікувані кредитні збитки (12-month expected credit losses) - Частка очікуваних кредитних збитків за весь строк дії, яка включає в себе очікувані кредитні збитки, обумовлені подіями дефолту за фінансовим інструментом, що є можливими протягом 12 місяців після звітної дати (додаток А до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти")

Амортизована собівартість фінансового активу або фінансового зобов'язання (amortised cost of a financial asset or financial liability) - Сума, за якою фінансовий актив чи фінансове зобов'язання оцінюється під час первісного визнання з вирахуванням погашення основної суми, і з додаванням або вирахуванням накопиченої амортизації будь-якої різниці між первісною вартістю та вартістю при погашенні (відкоригованої, у випадку фінансових активів, із урахуванням резерву під збитки), визначена за методом ефективного відсотка (додаток А до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти")

Договірний актив (contract asset) - право суб'єкта господарювання на компенсацію в обмін на товари або послуги, які суб'єкт господарювання передав клієнтові, якщо таке право обумовлене не плином часу, а іншими чинниками (наприклад майбутніми результатами діяльності суб'єкта господарювання) (додаток А до МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами")

Договірні активи (contract assets) - права, які згідно з МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами" обліковуються відповідно до цього Стандарту в цілях визнання та оцінювання прибутків або збитків від зменшення корисності (додаток А до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти")

Кредитно-знецінений фінансовий актив (credit-impaired financial asset) - фінансовий актив є кредитно-знеціненим, якщо сталась (стались) одна подія або декілька подій, що негативно впливають на оцінювані майбутні грошові потоки такого фінансового активу. До доказів кредитного знецінення належать наявні дані про такі події:
(а) значущі фінансові труднощі емітента чи позичальника;
(б) порушення договору на кшталт дефолту або прострочення;
(в) надання кредитором (кредиторами) позичальника поступки (поступок) із економічних чи договірних причин у зв'язку з фінансовими труднощами позичальника, можливість надання яких в іншому випадку кредитор (кредитори) не розглядали б;
(г) зростання ймовірності оголошення позичальником банкрутства або іншої фінансової реорганізації;
(ґ) зникнення активного ринку для фінансового активу внаслідок фінансових труднощів; або
(д) придбання або випуск фінансового активу з великою знижкою, що відображає зазнані кредитні збитки.
Ідентифікація єдиної конкретної події може виявитись неможливою, але сукупний вплив кількох подій може призвести до кредитного знецінення фінансових активів
(додаток А до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти")

Кредитні збитки (credit loss) - різниця між усіма договірними грошовими потоками, що належить суб'єктові господарювання згідно з договором, та всіма грошовими потоками, які суб'єкт господарювання очікує одержати (тобто всі недотримані суми грошових коштів), дисконтована за первісною ефективною ставкою відсотка (або відкоригованою на кредитний ризик ефективною ставкою відсотка за придбаними або створеними кредитно-знеціненими фінансовими активами).
Суб'єкт господарювання оцінює грошові потоки шляхом урахування всіх умов договору за фінансовим інструментом (наприклад, опціонів на дострокове погашення, пролонгацію, виконання та аналогічних опціонів) протягом очікуваного строку дії такого фінансового інструмента. При цьому враховуються грошові потоки, які включають у себе грошові потоки від реалізації утримуваної застави або іншого засобу покращення кредитної якості, що є невід'ємною частиною умов договору. При цьому застосовується припущення щодо можливості достовірної оцінки очікуваного строку дії фінансового інструмента. Водночас у тих рідкісних випадках, коли достовірно оцінити очікуваний строк дії фінансового інструмента неможливо, суб'єкт господарювання використовує залишок договірного строку дії фінансового інструмента
(додаток А до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти")

Відкоригована на кредитний ризик ефективна ставка відсотка (credit-adjusted effective interest rate) - ставка, яка забезпечує точне дисконтування оцінюваних майбутніх грошових потоків або надходжень за очікуваний строк дії фінансового активу до амортизованої собівартості фінансового активу, що являє собою придбаний або створений кредитно-знецінений фінансовий актив. Під час розрахунку відкоригованої на кредитний ризик ефективної ставки відсотка суб'єкт господарювання оцінює очікувані грошові потоки шляхом урахування всіх умов договору за фінансовим активом (наприклад, опціонів на дострокове погашення, пролонгацію, виконання та аналогічних опціонів) і очікуваних кредитних збитків. Цей розрахунок включає в себе всі комісії та пункти, сплачені або одержані між сторонами договору, що є невід'ємною частиною ефективної ставки відсотка (див. пункти Б5.4.1 - Б5.4.3), витрати на операцію, а також усі інші премії або дисконти. При цьому застосовується припущення про можливість достовірної оцінки грошових потоків та очікуваного строку дії групи подібних фінансових інструментів. Водночас у тих рідкісних випадках, коли достовірно оцінити грошові потоки чи залишок строку дії фінансового інструмента (або групи фінансових інструментів) неможливо, суб'єкт господарювання використовує договірні грошові потоки за повний договірний строк дії фінансового інструмента (або групи фінансових інструментів) (додаток А до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти")

Похідний інструмент (derivative) - фінансовий інструмент або інший контракт у межах застосування цього Стандарту, який має всі три такі характеристики:
(а) його вартість змінюється у відповідь на зміни встановленої ставки відсотка, ціни фінансового інструмента, ціни товару, валютного курсу, індексу цін чи ставок, показника кредитного рейтингу чи індексу кредитоспроможності, або подібної змінної величини (який іноді називають "базовою"), за умови, що у випадку нефінансової змінної величини ця змінна величина не є специфічною для сторони договору;
(б) він не вимагає початкових чистих інвестицій або вимагає початкові чисті інвестиції, які є меншими за ті, що були б потрібні для інших типів контрактів, які, за очікуванням, мають подібну реакцію на зміни ринкових факторів;
(в) розрахунки за ним здійснюються на майбутню дату
(додаток А до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти")

Метод ефективного відсотка (effective interest method) - метод, що використовується для розрахунку амортизованої собівартості фінансового активу або фінансового зобов'язання та для розподілу й визнання процентного доходу чи процентних витрат у прибутку або збитку за відповідній період (додаток А до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти")

Очікувані кредитні збитки (expected credit losses) - Середньозважене значення кредитних збитків, у якому за вагу взято відповідні ризики дефолту (додаток А до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти")

Договір фінансової гарантії (financial guarantee contract) - контракт, котрий вимагає від того, хто його видав, здійснювати обумовлені платежі для відшкодування збитку держателя гарантії, зазнаного ним унаслідок нездійснення певним боржником платежу в строк відповідно до первісних або переглянутих умов боргового інструменту (додаток А до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти")

Фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через прибуток або збиток (financial liability at fair value through profit or loss) - фінансове зобов'язання, що відповідає одній із наведених нижче умов:
(а) відповідає визначенню "утримувані для торгівлі";
(б) під час первісного визнання призначається суб'єктом господарювання як таке, що оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, згідно з пунктом 4.2.2 або 4.3.5;
(в) призначається або під час первісного визнання, або після нього як таке, що оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, згідно з пунктом 6.7.1
(додаток А до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти")

Тверде зобов'язання (firm commitment) - угода, що має обов'язкову силу щодо обміну визначеної кількості ресурсів за визначеною ціною на визначену майбутню дату або визначені майбутні дати (додаток А до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", § 9 МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка")

Прогнозована операція (forecast transaction) - операція, щодо здійснення якої не взято зобов'язань, але яка очікується в майбутньому (додаток А до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти")

Прогнозована операція - це неоформлена зобов'язанням (угодою) одою, але передбачувана майбутня операція (§ 9 МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка")

Валова балансова вартість фінансового активу (gross carrying amount of a financial asset) - амортизована собівартість фінансового активу до коригування на будь-який резерв під збитки (додаток А до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти")

Коефіцієнт хеджування (hedge ratio) - співвідношення кількості інструмента хеджування та кількості об'єкта хеджування в одиницях їх питомої ваги (додаток А до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти")

Утримувані для торгівлі (held for trading) - фінансовий актив або фінансове зобов'язання, яке:
(а) купується або приймається, головним чином, для продажу або зворотного викупу в короткостроковій перспективі;
(б) при первинному визнанні входить до складу портфелю ідентифікованих фінансових інструментів, управління якими здійснюється разом і щодо яких існують докази нещодавного здійснення операцій з одержання прибутку в короткостроковій перспективі; або
(в) є похідним інструментом (окрім похідного інструменту, що є договором фінансової гарантії або який був призначений інструментом хеджування та є ефективним інструментом хеджування)
(додаток А до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти")

Прибуток або збиток від зменшення корисності (impairment gain or loss) - прибутки або збитки, що визнаються в прибутку або збитку згідно з пунктом 5.5.8 чи виникають унаслідок застосування вимог щодо зменшення корисності, передбачених розділом 5.5 [МСФЗ 9] (додаток А до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти")

Очікувані кредитні збитки за весь строк дії (lifetime expected credit losses) - очікувані кредитні збитки, що виникають унаслідок усіх можливих подій дефолту за весь очікуваний строк дії фінансового інструмента (додаток А до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти")

Резерв під збитки (loss allowance) - резерв під очікувані кредитні збитки за фінансовими активами, що оцінюються згідно з пунктом 4.1.2, за дебіторською заборгованістю за договорами оренди та за договірними активами, накопичена сума зменшення корисності за фінансовими активами, що оцінюється згідно з пунктом 4.1.2А, а також забезпечення під очікувані кредитні збитки за зобов'язаннями з кредитування та договорами фінансової гарантії (додаток А до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти")

Прибуток або збиток від модифікації (modification gain or loss) - сума, що виникає внаслідок коригування валової балансової вартості фінансового активу з урахуванням переглянутих або модифікованих договірних грошових потоків. Суб'єкт господарювання здійснює перерахунок валової балансової вартості фінансового активу як теперішньої вартості оцінюваних майбутніх грошових виплат або надходжень за очікуваний строк дії переглянутого або модифікованого фінансового активу, дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка за фінансовим активом (або за відкоригованою на кредитний ризик ефективною ставкою відсотка для придбаних або створених кредитно-знецінених фінансових активів) або, за потреби, за переглянутою ефективною ставкою відсотка, розрахованою згідно з пунктом 6.5.10. Під час оцінки очікуваних грошових потоків за фінансовим активом суб'єкт господарювання враховує всі договірні умови фінансового активу (наприклад, опціонів на дострокове погашення, виконання та аналогічних опціонів), але не враховує очікуваних кредитних збитків, якщо фінансовий актив не є придбаним або створеним кредитно-знеціненим фінансовим активом, бо в такому разі суб'єкт господарювання враховує також первісні очікувані кредитні збитки, які було враховано під час розрахунку первісної відкоригованої на кредитний ризик ефективної ставки відсотка (додаток А до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти")

