Акція від ВОБУ
На захисті України
відтепер статті газети в аудіо

Класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019:2010, затверджений наказом Держспоживстандарту від 11.10.2010 р. № 457

Print Friendly, PDF & Email

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ
Наказ Держспоживстандарту України
11.10.2010 № 457 

НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ

КЛАСИФІКАТОР НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ДК 019:2010

Чинний від 01.01.2011

ВСТУП

Національний класифікатор ДК 019:2010 “Класифікатор надзвичайних ситуацій” (КНС) – один зі складників комплексу національних класифікаторів.

У класифікаторі зазначено впорядковані назви сучасних надзвичайних ситуацій (НС), які можуть виникнути в Україні, та їхні коди.

У класифікаторі наведено перелік НС, визначених у відповідних нормативно-правових актах і згрупованих за ознаками належності до відповідних типів НС (виявлені та можливі), які можуть виникнути на окремій території України чи об’єкті в різних галузях національного господарства країни.

Додаток А (Абетковий покажчик НС) і додаток Б (Бібліографія) – довідкові.

Ведення ДК 019:2010 здійснює Всеукраїнський науково-дослідний інститут цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру МНС України.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Національний класифікатор “Класифікатор надзвичайних ситуацій” (КНС) застосовують для збирання адміністративних даних та організації взаємодії органів центральної виконавчої влади, відомств, організацій, підприємств під час вирішування питань, пов’язаних із надзвичайними ситуаціями (НС).

Класифікатор можна використовувати для машинного обробляння статистичної інформації в автоматизованих системах і забезпечення інформаційної сумісності задач органів різних рівнів керування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому класифікаторі є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 1.10:2005 Національна стандартизація. Правила розроблення, побудови, викладання, оформлення, ведення національних класифікаторів

ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3041-95 Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Гідросфера. Використання і охорона води. Терміни та визначення

ДСТУ 3513-97 Метеорологія. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3517-97 Гідрологія суші. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3891-99 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3994-2000 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Надзвичайні ситуації природні. Чинники фізичного походження. Терміни та визначення

ДСТУ 4933:2008 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Техногенні надзвичайні ситуації. Терміни та визначення основних понять.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому класифікаторі використано терміни, визначені в ДСТУ 1.10, ДСТУ 2272, ДСТУ 3041, ДСТУ 3513, ДСТУ 3517, ДСТУ 3891, ДСТУ 3994, ДСТУ 4933, а також наведені нижче терміни та визначення позначених ними понять.

3.1 надзвичайна ситуація; НС

Порушення нормальних умов життя та діяльності людей на окремій території чи об’єкті на ній або на водному об’єкті, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом чи іншою небезпечною подією, зокрема епідемією, епізоотією, епіфітотією, пожежею, що призвело (може призвести) до виникнення великої кількості постраждалих, загрози життю та здоров’ю людей, їх загибелі, значних матеріальних утрат, а також до неможливості проживання населення на території чи об’єкті, ведення там господарської діяльності.

Примітка 1. Епізоотія – широке вибухоподібне розповсюдження заразної хвороби тварин, що значно перевищує звичайний рівень захворюваності на цю хворобу на даній території. У разі епізоотії можлива реквізиція майна в населення, задля суспільної потреби.

Примітка 2. Епіфітотія – вибухоподібне розповсюдження заразної хвороби рослин, що значно перевищує звичайний рівень захворюваності на цю хворобу на даній території. Аналог епізоотії у тварин та епідемії у людей

3.2 класифікація надзвичайних ситуацій

Визначений на державному рівні порядок поділу надзвичайних ситуацій на класи і підкласи залежно від їхнього характеру

3.3 аварія

Небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила ураження, травмування та/чи загибель людей або створює на об’єкті чи окремій території загрозу життю та здоров’ю людей і призводить до руйнування будівель, споруд, устатковання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди довкіллю.

4 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТІВ КЛАСИФІКАЦІЇ

Об’єкти класифікації в КНС – надзвичайні ситуації (НС).

Класифікації підлягають НС (виявлені й можливі), а також ті, що можуть виникнути на об’єкті в різних галузях національного господарства чи на окремій території України.

Класифікаційна ознака НС – технічна чи інша характеристика події, що її визначають установленим порядком і яка дає змогу віднести подію до надзвичайної ситуації.

Надзвичайні ситуації класифікують за характером походження, ступенем поширення, розміром людських втрат і матеріальних збитків.

