Акція від ВОБУ
На захисті України
відтепер статті газети в аудіо

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку

Print Friendly, PDF & Email

НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”

НП(С)БО 2 “Консолідована фінансова звітність”

НП(С)БО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”

НП(С)БО 7 “Основні засоби”

НП(С)БО 8 “Нематеріальні активи”

НП(С)БО 9 “Запаси”

НП(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість”

НП(С)БО 11 “Зобов’язання”

НП(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”

НП(С)БО 13 “Фінансові інструменти”

НП(С)БО 14 “Оренда”

НП(С)БО 15 “Дохід”

НП(С)БО 16 “Витрати”

НП(С)БО 17 “Податок на прибуток”

НП(С)БО 18 “Будівельні контракти”

НП(С)БО 19 “Об’єднання підприємств”

НП(С)БО 21 “Вплив змін валютних курсів”

НП(С)БО 22 “Вплив інфляції”

НП(С)БО 23 “Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін”

НП(С)БО 24 “Прибуток на акцію”

НП(С)БО 25 “Спрощена фінансова звітність”

НП(С)БО 26 “Виплати працівникам”

НП(С)БО 27 “Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність”

НП(С)БО 28 “Зменшення корисності активів”

НП(С)БО 29 “Фінансова звітність за сегментами”

НП(С)БО 30 “Біологічні активи”

НП(С)БО 31 “Фінансові витрати”

НП(С)БО 32 “Інвестиційна нерухомість”

НП(С)БО 33 “Витрати на розвідку запасів корисних копалин”

НП(С)БО 34 “Платіж на основі акцій”