Прострочений статус (past due) - фінансовий актив є простроченим, якщо контрагент не здійснив платежу при настанні договірного строку здійснення такого платежу (додаток А до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти")

Придбаний або створений кредитно-знецінений фінансовий актив (purchased or originated credit-impaired financial asset) - придбаний або створений фінансовий актив, що є кредитно-знеціненим на момент первісного визнання (додаток А до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти")

Дата перекласифікації (reclassification date) - перший день першого звітного періоду після зміни в бізнес-моделі, що призводить до перекласифікації фінансових активів суб'єктом господарювання (додаток А до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти")

Звичайне придбання або продаж (regular way purchase or sale) - придбання або продаж фінансового активу за договором, умови якого встановлюють обов'язковість передавання активу у строк, що визначається зазвичай нормою регулювання або звичаєм відповідного ринку (додаток А до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти")

Витрати на операцію (transaction costs) - додаткові витрати, що можуть бути безпосередньо віднесені на придбання, створення або вибуття фінансового активу або фінансового зобов'язання (див. пункт Б5.4.8). Додаткові витрати - це витрати, які не було б понесено, якби не відбулося придбання чи створення суб'єктом господарювання фінансового інструмента, або його вибуття (додаток А до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти")

Витрати на операцію (transaction costs) - витрати на продаж активу чи передачу зобов'язання на основному (чи найсприятливішому) ринку для даного активу чи зобов'язання, які прямо відносяться до вибуття активу або передачі зобов'язання та відповідають обом таким критеріям:
а) вони є прямим наслідком операції та є суттєвими для такої операції;
б) вони не були б понесені суб'єктом господарювання, якби рішення продати актив або передати зобов'язання не було прийняте (подібно до витрат на продаж, як визначено в МСФЗ 5)(додаток А до МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості")

Контроль об'єкта інвестування (control of an investee) - Інвестор контролює об'єкт інвестування, якщо інвестор має право щодо змінних результатів діяльності об'єкта інвестування або зазнає пов'язаних з ними ризиків та здатний впливати на ці результати через свої владні повноваження щодо об'єкта інвестування (додаток А до МСФЗ 10 "Консолідована фінансова звітність")

Особа, яка приймає рішення (decision maker) - суб'єкт господарювання, наділений правами приймати рішення, який є або принципалом, або агентом інших сторін (додаток А до МСФЗ 10 "Консолідована фінансова звітність")

Інвестиційний суб'єкт господарювання (investment entity) - суб'єкт господарювання, який:
(а) отримує кошти від одного або кількох інвесторів з метою надання такому інвесторові (інвесторам) послуг з управління інвестиціями;
(б) зобов'язується перед своїм інвестором (інвесторами), що мета його бізнесу полягає у тому, щоб інвестувати виключно для отримання доходу від збільшення капіталу, інвестиційного доходу або обох видів доходу; та
(в) вимірює та оцінює результативність практично всіх його інвестицій за справедливою вартістю
(додаток А до МСФЗ 10 "Консолідована фінансова звітність")

Значущі види діяльності (relevant activities) - для цілей цього МСФЗ [МСФЗ 10], значущі види діяльності - це діяльність об'єкта інвестування, що суттєво впливає на результати об'єкта інвестування (додаток А до МСФЗ 10 "Консолідована фінансова звітність")

Права відсторонення (removal rights) - права позбавити особу, яка приймає рішення, її повноважень стосовно прийняття рішень (додаток А до МСФЗ 10 "Консолідована фінансова звітність")

Спільна операція (joint operation) - спільна діяльність, яка передбачає наявність у сторін, що мають спільний контроль над діяльністю, прав на активи та обов'язків щодо зобов'язань, пов'язаних з такою діяльністю (додаток А до МСФЗ 11 "Спільна діяльність")

Спільний оператор (joint operator) - сторона спільної операції, яка має спільний контроль над такою спільною операцією (додаток А до МСФЗ 11 "Спільна діяльність")

Спільне підприємство (joint venture) - спільна діяльність, яка передбачає наявність у сторін, що мають спільний контроль над діяльністю, права на чисті активи такої діяльності (додаток А до МСФЗ 11 "Спільна діяльність")

Спільне підприємство - це спільна діяльність, при якій сторони, які мають спільний контроль над діяльністю, мають право на частку в чистих активах підприємства (§ 3 МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства")

Учасник спільного підприємства (joint venturer) - сторона спільного підприємства, яка має спільний контроль над таким спільним підприємством (додаток А до МСФЗ 11 "Спільна діяльність", § 3 МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства")

Сторона спільної діяльності (party to a joint arrangement) - суб'єкт господарювання, який бере участь у спільній діяльності, незалежно від того, чи має цей суб'єкт господарювання спільний контроль над такою діяльністю (додаток А до МСФЗ 11 "Спільна діяльність")

Окреме утворення (separate vehicle) - окремо ідентифікована фінансова структура, в тому числі окремі юридичні особи або суб'єкти господарювання, визнані за статутом, незалежно від того, чи мають такі суб'єкти господарювання статус юридичної особи (додаток А до МСФЗ 11 "Спільна діяльність")

Дохід від структурованого суб'єкта господарювання (income from a structured entity) - для цілей цього МСФЗ [МСФЗ 12] дохід від структурованого суб'єкта господарювання включає, але не обмежується одноразовими та багаторазовими гонорарами, процентами, дивідендами, прибутками або збитками після переоцінки або припинення визнання часток участі у структурованих суб'єктах господарювання та прибутки або збитки від передавання активів та зобов'язань структурованому суб'єктові господарювання (додаток А до МСФЗ 12 "Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання")

Частка участі в іншому суб'єкті господарювання (interest in another entity) - для цілей цього МСФЗ [МСФЗ 12] частка участі в іншому суб'єкті господарювання означає договірну та недоговірну участь, унаслідок якої суб'єкт господарювання може отримувати змінний дохід від діяльності іншого суб'єкта господарювання. Свідченням частки участі в іншому суб'єкті господарювання може бути, зокрема, утримування інструментів капіталу або боргових інструментів, а також інші форми участі, такі як надання фінансування, підтримка ліквідності, посилення кредиту та гарантії. Вона охоплює засоби, завдяки яким суб'єкт господарювання має контроль або спільний контроль над іншим суб'єктом господарювання або здійснює суттєвий вплив на нього. Суб'єкт господарювання не обов'язково має частку участі в іншому суб'єкті господарювання лише внаслідок типових відносин клієнт - постачальник.
Пункти Б7 - Б9 [МСФЗ 12] надають докладнішу інформацію про частки участі в інших суб'єктах господарювання.
В пунктах Б55 - Б57 МСФЗ 10 пояснюється змінний характер доходу (додаток А до МСФЗ 12 "Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання")

Структурований суб'єкт господарювання (structured entity) - суб'єкт господарювання, структура організації та управління якого побудована так, що права голосу або подібні права не є домінуючим чинником у вирішенні питання про те, хто контролює суб'єкта господарювання, як, наприклад, у випадку, коли будь-які права голосу пов'язані лише з адміністративними завданнями, а значущі види діяльності скеровуються за допомогою договірних домовленостей.
Пункти Б22 - Б24 [МСФЗ 12] надають докладнішу інформацію про структурованих суб'єктів господарювання (додаток А до МСФЗ 12 "Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання")

Витратний підхід (cost approach) - метод оцінювання, що відображає суму, яка була б потрібна у даний момент часу, щоб замінити експлуатаційну потужність активу (яку часто називають поточною вартістю заміщення) (додаток А до МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості")

Ціна входження (entry price) - ціна, сплачена за придбання активу або за взяття зобов'язання в операції обміну (додаток А до МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості")

Ціна виходу (exit price) - ціна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за передачу зобов'язання (додаток А до МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості")

Очікуваний грошовий потік (expected cash flow) - зважене з урахуванням імовірності середнє (тобто середнє значення розподілу) можливих майбутніх грошових потоків (додаток А до МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості")

Найвигідніше та найкраще використання (highest and best use) - використання нефінансового активу учасниками ринку, яке максимізувало б вартість активу або групи активів та зобов'язань (наприклад, бізнесу), у якій цей актив використовувався б (додаток А до МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості")

Дохідний підхід (income approach) - методи оцінки вартості, які перетворюють майбутні суми (наприклад, грошові потоки або дохід та витрати) в одну поточну (тобто дисконтовану) величину. Оцінка справедливої вартості визначається, виходячи з вартості, на яку вказують очікування нинішнього ринку щодо таких майбутніх сум (додаток А до МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості")

Вхідні дані (inputs) - припущення, якими користувалися б учасники ринку, встановлюючи ціну активу чи зобов'язання, в тому числі припущення про ризик, такі як
а) ризик, властивий певній методиці оцінювання, використаній для оцінки справедливої вартості (наприклад, модель ціноутворення); та
б) ризик, властивий вхідним даним для методів оцінки вартості.
Вхідні дані можуть відкритими або закритими
(додаток А до МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості")

Вхідні дані 1-го рівня (Level 1 inputs) - ціни котирування (не скориговані) на активних ринках на ідентичні активи або зобов'язання, до яких суб'єкт господарювання може мати доступ на дату оцінювання (додаток А до МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості")

Вхідні дані 2-го рівня (Level 2 inputs) - вхідні дані, окрім цін котирування, включених до 1-го рівня, відкриті для активу або зобов'язання, прямо або опосередковано (додаток А до МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості")

Вхідні дані 3-го рівня (Level 3 inputs) - закриті вхідні дані для активу або зобов'язання (додаток А до МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості")

Ринковий підхід (market approach) - метод оцінки вартості, що використовує ціни та іншу доречну інформацію, яка генерується ринковими операціями з ідентичними або зіставними (тобто подібними) активами, зобов'язаннями або групою активів та зобов'язань, такою, наприклад, як бізнес (додаток А до МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості")

Вхідні дані, підтверджені ринком (market-corroborated inputs) - вхідні дані, отримані переважно на основі відкритих ринкових даних або на основі даних, підтверджених ринком, із застосуванням кореляції або інших засобів (додаток А до МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості")