Залежно від характеру походження подій, що можуть зумовити виникнення надзвичайних ситуацій на території України, визначають такі види надзвичайних ситуацій:

  • техногенного характеру;
  • природного характеру;
  • соціального характеру;
  • воєнного характеру.

Надзвичайна ситуація техногенного характеру – порушення нормальних умов життя та діяльності людей на окремій території чи об’єкті на ній або на водному об’єкті унаслідок транспортної аварії (катастрофи), пожежі, вибуху, аварії з викиданням (загрозою викидання) небезпечних хімічних, радіоактивних і біологічно небезпечних речовин, раптового руйнування споруд; аварії в електроенергетичних системах, системах життєзабезпечення, системах телекомунікацій, на очисних спорудах, у системах нафтогазового промислового комплексу, гідродинамічних аварій тощо.

Надзвичайна ситуація природного характеру – порушення нормальних умов життя та діяльності людей на окремій території чи об’єкті на ній або на водному об’єкті, пов’язане з небезпечним геофізичним, геологічним, метеорологічним або гідрологічним явищем, деградацією ґрунтів чи надр, пожежею у природних екологічних системах, зміною стану повітряного басейну, інфекційною захворюваністю та отруєнням людей, інфекційним захворюванням свійських тварин, масовою загибеллю диких тварин, ураженням сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками тощо. 

Надзвичайна ситуація соціального характеру – порушення нормальних умов життя та діяльності людей на окремій території чи об’єкті на ній або на водному об’єкті, спричинене протиправними діями терористичного і антиконституційного спрямування, або пов’язане із зникненням (викраденням) зброї та небезпечних речовин, нещасними випадками з людьми тощо.

Надзвичайна ситуація воєнного характеру – порушення нормальних умов життя та діяльності людей на окремій території чи об’єкті на ній або на водному об’єкті, спричинене застосуванням звичайної зброї або зброї масового ураження, під час якого виникають вторинні чинники ураження населення, що її визначають в окремих нормативних документах. У цьому класифікаторі НС воєнного характеру не подано в подробицях, а лише зазначено на найвищому рівні деталізації з кодом 40000.

Залежно від обсягів заподіяних надзвичайною ситуацією наслідків, кількості постраждалих і загиблих, обсягів технічних і матеріальних ресурсів, необхідних для ліквідації її наслідків, визначають такі рівні надзвичайних ситуацій:

  • державний;
  • регіональний;
  • місцевий;
  • об’єктовий.

За структурою класифікатор складається з трьох рівнів класифікації: клас, підклас, група.

Метод класифікації – ієрархічний, послідовний, п’ятизначний.

Позиція класифікатора має блок ідентифікації та блок назви класифікаційного угруповання.

Кодування НС на нижчому класифікаційному рівні (група) виконано за фасетною схемою, у якій фасети також структуровані. Це забезпечує усталеність структури класифікатора в процесі його ведення, оскільки оперативні зміни об’єктів класифікації відбуваються на цьому рівні. Структура коду класифікатора має 5 розрядів і відповідає такій схемі:

Приклад

10000 НС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ 
10100 НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ ЧИ КАТАСТРОФ НА ТРАНСПОРТІ (за винятком пожеж і вибухів) 
10110 НС унаслідок аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) небезпечних і шкідливих (забруднювальних) речовин 
10111НС унаслідок аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) БНР

5 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

У розділі 6 “Класифікація надзвичайних ситуацій” використано такі познаки та скорочення:

БНР – біологічно небезпечна речовина

ГДК – гранично-допустима концентрація

НХР – небезпечна хімічна речовина

РР – радіоактивна речовина.