Учасники ринку (market participants) - покупці та продавці на основному (або найсприятливішому) ринку для активу чи зобов'язання, які мають усі такі характеристики:
а) вони є незалежними один від одного, тобто вони не є зв'язаними сторонами, як визначено в МСБО 24, хоча ціна в операції зі зв'язаною стороною може бути використана як вхідне дане для оцінки справедливої вартості, якщо суб'єкт господарювання має доказ того, що операція була здійснена за ринковими умовами;
б) вони є обізнаними, мають достатнє розуміння активу або зобов'язання та операції на підставі усієї наявної інформації, в тому числі інформації, яка може бути отримана в ході комплексної перевірки, яка є звичайною та звичною;
в) вони можуть здійснити операцію з активом чи зобов'язанням;
г) вони прагнуть здійснити операцію з активом або зобов'язанням, тобто вони мають мотивацію, але вони не вимушені і їх ніщо не примушує це зробити
(додаток А до МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості")

Найсприятливіший ринок (most advantageous market) - ринок, який максимізує суму, яка була б отримана за продаж активу, або мінімізує суму, яка була б сплачена за передачу зобов'язання, після врахування всіх витрат на операцію та транспортних витрат (додаток А до МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості")

Ризик невиконання (nonperformance risk) - ризик того, що суб'єкт господарювання не виконає зобов'язання. Ризик невиконання включає, зокрема, власний кредитний ризик суб'єкта господарювання (додаток А до МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості")

Відкриті вхідні дані (observable inputs) - вхідні дані, сформовані за допомогою ринкових даних, таких як доступна для широкого загалу інформація про фактичні події або операції, а також та, що відображає припущення, які використали б учасники ринку, встановлюючи ціну активу чи зобов'язання (додаток А до МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості")

Звичайна операція (orderly transaction) - операція, яка передбачає відкрите пропонування на ринку протягом періоду до дати оцінки для здійснення маркетингової діяльності, яка є звичайною та звичною для операцій з такими активами або зобов'язаннями; це не вимушена операція (тобто, не примусова ліквідація чи продаж у скрутній ситуації) (додаток А до МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості")

Основний ринок (principal market) - ринок з найбільшим обсягом та рівнем активності для даного активу чи зобов'язання (додаток А до МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості")

Премія за ризик (risk premium) - компенсація, яку прагнуть отримати несхильні до ризику учасники ринку за те, що вони беруть на себе невизначеність, властиву грошовим потокам активу чи зобов'язання. Інша назва - "коригування на ризик" (додаток А до МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості")

Закриті вхідні дані (unobservable inputs) - вхідні дані, для яких ринкових даних немає та які формують, користуючись найкращою наявною інформацією про припущення, якими скористалися б учасники ринку, встановлюючи ціну активу чи зобов'язання (додаток А до МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості")

Діяльність, яка підлягає тарифному регулюванню (Rate-regulated activities) - діяльність суб'єкта господарювання, яка підлягає тарифному регулюванню (додаток А до МСФЗ 14 "Відстрочені рахунки тарифного регулювання")

Тарифне регулювання (Rate regulation) - система тарифоутворення для встановлення цін, які можуть бути виставлені клієнтам за товари або послуги, причому така система підлягає нагляду з боку регулятора тарифів та/або його ухваленню (додаток А до МСФЗ 14 "Відстрочені рахунки тарифного регулювання")

Регулятор тарифів (Rate regulator) - уповноважений орган, який за статутом чи нормативно-правовими актами має право встановлювати тарифи або діапазон тарифів, які є обов'язковими для суб'єкта господарювання. Регулятором тарифів може бути третя сторона або сторона, пов'язана із суб'єктом господарювання, в тому числі власний керівний орган суб'єкта господарювання, якщо такий орган вимагається за статутом чи нормативно-правовими актами для встановлення тарифів як в інтересах споживачів, так і для забезпечення загальної фінансової життєздатності суб'єкта господарювання (додаток А до МСФЗ 14 "Відстрочені рахунки тарифного регулювання")

Залишок за відстроченим рахунком тарифного регулювання (Regulatory deferral account balance) - залишок за будь-яким рахунком витрат (або доходів), який не буде визнаний як актив або зобов'язання відповідно до інших Стандартів, але який кваліфікується для відстрочення, оскільки він включений, або передбачається, що він буде включений, регулятором тарифів при встановленні тарифу (тарифів), які можуть бути виставлені клієнтам (додаток А до МСФЗ 14 "Відстрочені рахунки тарифного регулювання")

Договір (contract) - угода між двома або більше сторонами, яка породжує юридично обов'язкові права та обов'язки (додаток А до МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами")

Договірне зобов'язання (contract liability) - зобов'язання суб'єкта господарювання передати товари або послуги клієнтові, за які суб'єкт господарювання отримав компенсацію (або настав строк сплати такої суми) від клієнта (додаток А до МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами")

Клієнт (customer) - сторона, яка уклала з суб'єктом господарювання договір на отримання товарів або послуг, які є результатом звичайної діяльності суб'єкта господарювання, в обмін на компенсацію (додаток А до МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами")

Зобов'язання щодо виконання (performance obligation) - обіцянка в договорі з клієнтом передати клієнтові або
(а) товар чи послуги (або набір товарів чи послуг), які є відокремленими;
або
(б) серію відокремлених товарів або послуг, які є практично однаковими і які передаються клієнтові за однаковою схемою
(додаток А до МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами")

Дохід від звичайної діяльності (revenue) - дохід виникає в ході звичайної діяльності суб'єкта господарювання (додаток А до МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами")

Окремо взята ціна продажу (товару або послуги) stand-alone selling price (of a good or service) - ціна, за якою суб'єкт господарювання продав би обіцяний товар або послуги клієнтові окремо (додаток А до МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами")

Ціна операції (для договору з клієнтом) (transaction price (for a contract with a customer) - сума компенсації, на яку суб'єкт господарювання очікує мати право в обмін на передачу клієнтові товарів або послуг, за винятком сум, зібраних від імені третіх сторін (додаток А до МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами")

Дата початку оренди (дата початку) (commencement date of the lease (commencement date)) - дата, коли орендодавець надає базовий актив, для використання орендарем (додаток А до МСФЗ 16 "Оренда")

Строк економічної експлуатації (economic life) - це або період, протягом якого, як очікується, актив може бути економічно корисним одному або декільком користувачам, або кількість продукції чи подібних одиниць, що, як очікується, будуть отримані від активу одним або декількома користувачами (додаток А до МСФЗ 16 "Оренда")

Дата набрання чинності модифікацією (effective date of the modification) - дата, станом на яку обидві сторони погодились на модифікацію оренди (додаток А до МСФЗ 16 "Оренда")

Фіксовані платежі (fixed payments) - платежі, здійснювані орендарем на користь орендодавця за право використовувати базовий актив протягом строку оренди, за винятком змінних орендних платежів (додаток А до МСФЗ 16 "Оренда")

Фіксовані платежі (fixed payments) - платежі, здійснювані орендарем на користь орендодавця за право використовувати базовий актив протягом строку оренди, за винятком змінних орендних платежів (додаток А до МСФЗ 16 "Оренда")

Дата початку дії оренди (inception date of the lease (inception date) - більш рання з двох дат: дати угоди про оренду та дати зобов'язання, коли сторони дійшли згоди щодо основних умов оренди (додаток А до МСФЗ 16 "Оренда")

Стимули до оренди (lease incentives) - платежі, здійснені орендодавцем на користь орендаря, пов'язані з орендою, або відшкодування чи взяття на себе орендодавцем витрат орендаря (додаток А до МСФЗ 16 "Оренда")

Модифікація оренди (lease modification) - зміна обсягу оренди або компенсації за оренду, яка не була частиною початкових умов оренди (наприклад, додаткове включення або припинення права на використання одного або більше базових активів або подовження чи скорочення строку оренди за договором) (додаток А до МСФЗ 16 "Оренда")

Орендні платежі (lease payments) - платежі, здійснювані орендарем на користь орендодавця, пов'язані з правом користування базового активу протягом строку оренди, які складаються з:
а) фіксованих платежів (в тому числі по суті фіксовані платежі), за вирахуванням будь-яких стимулів до оренди;
б) змінних орендних платежів, що залежать від певного індексу чи ставки;
в) ціна реалізації можливості придбання, якщо орендар обґрунтовано впевнений у тому, що він реалізує цю можливість; та
г) платежі в рахунок штрафів за припинення оренди, якщо строк оренди передбачає реалізацію орендарем можливості припинити оренду.
Для орендаря орендні платежі також включають суми, що, як очікується, будуть сплачені орендарем за гарантіями ліквідаційної вартості. Орендні платежі не включають платежі, віднесені на компоненти що не пов'язані з орендою цього договору, окрім випадків, коли орендар обирає можливість поєднати компоненти, що не пов'язані з орендою з орендними компонентами та обліковувати їх як єдиний орендний компонент.
Для орендодавця орендні платежі також включають будь-які гарантії ліквідаційної вартості, надані орендодавцю орендарем, стороною, пов'язаною з орендарем, або третьою стороною, не пов'язаною з орендодавцем, і здатною з фінансової точки зору виконувати зобов'язання за гарантією. Орендні платежі не включають платежі, віднесені на компоненти, що не пов'язані з орендою
(додаток А до МСФЗ 16 "Оренда")

Орендар (lessee) - суб'єкт господарювання, який отримав право використовувати базовий актив на певний період часу в обмін на компенсацію (додаток А до МСФЗ 16 "Оренда")

Ставка додаткових запозичень орендаря (lessee's incremental borrowing rate) - ставка відсотка, яку орендар сплатив би, щоб позичити на подібний строк та з подібним забезпеченням коштів, які необхідні для того, щоб отримати актив, за вартістю подібний до активу з права користування за подібних економічних умов (додаток А до МСФЗ 16 "Оренда")

Орендодавець (lessor) - суб'єкт господарювання, який надає право на використання базового активу на певний період часу в обмін на компенсацію (додаток А до МСФЗ 16 "Оренда")

Можливі орендні платежі (optional lease payments) - платежі, які будуть здійснені орендарем на користь орендодавця за право використовувати базовий актив протягом періодів, які охоплює можливість продовжити або припинити оренду, які не включені в строк оренди (додаток А до МСФЗ 16 "Оренда")

Період використання (period of use) - загальний період часу, протягом якого актив використовується для виконання договору з клієнтом (включаючи будь-які не послідовні періоди часу) (додаток А до МСФЗ 16 "Оренда")

Актив з права користування (right-of-use asset) - актив, який представляє право орендаря використовувати базовий актив протягом строку оренди (додаток А до МСФЗ 16 "Оренда")

Короткострокова оренда (short-term lease) - оренда, яка на дату початку оренди має строк оренди 12 місяців або менше. Оренда, яка містить можливість придбання, не є короткостроковою орендою (додаток А до МСФЗ 16 "Оренда")

Базовий актив (underlying asset) - актив, який є предметом оренди, і право щодо використання якого передане орендодавцем орендарю (додаток А до МСФЗ 16 "Оренда")

Незароблений фінансовий дохід (unearned finance income) - різниця між
а) валовою інвестицією в оренду; та
б) чистою інвестицією в оренду
(додаток А до МСФЗ 16 "Оренда")

Змінні орендні платежі (variable lease payments) - частка платежів, здійснених орендарем на користь орендодавця за право використовувати базовий актив протягом строку оренди, яка змінюється внаслідок зміни фактів або обставин, що відбуваються після дати початку оренди, окрім плину часу (додаток А до МСФЗ 16 "Оренда")

Контрактна сервісна маржа (contractual service margin) - компонент балансової вартості активу чи зобов'язання для групи страхових контрактів, що відображає незароблений прибуток, який буде визнано суб'єктом господарювання при наданні послуг страхового контракту за страховими контрактами, що належать до групи (додаток А до МСФЗ 17 "Страхові контракти")

Період покриття (coverage period) - період, протягом якого суб'єкт господарювання надає послуги страхового контракту. Цей період включає в себе послуги страхового контракту, що пов'язані з усіма преміями в межах страхового контракту (додаток А до МСФЗ 17 "Страхові контракти")

Коригування на підставі досвіду (experience adjustment) - різниця між:
(а) для надходження премій (і будь-яких пов'язаних із ними грошових потоків, як то аквізиційних грошових потоків і податків на страхові премії) - між здійсненою на початку періоду оцінкою сум, очікуваних протягом періоду, та фактичними грошовими потоками протягом періоду; або
(б) для витрат на страхові послуги (за винятком аквізиційних витрат) - між здійсненою на початку періоду оцінкою сум, що як очікується можуть бути понесено протягом періоду, та фактичним розміром витрат понесених протягом періоду
(додаток А до МСФЗ 17 "Страхові контракти")

Фінансовий ризик (financial risk) - ризик можливих майбутніх змін в одному або кількох параметрах із-поміж установленої ставки відсотка, ціни фінансового інструмента, ціни товару, валютного курсу, індексу цін чи ставок, показника кредитного рейтингу чи індексу кредитоспроможності, або іншої змінної величини, за умови, що, у випадку нефінансової змінної величини, ця змінна величина не є специфічною для сторони контракту (додаток А до МСФЗ 17 "Страхові контракти")

Грошові потоки виконання (fulfilment cash flows) - явна, неупереджена та зважена на ймовірність оцінка (тобто очікувана вартість) теперішньої вартості майбутнього вибуття грошових коштів мінус теперішня вартість майбутніх надходжень грошових коштів, що матиме місце в перебігу виконання суб'єктом господарювання страхових контрактів, включаючи коригування на нефінансовий ризик (додаток А до МСФЗ 17 "Страхові контракти")

Група страхових контрактів (group of insurance contracts) - набір страхових контрактів, сформований шляхом поділу портфеля страхових контрактів, як мінімум, на контракти, випущені протягом періоду, що не перевищує одного року, і такі, що при первісному визнанні:
(а) є обтяжливими, якщо такі є;
(б) не мають значної вірогідності стати в подальшому обтяжливими, якщо такі є; або
(в) не належать ні до категорії (а), ні до категорії (б), якщо вони є
(додаток А до МСФЗ 17 "Страхові контракти")

Аквізиційні грошові потоки (insurance acquisition cash flows) - грошові потоки, що виникають в результаті витрат пов'язаних з продажем, андеррайтингом та початком дії групи страхових контрактів (які випущено або які очікуються до випуску), що можуть бути безпосередньо віднесені на портфель страхових контрактів, до якого належить група. Такі грошові потоки включають у себе грошові потоки, що не можуть бути безпосередньо віднесені на окремі контракти або групи страхових контрактів у складі портфеля (додаток А до МСФЗ 17 "Страхові контракти")

Страховий контракт (insurance contract) - контракт, за яким одна сторона (емітент) приймає значний страховий ризик від іншої сторони (держателя страхового полісу), погоджуючись виплатити держателеві страхового полісу компенсацію в разі певної події в майбутньому, настання якої пов'язане з невизначеністю, - страхової події, що справляє на держателя страхового полісу несприятливий вплив (додаток А до МСФЗ 17 "Страхові контракти")

Послуги страхового контракту (insurance contract services) - зазначені нижче послуги, які суб'єкт господарювання надає держателеві страхового полісу за страховим контрактом:
(а) покриття на випадок страхової події (страхове покриття);
(б) у разі страхових контрактів без умов прямої участі, генерація інвестиційного доходу для держателя страхового полісу, якщо це передбачено (послуга, пов'язана з отриманням інвестиційного доходу); та
(в) у разі страхових контрактів з умовами прямої участі, управління базовими статтями від імені держателя страхового полісу (послуга, пов'язана з інвестуванням)
(додаток А до МСФЗ 17 "Страхові контракти")

Страховий контракт з умовами прямої участі (insurance contract with direct participation features) - страховий контракт, за яким при його укладенні:
(а) умови контракту передбачають участь держателя страхового полісу в частці чітко визначеного пулу базових статей;
(б) суб'єкт господарювання передбачає виплатити держателеві страхового полісу суму, що дорівнює суттєвій частині справедливої вартості доходності за базовими статтями; і
(в) суб'єкт господарювання очікує, що суттєва частка будь-якої зміни в сумах, що належать до сплати держателеві страхового полісу, змінюватиметься разом зі змінами у справедливій вартості базових статей
(додаток А до МСФЗ 17 "Страхові контракти")

Страховий контракт без умов прямої участі (insurance contract without direct participation features) - страховий контракт, який не є страховим контрактом з умовами прямої участі (додаток А до МСФЗ 17 "Страхові контракти")

Страховий ризик (insurance risk) - ризик, що не є фінансовим ризиком, який передається від держателя контракту його емітентові (додаток А до МСФЗ 17 "Страхові контракти")

Страхова подія (insured event) - майбутня подія, настання якої пов'язане з невизначеністю і яка покривається страховим контрактом, що створює страховий ризик (додаток А до МСФЗ 17 "Страхові контракти")

Інвестиційний компонент (investment component) - суми, погашення яких на користь держателя страхового полісу за будь-яких обставин вимагає від суб'єкта господарювання страховий контракт незалежно від настання страхової події (додаток А до МСФЗ 17 "Страхові контракти")

Інвестиційний контракт із умовами дискреційної участі (investment contract with discretionary participation features) - фінансовий інструмент, який закріплює за інвестором контрактне право на одержання - на додачу до суми, яка не визначається дискреційно на розсуд емітента - додаткових сум:
(а) що, як очікується, являтимуть собою значну частку загального розміру контрактних вигод;
(б) строки або розмір яких визначаються за контрактом на розсуд емітента; і
(в) які, згідно з контрактом, ґрунтуються на:
— доходах від визначеного пулу контрактів або контрактів визначеного типу;
— реалізованих та/або нереалізованих інвестиційних доходах за визначеним пулом активів, які утримує емітент; або
— прибутку або збитку суб'єкта господарювання чи фонду, що випускає контракт
(додаток А до МСФЗ 17 "Страхові контракти")

Зобов'язання за страховими вимогами (liability for incurred claims) - обов'язок суб'єкта господарювання:
(а) перевірити та сплатити дійсні страхові вимоги за страховими подіями, що вже настали, включаючи події, що настали, але за якими не надходило вимог про здійснення страхових виплат, а також інші понесені витрати на страхування; і
(б) сплатити не включені до пункту (а) суми, що пов'язані з:
(i) послугами страхового контракту, які вже було надано; або
(ii) будь-якими інвестиційними компонентами чи іншими сумами, що не пов'язані з наданням послуг страхового контракту й які не входять до зобов'язання на залишок покриття
(додаток А до МСФЗ 17 "Страхові контракти")

Зобов'язання на залишок покриття (liability for remaining coverage) - обов'язок суб'єкта господарювання:
(а) перевірити та сплатити дійсні вимоги за існуючими страховими контрактами стосовно страхових подій, які ще не настали (тобто обов'язок, який стосується тієї частини страхового покриття, строк якої ще не минув); і
(б) сплатити не включені до пункту (а) суми за існуючими страховими контрактами, що пов'язані з:
(i) послугами страхового контракту, які ще не надано (тобто зобов'язання, пов'язані з майбутнім наданням послуг страхового контракту); або
(ii) будь-якими інвестиційними компонентами чи іншими сумами, що не пов'язані з наданням послуг страхового контракту й які не було передано до складу зобов'язання за страховими вимогами
(додаток А до МСФЗ 17 "Страхові контракти")

Держатель страхового полісу (policyholder) - сторона, що має право на компенсацію за страховим контрактом у разі настання страхової події (додаток А до МСФЗ 17 "Страхові контракти")

Портфель страхових контрактів (portfolio of insurance contracts) - страхові контракти, що наражаються на схожі ризики й управління якими здійснюється разом (додаток А до МСФЗ 17 "Страхові контракти")

Контракт перестрахування (reinsurance contract) - страховий контракт, випущений одним суб'єктом господарювання (перестраховиком) для компенсації іншому суб'єктові господарювання страхових виплат на підставі одного або кількох страхових контрактів, випущених таким іншим суб'єктом господарювання (базових контрактів) (додаток А до МСФЗ 17 "Страхові контракти")

Коригування на нефінансовий ризик (risk adjustment for nonfinancial risk) - компенсація, якої потребує суб'єкт господарювання за те, що на нього покладається невизначеність щодо суми та строків грошових потоків, що виникають в результаті нефінансового ризику, при виконанні суб'єктом господарювання страхових контрактів (додаток А до МСФЗ 17 "Страхові контракти")

Базові статті (underlying items) - статті, що визначають деякі з сум, які належать до виплати держателеві страхового полісу. До складу базових статей можуть входити будь-які статті: наприклад, визначений портфель активів, чисті активи суб'єкта господарювання або визначена підмножина чистих активів суб'єкта господарювання (додаток А до МСФЗ 17 "Страхові контракти")