6 КЛАСИФІКАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Код Назва 
10000 НС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ 
10100 НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ ЧИ КАТАСТРОФ НА ТРАНСПОРТІ (за винятком пожеж і вибухів) 
10110 НС унаслідок аварій на транспорті з викиданням (загрозою викидання) небезпечних і шкідливих (забруднювальних) речовин 
10111 НС унаслідок аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) БНР 
10112 НС унаслідок аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) РР 
10113 НС унаслідок аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) НХР 
10114 НС унаслідок аварії на транспорті з загрозою розливання паливно-мастильних матеріалів 
10120 НС унаслідок аварії на транспорті, у яку потрапив державний чи громадський діяч 
10130 НС унаслідок аварії на залізничному транспорті з тяжкими наслідками (катастрофи) 
10131 НС унаслідок аварії в метрополітені 
10140 НС унаслідок аварій на водному транспорті 
10141 НС унаслідок аварії на вантажному судні 
10142 НС унаслідок аварії нафтоналивного судна з загрозою розливання паливно-мастильних матеріалів 
10143 НС унаслідок аварії на судні для перевезення хімічних речовин 
10144 НС унаслідок аварії пасажирського судна 
10145 НС унаслідок аварії на судні рибної промисловості 
10150 НС унаслідок авіаційних аварій і катастроф 
10151 НС унаслідок авіаційної аварії чи катастрофи в аеропорту або у населеному пункті 
10152 НС унаслідок авіаційної аварії чи катастрофи поза аеропортом або населеним пунктом 
10160 НС унаслідок аварій автомобільного транспорту 
10161 НС унаслідок аварії автомобільного транспорту на шляхах загального користування 
10162 НС унаслідок аварії автомобільного транспорту на мосту, у тунелі, на залізничному переїзді 
10170 НС унаслідок аварій на трубопроводах 
10171 НС унаслідок аварії на магістральному газопроводі 
10172 НС унаслідок аварії на нафтопроводі або продуктопроводі 
10180 НС унаслідок аварій на міському транспорті 
10181 НС унаслідок аварії на міському електротранспорті 
10182 НС унаслідок аварії на міському пасажирському транспорті, іншому 
10200 НС УНАСЛІДОК ПОЖЕЖ, ВИБУХІВ 
10210 НС унаслідок пожеж, вибухів у будівлях і спорудах 
10211 НС унаслідок пожежі, вибуху у споруді, на комунікації або технологічному устаткованні промислового об’єкта 
10212 НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді нежитлової призначеності 
10213 НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді житлової призначеності 
10220 НС унаслідок пожежі, вибуху на об’єкті розвідування, видобування, переробляння, транспортування чи зберігання легкозаймистих, горючих, а також вибухових речовин 
10230 НС унаслідок пожеж, вибухів на транспорті 
10231 НС унаслідок пожежі, вибуху на залізниці 
10232 НС унаслідок пожежі, вибуху на водному транспорті 
10233 НС унаслідок пожежі, вибуху на повітряному транспорті 
10234 НС унаслідок пожежі, вибуху на інших видах транспорту 
10240 НС унаслідок пожежі, вибуху у шахті, підземних і гірничих виробках 
10250 НС унаслідок пожежі, вибуху на радіаційно, хімічно або біологічно небезпечному об’єкті без виливання (викидання) небезпечних речовин 
10260 НС унаслідок пожежі, вибуху на арсеналі, складі боєприпасів або іншому об’єкті військової призначеності 
10270 НС унаслідок пожежі, вибуху (можливості вибуху) виявлених вибухонебезпечних предметів (застарілих боєприпасів) 
10300 НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ З ВИКИДАННЯМ (ЗАГРОЗОЮ ВИКИДАННЯ) НХР, КОРИСНИХ КОПАЛИН НА ІНШИХ ОБ’ЄКТАХ (ОКРІМ АВАРІЙ НА ТРАНСПОРТІ) 
10310 НС унаслідок аварії з викиданням (загрозою викидання), утворенням і розповсюдженням НХР під час їх виробляння, переробляння чи зберігання (захоронення) 
10320 НС унаслідок аварії з викиданням (загрозою викидання) БНР на підприємстві промисловості або в науково-дослідній установі 
10330 НС унаслідок аварії з викиданням корисних копалин, порід, гірничого удару у підземних виробках шахти 
10400 НС УНАСЛІДОК НАЯВНОСТІ У НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ШКІДЛИВИХ (ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ) І РАДІОАКТИВНИХ РЕЧОВИН ПОНАД ГДК 
10410 НС унаслідок наявності в ґрунті шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК 
10420 НС унаслідок наявності в повітрі шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК 
10421 НС унаслідок наявності в атмосферному повітрі шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК 
10422 НС унаслідок наявності в повітрі підземних і гірничих виробок шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК 
10423 НС унаслідок наявності в повітрі підземних і гірничих виробок РР понад ГДК 
10430 НС унаслідок наявності у воді шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК 
10431 НС унаслідок наявності в поверхневих водах шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК 