Неможливий - застосування вимоги є неможливим, якщо суб'єкт господарювання не може застосувати її після всіх відповідних зусиль зробити це (§ 7 МСБО 1 "Подання фінансової звітності")

Неможливий - застосування вимоги є неможливим, якщо суб'єкт господарювання не може застосувати її навіть після всіх відповідних зусиль зробити це. Щодо конкретного попереднього періоду неможливо застосувати зміну в обліковій політиці ретроспективно або зробити ретроспективне перерахування для виправлення помилки, якщо:
а) вплив ретроспективного застосування або ретроспективного перерахування не можна визначати;
б) ретроспективне застосування або ретроспективне перерахування вимагає припущень про те, яким був намір управлінського персоналу в той період; або
в) ретроспективне застосування або ретроспективне перерахування вимагає значних оцінок сум і неможливо об'єктивно відокремити від іншої інформації ту інформацію про такі оцінки, яка:
i) надає свідчення обставин, що існували на дату (дати), на які ці суми мали бути визнаними, оціненими або розкритими; та
i) була наявною, коли фінансову звітність за той попередній період затвердили до випуску
(§ 5 МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки")

Суттєвий:
Інформація є суттєвою, якщо від її пропуску, викривлення або приховування можна обґрунтовано очікувати вплив на рішення, які приймають основні користувачі фінансової звітності загального призначення, складеної на основі тієї фінансової звітності, яка надає фінансову інформацію про конкретну звітність суб'єкта господарювання.
Суттєвість залежить від характеру та величини інформації, чи обох. Суб'єкт господарювання оцінює, чи є інформація, індивідуальна або поєднана з іншою інформацією, суттєвою у контексті його фінансової звітності в цілому.
Інформація є прихованою, якщо вона передана таким чином, що вона мала б подібний результат для основних користувачів фінансової звітності як при пропуску або викривленні такої інформації. Далі наведено приклади обставин, які можуть призвести до приховування суттєвої інформації:
а) інформація стосовно суттєвої статті, операції або іншої події розкрита у фінансовій звітності, але застосована мова є неясною або незрозумілою;
б) інформація стосовно суттєвої статті, операції або іншої події розкидана по всій фінансовій звітності;
в) різні статті, операції або інші події невідповідно об'єднано;
г) подібні статті, операції або інші події невідповідно розподілено; та
ґ) зрозумілість фінансової звітності зменшено як результат того, що суттєва інформація прихована несуттєвою інформацією у тій мірі, що основний користувач не в змозі визначити, яка інформація є суттєвою.
Оцінка того, чи інформація може бути обґрунтовано очікуваною, щоб впливати на рішення, прийняті основними користувачами фінансової звітності загального призначення конкретного суб'єкта господарювання, що звітує, вимагає від суб'єкта господарювання розглянути характеристики таких користувачів з одночасним урахуванням власних обставин суб'єкта господарювання.
Багато існуючих та потенційних інвесторів, позикодавців та інших кредиторів не можуть вимагати від суб'єкта господарювання, що звітує, надавати інформацію безпосередньо їм, та обов'язково повинні покладатись на фінансову звітність загального призначення щодо більшості фінансової інформації, яка їм потрібна. Отже, вони є основними користувачами, кому фінансова звітність загального призначення спрямована. Фінансова звітність складена для користувачів, які мають достатні знання у сфері бізнесу та економічної діяльності, та які ретельно переглядають та аналізують цю інформацію. Іноді навіть у добре інформованих та ретельних користувачів може виникнути потреба звернутись по допомогу до консультанта, щоб зрозуміти інформацію про складні економічні явища
(§ 7 МСБО 1 "Подання фінансової звітності")

Примітки містять інформацію на додаток до поданої у звіті про фінансовий стан, звіті (звітах) про прибутки та збитки та інший сукупний дохід, звіті про зміни у власному капіталі та звіті про рух грошових коштів. Примітки надають описові пояснення чи детальніший аналіз статей, поданих у цих фінансових звітах, а також інформацію про статті, які не відповідають вимогам визнання в цих звітах (§ 7 МСБО 1 "Подання фінансової звітності")

Прибуток або збиток - це загальний дохід за вирахуванням витрат за винятком компонентів іншого сукупного доходу (§ 7 МСБО 1 "Подання фінансової звітності")

Коригування перекласфікації - це суми, перекласифіковані у прибуток або збиток у поточному періоді, які були визнані в іншому сукупному доході у поточному чи попередніх періодах (§ 7 МСБО 1 "Подання фінансової звітності")

Загальний сукупний дохід - це зміна у власному капіталі протягом періоду внаслідок операцій та інших подій, за винятком змін, які є наслідком операцій з власниками, що діють згідно з їхніми повноваженнями як власників.
Загальний сукупний дохід включає всі компоненти "прибутку або збитку" та "іншого сукупного доходу" (§ 7 МСБО 1 "Подання фінансової звітності")

Чиста вартість реалізації - оцінена ціна продажу у ході звичайного ведення бізнесу мінус оцінені витрати на завершення та оцінені витрати, необхідні для здійснення продажу (§ 6 МСБО 2 "Запаси")

Грошові потоки - це надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів (§ 6 МСБО 7 "Звіт про рух грошових коштів")

Зміна в обліковій оцінці - це коригування балансової вартості активу або зобов'язання чи суми періодичного споживання активу, яке є результатом оцінки теперішнього статусу активів та зобов'язань та пов'язаних з ними очікуваних майбутніх вигід та зобов'язань. Зміни в облікових оцінках є наслідком нової інформації або нових розробок та, відповідно, не є виправленням помилок (§ 5 МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки")

Помилки попередніх періодів - пропуски або викривлення у фінансовій звітності суб'єкта господарювання за один або кілька попередніх періодів, які виникають через невикористання або зловживання достовірною інформацією, яка:
а) була наявна, коли фінансову звітність за ті періоди затвердили до випуску; та
б) за обґрунтованим очікуванням, могла бути отриманою та врахованою при складанні та поданні цієї фінансової звітності.
Такі помилки можуть бути помилками у математичних підрахунках, помилки у застосуванні облікових політик, помилками, допущеними внаслідок недогляду або неправильної інтерпретації фактів, а також унаслідок шахрайства
(§ 5 МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки")

Ретроспективне застосування - застосування нової облікової політики щодо операцій, інших подій та умов так, начебто ця політика застосовувалася завжди (§ 5 МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки")

Ретроспективне перерахування - виправлення визнання, оцінки та розкриття інформації про суми елементів фінансової звітності так, начебто помилок у попередньому періоді ніколи не було (§ 5 МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки")

Перспективне застосування - зміни в обліковій політиці та визнання впливу зміни в обліковій оцінці, відповідно, є:
а) застосуванням нової облікової політики до операцій, інших подій та умов, що відбуваються після дати зміни облікової політики; та
б) визнання впливу зміни в обліковій оцінці в поточному та майбутніх періодах, на які впливає зміна
(§ 5 МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки")

Події після звітного періоду - це сприятливі та несприятливі події, які відбуваються з кінця звітного періоду до дати затвердження фінансової звітності до випуску. Можна визначити два типи подій:
а) події, які свідчать про умови, що існували на кінець звітного періоду (події, які коригують після звітного періоду); та
б) події, які свідчать про умови, що виникли після звітного періоду (події, які не коригують після звітного періоду)
(§ 3 МСБО 10 "Події після звітного періоду")

Оподатковуваний прибуток (податковий збиток) - прибуток (збиток) за період, визначений відповідно до правил, установлених податковими органами, згідно з якими податки на прибуток підлягають сплаті (відшкодуванню) (§ 5 МСБО 12 "Податки на прибуток")

Податкові витрати (податковий дохід) - загальна сума, що включається до визначення прибутку або збитку за період відповідно до поточних та відстрочених податків (§ 5 МСБО 12 "Податки на прибуток")

Поточний податок - сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (податкового збитку) за період (§ 5 МСБО 12 "Податки на прибуток")

Тимчасові різниці - це різниці між балансовою вартістю актива чи зобов'язання в звіті про фінансовий стан та їх податковою базою. Тимчасові різниці можуть бути:
а) тимчасовими різницями, що підлягають оподаткуванню - тимчасові різниці, які при визначенні суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутніх періодів спричинить виникнення сум, що підлягають оподаткуванню, коли балансова вартість актива або зобов'язання відшкодовується чи погашається; або
б) тимчасовими різницями, що підлягають вирахуванню - тимчасові різниці, які при визначенні суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутніх періодів спричинить виникнення сум, що підлягають вирахуванню, коли балансова вартість актива чи зобов'язання відшкодовується або погашається.
(§ 5 МСБО 12 "Податки на прибуток")

База оподаткування актива або зобов'язання - це сума, яка використовується для цілей оподаткування цього актива або зобов'язання (§ 5 МСБО 12 "Податки на прибуток")

Собівартість - це сума сплачених грошових коштів чи їх еквівалентів або справедлива вартість іншої форми компенсації, наданої для отримання активу на час його придбання або створення або (якщо прийнятно) сума, яку розподіляють на цей актив при первісному визнанні згідно з конкретними вимогами інших МСФЗ, наприклад, МСФЗ 2 "Платіж на основі акцій" (§ 6 МСБО 16 "Основні засоби")

Собівартість - сума сплачених грошових коштів чи їх еквівалентів або справедлива вартість іншої форми компенсації, наданої для отримання активу на час його придбання або створення або (якщо прийнятно) сума, що відноситься на цей актив при первісному визнанні згідно з конкретними вимогами інших МСФЗ (наприклад, МСФЗ 2 "Платіж на основі акцій") (§ 8 МСБО 38 "Нематеріальні активи", § 5 МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість")

Сума, що амортизується, - це собівартість активу або інша сума, що замінює собівартість, за вирахуванням його ліквідаційної вартості (§ 6 МСБО 16 "Основні засоби")

Сума, що амортизується - історична вартість актива або інша сума, за якою обліковується актив у фінансовій звітності, за вирахуванням його ліквідаційної вартості (§ 6 МСБО 36 "Зменшення корисності активів")

Сума, що амортизується - собівартість активу або інша сума, що замінює собівартість, за вирахуванням його ліквідаційної вартості (§ 8 МСБО 38 "Нематеріальні активи")

Вартість, визначена суб'єктом господарювання, - це теперішня вартість грошових потоків, які, за очікуванням суб'єкта господарювання, виникнуть упродовж використання активу і від його вибуття після закінчення строку його корисного використання або які, за очікуванням, виникнуть при погашенні зобов'язання (§ 6 МСБО 16 "Основні засоби", § 8 МСБО 38 "Нематеріальні активи")

Збиток від зменшення корисності - це сума, на яку балансова вартість активу перевищує суму його очікуваного відшкодування (§ 6 МСБО 16 "Основні засоби")

Збиток від зменшення корисності - сума, на яку балансова вартість актива або одиниці, що генерує грошові кошти, перевищує суму його/її очікуваного відшкодування (§ 6 МСБО 36 "Зменшення корисності активів")

Збиток від зменшення корисності - сума, на яку балансова вартість активу перевищує суму його очікуваного відшкодування (§ 8 МСБО 38 "Нематеріальні активи")

Ліквідаційна вартість активу - це оцінена сума, яку суб'єкт господарювання отримав би на поточний час від вибуття активу після вирахування всіх оцінених витрат на вибуття, якби актив був би такого ж віку та стану, в якому він був би на кінець строку його корисного використання (§ 6 МСБО 16 "Основні засоби")

Виплати працівникам - це всі форми компенсації, що їх надає суб'єкт господарювання в обмін на послуги, надані працівниками, або при звільненні (§ 8 МСБО 19 "Виплати працівникам")

Короткострокові виплати працівникам - це виплати працівникам (окрім виплат при звільненні), що, як очікується, будуть сплачені у повному обсязі протягом дванадцяти місяців після закінчення річного звітного періоду, у якому працівники надають відповідні послуги (§ 8 МСБО 19 "Виплати працівникам")

Виплати після закінчення трудової діяльності - це виплати працівникам (окрім виплат при звільненні працівників та короткострокових виплат працівникам), які підлягають сплаті після закінчення трудової діяльності (§ 8 МСБО 19 "Виплати працівникам")

Програми за участю кількох працедавців - це програми з визначеним внеском (окрім державних програм) або програми з визначеними виплатами (окрім державних програм), які:
а) об'єднують внесені різними суб'єктами господарювання активи, які не перебувають під спільним контролем; та
б) використовують ці активи для здійснення виплат працівникам більше ніж одного суб'єкта господарювання на підставі того, що рівні внесків та виплат визначаються незалежно від типу суб'єкта господарювання, на якому працюють ці працівники
(§ 8 МСБО 19 "Виплати працівникам")

Чисте зобов'язання (актив) за визначеною виплатою - це дефіцит або надлишок, скоригований з урахуванням будь-якого наслідку обмеження чистого активу за визначеною виплатою верхньою межею активу (§ 8 МСБО 19 "Виплати працівникам")

Дефіцит або надлишок - це:
а) теперішня вартість зобов'язання за визначеною виплатою мінус
б) справедлива вартість активів програми (якщо вони є)
(§ 8 МСБО 19 "Виплати працівникам")

Верхня межа активу - це теперішня вартість будь-яких економічних виплат, наявних у формі повернень, отримуваних від програми, або у формі зменшення майбутніх внесків до програми (§ 8 МСБО 19 "Виплати працівникам")

Активи, утримувані фондом довгострокових виплат працівникам - це активи (крім фінансових інструментів без права передачі, випущених суб'єктом господарювання, що звітує), які:
а) утримуються суб'єктом господарювання (фондом) юридично відокремленим від суб'єкта господарювання, що звітує, та існують виключно для сплати або фінансування виплат працівникам; та
б) доступні лише для сплати або фінансування виплат працівникам, недоступні власним кредиторам суб'єкта господарювання, що звітує (навіть у випадку банкрутства), і їх не можна повернути суб'єктові господарювання, що звітує, якщо:
i) активів фонду, що залишилися, недостатньо для виконання всіх відповідних зобов'язань програми або суб'єкта господарювання, що звітує, за виплатами працівникам; або
ii) активи не повертаються суб'єктові господарювання, що звітує, для відшкодування йому вже сплачених виплат працівникам
(§ 8 МСБО 19 "Виплати працівникам")

Вартість послуг охоплює:
а) вартість поточних послуг, яка є збільшенням теперішньої вартості зобов'язання за визначеною виплатою внаслідок надання послуг працівником у поточному періоді;
б) вартість раніше наданих послуг, яка є зміною теперішньої вартості зобов'язання за визначеною виплатою щодо послуг, наданих працівником у попередніх періодах, внаслідок зміни програми (запровадження або вилучення програми з визначеними виплатами чи внесення змін до неї) чи скорочення (значного зменшення суб'єктом господарювання кількості працівників, охоплених програмою); та
в) будь-який прибуток або збиток при розрахунку
(§ 8 МСБО 19 "Виплати працівникам")

Чистий відсоток за чистим зобов'язанням (активом) за визначеною виплатою - це зміна протягом періоду чистого зобов'язання (активу) за визначеною виплатою, що виникає з плином часу (§ 8 МСБО 19 "Виплати працівникам")

Переоцінки чистого зобов'язання (активу) за визначеною виплатою охоплюють:
а) актуарні прибутки та збитки;
б) прибуток від активів програми, за винятком сум, включених до чистого відсотка за чистим зобов'язанням (активом) за визначеною виплатою; та
в) будь-яку зміну впливу верхньої межі активу, за винятком сум, включених до чистого відсотка за чистим зобов'язанням (активом) за визначеною виплатою
(§ 8 МСБО 19 "Виплати працівникам")

Розрахунок - це операція, яка скасовує будь-які подальші юридичні чи конструктивні зобов'язання щодо частини чи усіх виплат, передбачених за програмою з визначеними виплатами, окрім виплат працівникам або від їхнього імені, які визначені в умовах програми та увійшли до актуарних припущень (§ 8 МСБО 19 "Виплати працівникам")

Орган державної влади означає уряд, урядові установи та подібні органи - місцеві, загальнодержавні або міжнародні (§ 3 МСБО 20 "Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу")

Державна допомога - це захід уряду, призначений для надання економічних пільг, визначених конкретно для одного суб'єкта господарювання або групи суб'єктів господарювання, які відповідають певним критеріям. Державна допомога в контексті цього Стандарту не включає пільги, які надаються тільки непрямо через заходи, що впливають на загальні умови торгової діяльності (наприклад забезпечення інфраструктури в районах, яким потрібен економічний розвиток, або введення торгових обмежень для конкурентів) (§ 3 МСБО 20 "Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу")

Державні гранти - це допомога держави у формі передачі ресурсів суб'єктові господарювання в обмін на минуле або майбутнє дотримання певних умов, які пов'язані з операційною діяльністю суб'єкта господарювання. Вони не включають такі форми державної допомоги, вартість яких неможливо визначити обґрунтовано, а також на операції з державою, які не можна відрізнити від звичайних торговельних операцій суб'єкта господарювання. (Див. також ПКТ-10 "Державна допомога: відсутність конкретного зв'язку з операційною діяльністю".) (§ 3 МСБО 20 "Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу")

Гранти, пов'язані з активами, - це державні гранти, основною умовою надання яких є те, що суб'єкт господарювання, який відповідає критеріям надання грантів, придбає, збудує або іншим чином придбає довгострокові активи. Можуть визначатися також додаткові умови, які обмежують тип чи місце розташування активів або періоди, протягом яких активи слід придбати чи утримувати (§ 3 МСБО 20 "Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу")

Гранти, пов'язані з доходом, - це інші державні гранти, крім грантів, пов'язаних з активами (§ 3 МСБО 20 "Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу")

Безповоротні позики - це позики, які позикодавець надає, відмовляючись від права на їх погашення за певними попередньо визначеними умовами (§ 3 МСБО 20 "Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу")

Курс при закритті - це курс "спот" на кінець звітного періоду (§ 8 МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів")

Закордонна господарська одиниця - це суб'єкт господарювання, який є дочірнім, асоційованим, спільним підприємством або філією суб'єкта господарювання, що звітує, діяльність якого базується або здійснюється в іншій країні або валюті, ніж країна або валюта суб'єкта господарювання, що звітує (§ 8 МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів")

Функціональна валюта - це валюта основного економічного середовища, у якому суб'єкт господарювання здійснює свою діяльність (§ 8 МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів")

Чисті інвестиції в закордонну господарську одиницю - це сума частки суб'єкта господарювання, що звітує, в чистих активах цієї господарської одиниці (§ 8 МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів")

Валюта подання - це валюта, у якій подається фінансова звітність (§ 8 МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів")

Курс "спот" - це валютний курс у разі негайної купівлі-продажу валюти (§ 8 МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів")

Витрати за позиками - витрати на сплату процентів та інші витрати, понесені суб'єктом господарювання у зв'язку із запозиченням коштів (§ 5 МСБО 23 "Витрати за позиками")

Операція з пов'язаною стороною - передавання ресурсів, послуг або зобов'язань між суб'єктом господарювання, що звітує, та пов'язаною стороною, незалежно від того, чи призначається ціна (§ 9 МСБО 24 "Розкриття інформації про пов'язані сторони")

Компенсація - усі виплати працівникам (як визначено в МСБО 19 "Виплати працівникам"), включаючи виплати працівникам, до яких застосовується МСФЗ 2 "Платіж на основі акцій". Виплати працівникам - це всі форми компенсації сплаченої чи такої, що підлягає сплаті, або наданої суб'єктом господарювання (чи від імені суб'єкта господарювання) в обмін на послуги, надані суб'єктові господарювання. Вона також охоплює компенсацію, сплачену за дорученням материнського підприємства суб'єкта господарювання стосовно цього суб'єкта господарювання. Компенсація охоплює:
а) короткострокові виплати працівникам, такі, як заробітна плата робітникам та службовцям, внески на соціальне забезпечення, оплачувана щорічна відпустка та оплачувана тимчасова непрацездатність, участь у прибутку та преміювання (якщо вони підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців після закінчення періоду), а також негрошові вигоди (такі, як медичне обслуговування, надання житла, автомобілів та безкоштовні чи субсидовані товари або послуги) для теперішніх працівників;
б) виплати після закінчення трудової діяльності, такі, як пенсії, інші пенсійні виплати, страхування життя та медичне обслуговування після закінчення трудової діяльності;
в) інші довгострокові виплати працівникам, включаючи відпустку за вислугу років або академічну відпустку, виплати з нагоди ювілеїв або інші виплати за вислугу років, виплати у зв'язку з тривалою непрацездатністю, а також, якщо вони не підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців після закінчення періоду, участь у прибутку, преміювання та відстрочену компенсацію;
г) виплати при звільненні; та
ґ) платіж на основі акцій
(§ 9 МСБО 24 "Розкриття інформації про пов'язані сторони")

Органи влади - уряд, органи державної влади та подібні органи - місцеві, національні або міжнародні (§ 9 МСБО 24 "Розкриття інформації про пов'язані сторони")

Суб'єкт господарювання, пов'язаний з органами влади - суб'єкт господарювання, який контролюється, перебуває під спільним контролем або суттєвим впливом органу влади (§ 9 МСБО 24 "Розкриття інформації про пов'язані сторони")

Програми пенсійного забезпечення - угоди, за якими суб'єкт господарювання надає виплати працівникам при звільненні з роботи або після звільнення (у вигляді річного доходу або шляхом одноразової виплати) у випадку, коли такі виплати або внески працедавців на них, можна визначити або оцінити до виходу на пенсію на основі положень документа або практики суб'єкта господарювання (§ 8 МСБО 26 "Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення")

Фінансування - переведення активів до суб'єкта господарювання (фонду), відокремленого від суб'єкта господарювання працедавця з метою виконання майбутніх зобов'язань з виплати пенсій (§ 8 МСБО 26 "Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення")

Учасники - учасники програми пенсійного забезпечення та інші особи, які мають право на виплати згідно з цією програмою (§ 8 МСБО 26 "Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення")

Чисті активи, наявні для виплат - активи програми пенсійного забезпечення за вирахуванням зобов'язань, окрім актуарної теперішньої вартості обіцяних пенсій (§ 8 МСБО 26 "Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення")

Актуарна теперішня вартість обіцяних пенсій - це теперішня вартість очікуваних виплат згідно з програмою пенсійного забезпечення існуючим та колишнім працівникам, пов'язаних з послугами, які вже були надані (§ 8 МСБО 26 "Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення")

Окрема фінансова звітність - звітність, що подається суб'єктом господарювання, у якій суб'єкт господарювання може вибирати, залежно від вимог цього Стандарту, чи обліковувати свої інвестиції у дочірні, спільні та асоційовані підприємства за собівартістю відповідно до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", чи за методом участі в капіталі, описаним в МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства" (§ 4 МСБО 27 "Окрема фінансова звітність")

Інструмент з правом дострокового погашення - це фінансовий інструмент, який надає його утримувачеві право повернути цей інструмент емітентові за грошові кошти або інший фінансовий актив, або який автоматично повертається емітентові в разі виникнення невизначеної майбутньої події або у випадку смерті утримувача інструмента або його виходу на пенсію (§ 11 МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання")

Антирозбавлення - це збільшення прибутку на акцію або зменшення збитку на акцію внаслідок припущення про те, що інструменти, які можна конвертувати, конвертуються, що опціони або варанти виконуються або що звичайні акції випускатимуться після виконання визначених умов (§ 5 МСБО 33 "Прибуток на акцію")

Угода про випуск акцій, що залежить від певних умов - це угода про випуск акцій, який здійснюється при виконанні певних умов (§ 5 МСБО 33 "Прибуток на акцію")

Звичайні акції, випуск яких залежить від певних умов - це звичайні акції, що випускаються для безплатного розміщення або реалізації за незначну грошову чи іншу компенсацію при виконанні певних умов, визначених в угоді про випуск акцій, що залежить від певних умов (§ 5 МСБО 33 "Прибуток на акцію")

Розбавлення - це зменшення прибутку на акцію або збільшення збитку на акцію внаслідок припущення про те, що інструменти, які можна конвертувати, конвертуватимуться, що опціони та варанти здійснюватимуться або що звичайні акції випускатимуться після виконання визначених умов (§ 5 МСБО 33 "Прибуток на акцію")

Опціони, варанти та їхні еквіваленти - це фінансові інструменти, які надають їх утримувачеві право на придбання звичайних акцій (§ 5 МСБО 33 "Прибуток на акцію")

Звичайна акція - це інструмент власного капіталу, який має нижчий статус, ніж усі інші класи інструментів власного капіталу (§ 5 МСБО 33 "Прибуток на акцію")

Потенційна звичайна акція - це фінансовий інструмент або інший контракт, який може надати право його утримувачеві на звичайні акції (§ 5 МСБО 33 "Прибуток на акцію")

Опціони "пут" на звичайні акції - це контракти, які надають утримувачеві право продати звичайні акції за визначеною ціною протягом певного періоду (§ 5 МСБО 33 "Прибуток на акцію")

Проміжний період - період фінансової звітності, коротший за повний фінансовий рік (§ 4 МСБО 34 "Проміжна фінансова звітність")

Проміжна фінансова звітність - фінансова звітність, що складається або з повного комплекту фінансової звітності (визначеного в МСБО 1 "Подання фінансової звітності" (переглянутому у 2007 р.)), або з комплекту стислої фінансової звітності (визначеної у цьому Стандарті) за проміжний період (§ 4 МСБО 34 "Проміжна фінансова звітність")

Вартість при використанні - теперішня вартість оцінених майбутніх грошових потоків, які, за очікуванням, виникнуть від актива або від одиниці, що генерує грошові потоки (§ 6 МСБО 36 "Зменшення корисності активів")

Витрати на вибуття - припустимі витрати, які можна прямо віднести до вибуття актива, за винятком фінансових витрат і витрат з податку на прибуток (§ 6 МСБО 36 "Зменшення корисності активів")

Корпоративні активи - активи (за винятком гудвілу), які сприяють генеруванню майбутніх грошових потоків як від одиниці, яка генерує грошові кошти, що розглядається, так і від інших одиниць, які генерують грошові кошти (§ 6 МСБО 36 "Зменшення корисності активів")

Подія, що зобов'язує - подія, що створює юридичне чи конструктивне зобов'язання, яке призводить до того, що суб'єкт господарювання не має реальної альтернативи виконанню зобов'язання (§ 10 МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи")

Юридичне зобов'язання - зобов'язання, яке виникає внаслідок:
(а) договору (внаслідок його явних чи неявних умов);
(б) законодавства, або
(в) іншої норми права
(§ 10 МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи")

Конструктивне зобов'язання - зобов'язання, яке є наслідком дій суб'єкта господарювання, коли:
(а) суб'єкт господарювання вказав іншим сторонам, що він візьме на себе певну відповідальність згідно з порядком, установленим його минулою практикою, опублікованими політиками чи достатньо конкретною поточною заявою;
(б) як наслідок, суб'єкт господарювання створив обґрунтоване очікування у інших сторін, що він виконає ці зобов'язання
(§ 10 МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи")

Умовне зобов'язання - це:
(а) можливе зобов'язання, яке виникає внаслідок минулих подій і існування якого підтвердиться лише після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи кілька невизначених майбутніх подій, не повністю контрольованих суб'єктом господарювання, або
(б) існуюче зобов'язання, яке виникає внаслідок минулих подій, але не визнається, оскільки:
(i) немає ймовірності, що вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для погашення зобов'язання, або
(ii) суму зобов'язання не можна оцінити достатньо достовірно
(§ 10 МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи")

Умовний актив - можливий актив, який виникає внаслідок минулих подій і існування якого підтвердиться лише після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи кілька невизначених майбутніх подій, не повністю контрольованих суб'єктом господарювання (§ 10 МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи")

Реструктуризація - програма, яку планує та контролює управлінський персонал і яка суттєво змінює:
(а) обсяг діяльності, здійснюваної суб'єктом господарювання, або
(б) спосіб здійснення цієї діяльності
(§ 10 МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи")

Ліквідаційна вартість нематеріального активу - попередньо оцінена сума, що її суб'єкт господарювання отримав би на поточний час від вибуття активу після вирахування всіх попередньо оцінених витрат на вибуття, якби вік і стан активу були такими, які очікуються по закінченні строку його корисного використання (§ 8 МСБО 38 "Нематеріальні активи")

Монетарні активи - утримувані гроші та активи, які мають бути отримані у фіксованій або визначеній сумі грошей (§ 8 МСБО 38 "Нематеріальні активи")

Ефективність хеджування - це ступінь, до якого зміни справедливої вартості або грошових коштів від об'єкта хеджування, що їх можна віднести до хеджування ризику, згортаються внаслідок змін справедливої вартості або грошових потоків інструмента хеджування (див. Додаток А, пункти КЗ105 - КЗ113А [МСБО 39]) (§ 9 МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка")

Нерухомість, зайнята власником - нерухомість, утримувана (власником або орендарем як актив з права користування) для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг або для адміністративних цілей (§ 5 МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість")

Урожай - це відокремлення продукції від біологічного актива або припинення життєвих процесів біологічного актива (§ 5 МСБО 41 "Сільське господарство")

Принцип нарахування в бухгалтерському обліку (accrual basis of accounting) - впливи операцій та інших подій визнаються при їх настанні (а не при одержанні чи сплаті грошових коштів або їх еквівалентів), проводяться в бухгалтерському обліку та подаються у фінансовій звітності за ті періоди, яких вони стосуються (додаток Б до Міжнародного стандарту фінансової звітності для малих та середніх підприємств)

Накопичувані оплачувані відпустки (accumulating compensated absences) - оплачувані відпустки, що переносяться на наступний період і можуть бути використані в майбутніх періодах у разі неповного використання права на відпустку за поточний період (додаток Б до Міжнародного стандарту фінансової звітності для малих та середніх підприємств)

Клас активів (class of assets) - група активів, що мають подібний характер і подібне використання в діяльності підприємства (додаток Б до Міжнародного стандарту фінансової звітності для малих та середніх підприємств)

Зобов'язання за визначеною виплатою (defined benefit liability) - теперішня вартість зобов'язання за програмою з визначеною виплатою на звітну дату за вирахуванням справедливої вартості на звітну дату активів програми (за їх наявності), за рахунок яких здійснюватиметься безпосереднє погашення заборгованості (додаток Б до Міжнародного стандарту фінансової звітності для малих та середніх підприємств)

Достовірне подання (fair presentation) - сумлінне представлення наслідків операцій, інших подій та умов відповідно до визначень і критеріїв визнання активів, зобов'язань, доходів і витрат (додаток Б до Міжнародного стандарту фінансової звітності для малих та середніх підприємств)

Справедлива вартість за вирахуванням витрат на продаж (fair value less costs to sell) - сума, що може бути отримана від продажу активу або одиниці, яка генерує грошові кошти, в операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами, за вирахуванням витрат на продаж (додаток Б до Міжнародного стандарту фінансової звітності для малих та середніх підприємств)

Фінансовий стан (financial position) - взаємозв'язок між активами, зобов'язаннями та власним капіталом підприємства, який відображено у звіті про фінансовий стан (додаток Б до Міжнародного стандарту фінансової звітності для малих та середніх підприємств)

Дата нормалізації функціональної валюти (functional currency normalisation date) - дата, з якої функціональна валюта підприємства більше не має будь-якої з двох або обох характеристик тяжкої гіперінфляції, або дата зміни функціональної валюти підприємства на валюту, що не зазнає тяжкої гіперінфляції (додаток Б до Міжнародного стандарту фінансової звітності для малих та середніх підприємств)

Безперервність діяльності (going concern) - підприємство вважається таким, що здійснює діяльність безперервно, якщо керівництво не має наміру ліквідувати підприємство або припинити його діяльність, або не має реальних альтернативних можливостей вчинити інакше (додаток Б до Міжнародного стандарту фінансової звітності для малих та середніх підприємств)

Умовна ставка відсотка (imputed rate of interest) - найточніше визначена з двох наведених нижче ставок:
а) домінуюча ставка на подібний інструмент емітента з подібним рейтингом кредитоспроможності; або
б) ставка відсотка, яка дисконтує номінальну суму інструмента до поточної грошової ціни продажу товарів чи надання послуг
(додаток Б до Міжнародного стандарту фінансової звітності для малих та середніх підприємств)

Ставка відсотка за додатковими запозиченнями орендаря (lessee's incremental borrowing rate of interest) - ставка відсотка, що її мав би сплачувати орендар за подібну оренду, або, якщо її неможливо визначити, ставка, яку на початку строку оренди сплачував би орендар за запозичення коштів, необхідних для придбання активу, на подібний строк та з подібним забезпеченням (додаток Б до Міжнародного стандарту фінансової звітності для малих та середніх підприємств)

Заборгованість за кредитами (loans payable) - фінансові зобов'язання, крім короткострокової кредиторської заборгованості за товари чи послуги на умовах звичайного кредиту (додаток Б до Міжнародного стандарту фінансової звітності для малих та середніх підприємств)

Ринкова умова набуття права (market vesting condition) - умова, від якої залежить ціна виконання, набуття права або можливість використання інструмента власного капіталу, що пов'язана з ринковою ціною інструментів власного капіталу підприємства, на кшталт досягнення певної ціни акцій або певного розміру внутрішньої вартості опціону на акції чи досягнення певного цільового рівня, визначеного на основі ринкової ціни інструментів власного капіталу підприємства по відношенню до індексу ринкових цін інструментів власного капіталу інших підприємств (додаток Б до Міжнародного стандарту фінансової звітності для малих та середніх підприємств)

Оцінка (measurement) - процес визначення грошових сум, за якими мають визнаватися і відображатися елементи фінансової звітності у звіті про фінансовий стан та у звіті про сукупний дохід (додаток Б до Міжнародного стандарту фінансової звітності для малих та середніх підприємств)

Умовна сума (notional amount) - кількість валютних одиниць, акцій, бушелів, фунтів чи інших одиниць, зазначених у контракті на фінансовий інструмент (додаток Б до Міжнародного стандарту фінансової звітності для малих та середніх підприємств)

Мета фінансової звітності (objective of financial statements) - надання інформації про фінансовий стан, результати діяльності та грошові потоки підприємства, яка є корисною для прийняття економічних рішень широким спектром користувачів, котрі не мають змоги вимагати складання звітності, що враховують специфіку їхніх потреб в інформації (додаток Б до Міжнародного стандарту фінансової звітності для малих та середніх підприємств)

Результати діяльності (performance) - взаємозв'язок між доходом і витратами підприємства, який відображено у звіті про сукупний дохід (додаток Б до Міжнародного стандарту фінансової звітності для малих та середніх підприємств)

Метод нарахування прогнозованих одиниць (projected unit credit method) - метод актуарної оцінки, за яким кожний період надання послуг розглядають як такий, що веде до виникнення права на додаткову одиницю виплати, та окремо оцінюють кожну одиницю з метою формування остаточного зобов'язання (інколи його називають методом нарахованої виплати, розподіленої пропорційно на період надання послуг, або методом "виплати / роки надання послуг") (додаток Б до Міжнародного стандарту фінансової звітності для малих та середніх підприємств)

Такі, що перебувають в обігу на публічному ринку (боргові зобов'язання чи інструменти власного капіталу) (publicly traded (debt or equity instruments)) - цінні папери, що перебувають в обігу на публічному ринку або у процесі випуску для обігу на публічному ринку (вітчизняній чи іноземній фондовій біржі або позабіржовому ринку, включаючи місцевий та регіональний ринки) (додаток Б до Міжнародного стандарту фінансової звітності для малих та середніх підприємств)

Доречність (relevance) - властивість інформації, що дозволяє їй впливати на економічні рішення користувачів, допомагаючи їм оцінити минулі, нинішні чи майбутні події, або підтверджуючи чи виправляючи їхні минулі оцінки (додаток Б до Міжнародного стандарту фінансової звітності для малих та середніх підприємств)

Достовірність (reliability) - властивість інформації, що забезпечує відсутність в неї суттєвих помилок та упередженості й достовірно відображає те, що вона призначена відображати або, як обґрунтовано можна очікувати, буде відображати (додаток Б до Міжнародного стандарту фінансової звітності для малих та середніх підприємств)

Звітна дата (reporting date) - кінцева дата останнього періоду, за який складена фінансова звітність або проміжна фінансова звітність (додаток Б до Міжнародного стандарту фінансової звітності для малих та середніх підприємств)

Звітний період (reporting period) - період, за який складена фінансова звітність або проміжна фінансова звітність (додаток Б до Міжнародного стандарту фінансової звітності для малих та середніх підприємств)

Угода про концесію на обслуговування (service concession arrangement) - угода, за якою уряд або інший державний орган залучають приватну компанію для розробки (чи модернізації) таких інфраструктурних активів концесієдавця, як дороги, мости, тунелі, аеропорти, розподільчі енергомережі, тюрми чи лікарні, управління ними чи їх експлуатації (додаток Б до Міжнародного стандарту фінансової звітності для малих та середніх підприємств)

Тяжка гіперінфляція (severe hyperinflation) - валюта країни з гіперінфляційною економікою зазнає тяжкої гіперінфляції, якщо вона має обидві з таких характеристик:
а) немає достовірного загального індексу цін для всіх підприємств, що здійснюють операції та мають залишки у відповідній валюті; та
б) відсутня можливість обміну між валютою та відносно стабільною іноземною валютою
(додаток Б до Міжнародного стандарту фінансової звітності для малих та середніх підприємств)

Малі та середні підприємства (small and medium-sized entities) - підприємства, які:
а) не підзвітні суспільству; і
б) оприлюднюють фінансову звітність загального призначення для зовнішніх користувачів
(додаток Б до Міжнародного стандарту фінансової звітності для малих та середніх підприємств)

Державна програма (виплат працівникам) (state (employee benefit) plan) - передбачені законодавством програми виплат працівникам, які охоплюють усі підприємства (або всі підприємства певної категорії: наприклад, певної галузі) та якими управляють загальнодержавні або місцеві органи влади чи інші відомства (наприклад, незалежне агентство, створене спеціально з цією метою), які не перебувають під контролем або впливом з боку підприємства, що звітує (додаток Б до Міжнародного стандарту фінансової звітності для малих та середніх підприємств)

Звіт про зміни у власному капіталі (statement of changes in equity) - фінансовий звіт, у якому зазначається прибуток або збиток за період; статті доходів і витрат, що визнаються безпосередньо у власному капіталі, за період; вплив змін в обліковій політиці та виправлення помилок, визнаних у відповідному періоді, а також (залежно від форми звіту про зміни у власному капіталі, обраної підприємством) суми операцій з власниками, які діють згідно зі своїми повноваженнями власників, за відповідний період (додаток Б до Міжнародного стандарту фінансової звітності для малих та середніх підприємств)

Звіт про сукупний дохід (statement of comprehensive income) - фінансовий звіт, у якому відображаються всі визнані у періоді статті доходів та витрат, включаючи статті, визнані при визначенні прибутку або збитку (що є проміжною сумою у звіті про сукупний дохід) та статті іншого сукупного доходу. Якщо підприємство вирішує подавати як звіт про прибутки та збитки, так і звіт про сукупний дохід, то звіт про сукупний дохід починається з прибутку або збитку, а потім подає статті іншого сукупного доходу (додаток Б до Міжнародного стандарту фінансової звітності для малих та середніх підприємств)

Звіт про дохід та нерозподілений прибуток (statement of income and retained earnings) - фінансовий звіт, у якому відображаються прибуток або збиток і зміни в розмірі нерозподіленого прибутку за період (додаток Б до Міжнародного стандарту фінансової звітності для малих та середніх підприємств)

Витрати на сплату податку (tax expense) - сукупна сума, що включається до загального сукупного доходу або власного капіталу за звітний період у зв'язку з поточним податком і відстроченим податком (додаток Б до Міжнародного стандарту фінансової звітності для малих та середніх підприємств)

Різниці в часі (timing differences) - дохід чи витрати, які визнаються у прибутку чи збитку в одному періоді, але згідно з податковим законодавством включаються до оподатковуваного доходу іншого періоду (додаток Б до Міжнародного стандарту фінансової звітності для малих та середніх підприємств)

Своєчасність (timeliness) - надання у фінансовій звітності інформації протягом періоду прийняття рішення (додаток Б до Міжнародного стандарту фінансової звітності для малих та середніх підприємств)

Викуплені власні акції (treasury shares) - інструменти власного капіталу самого підприємства, утримувані підприємством або іншими членами консолідованої групи (додаток Б до Міжнародного стандарту фінансової звітності для малих та середніх підприємств)

Зрозумілість (understandability) - властивість інформації, яка робить її доступною для користувачів, що мають відповідні знання з бізнесу, економічної діяльності та бухгалтерського обліку й прагнуть вивчати інформацію з достатньою ретельністю (додаток Б до Міжнародного стандарту фінансової звітності для малих та середніх підприємств)

Спільноконтролюючий учасник (venturer) - учасник спільного підприємства, який здійснює спільний контроль над цим спільним підприємством (додаток Б до Міжнародного стандарту фінансової звітності для малих та середніх підприємств)