10432 НС унаслідок наявності в питній воді шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК 
10433 НС унаслідок наявності в підземних водах шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК 
10434 НС унаслідок наявності в підземних водах РР понад ГДК 
10500 НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ З ВИКИДАННЯМ (ЗАГРОЗОЮ ВИКИДАННЯ) РР (крім аварій на транспорті) 
10510 НС унаслідок аварії з викиданням (загрозою викидання) РР на атомній станції, атомній енергетичній установці виробничої або дослідної призначеності 
10520 НС унаслідок аварії з викиданням (загрозою викидання) РР на підприємстві ядерно-паливного циклу (крім атомних електростанцій) 
10530 НС унаслідок аварії з джерелом іонізувального (іонізуючого) випромінювання (охоплюючи ядерно-паливний цикл) 
10540 НС унаслідок аварії з радіоактивними відходами, що їх не виробляють атомні станції 
10550 НС унаслідок аварії з радіоактивним джерелом іонізувального (іонізуючого) випромінювання або РР (на підприємстві) 
10560 НС унаслідок ядерної чи радіаційної аварії за межами України із загрозою забруднення її території 
10600 НС УНАСЛІДОК РАПТОВОГО РУЙНУВАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД 
10610 НС унаслідок руйнування елементів транспортних комунікацій 
10620 НС унаслідок руйнування будівлі чи споруди виробничої призначеності 
10630 НС унаслідок руйнування будівлі чи споруди нежитлової призначеності 
10640 НС унаслідок руйнування будівлі чи споруди житлової призначеності 
10650 НС унаслідок руйнування підземних споруд систем життєзабезпечення 
10660 НС унаслідок руйнування підземних споруд шахти, підземних і гірничих виробок 
10700 НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМАХ 
10710 НС унаслідок аварій (радіаційних) на атомних електростанціях 
10711 НС унаслідок події на атомній електричній станції 
10720 НС унаслідок аварії на гідроелектростанції 
10730 НС унаслідок аварії на теплоелектростанції 
10740 НС унаслідок аварії на автономній електроенергетичній станції 
10750 НС унаслідок аварії на інших електроенергетичних станціях 
10760 НС унаслідок аварії в електричних мережах 
10770 НС унаслідок втрати стійкості або розділення об’єднаної енергосистеми України на складові частини 
10800 НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ У СИСТЕМАХ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
10810 НС унаслідок аварії в каналізаційній системі із скиданням забруднювальних речовин 
10820 НС унаслідок аварії в теплових мережах (системах гарячого водопостачання) холодної пори року 
10830 НС унаслідок аварії в системах забезпечення населення питною водою 
10840 НС унаслідок аварії на газопроводі систем газопостачання та газифікації 
10900 НС УНАСЛІДОК АВАРІЇ СИСТЕМ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 
11000 НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ НА ОЧИСНИХ СПОРУДАХ 
11010 НС унаслідок аварії на очисних спорудах стічних вод із скиданням забруднювальних речовин 
11020 НС унаслідок аварії на установці газоочищення джерел забруднення атмосфери з викиданням забруднювальних речовин в атмосферу 
11100 НС УНАСЛІДОК ГІДРОДИНАМІЧНИХ АВАРІЙ 
11110 НС унаслідок прориву греблі (дамби, шлюзу тощо) з утворенням хвилі прориву та катастрофічного затоплення 
11120 НС унаслідок прориву греблі (дамби, шлюзу тощо) з утворенням проривної повені 
11130 НС унаслідок аварійного спрацювання водосховища гідроелектростанції у зв’язку із загрозою прориву гідроспоруди 
11200 НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ У СИСТЕМАХ НАФТОГАЗОВОГО ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 
11210 НС унаслідок аварії на буровій установці з виникненням відкритих нафтового та/чи газового фонтанів 
11220 НС унаслідок аварії на свердловині із виникненням газонафтоводовиявлень 
11230 НС унаслідок аварії на робочій свердловині з виникненням відкритих нафтового та/чи газового фонтанів 
11240 НС унаслідок аварії на законсервованій свердловині з виникненням відкритих нафтового та/чи газового фонтанів 
11250 НС унаслідок аварії на нафтобазі чи нафтосховищі 
20000 НС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ 
20100 ГЕОФІЗИЧНІ НС 
20110 НС, пов’язана з землетрусом 
20200 ГЕОЛОГІЧНІ НС 
20210 НС, пов’язана з виверженням грязьового вулкана 
20220 НС, пов’язана зі зсувом 
20230 НС, пов’язана з обвалом або осипом 
20240 НС, пов’язана з осіданням (проваллям) земної поверхні 
20250 НС, пов’язана з карстовими провалами 
20260 НС, пов’язана з підвищенням рівня ґрунтових вод (підтопленням) 
20300 МЕТЕОРОЛОГІЧНІ НС 
20310 Метеорологічні НС, пов’язані з атмосферними опадами 
20311 НС, пов’язана з сильною зливою (кількість опадів 30 мм і більше, тривалістю 1 година і менше) 
20312 НС, пов’язана з крупним градом (діаметром 20 мм і більше) 
20313 НС, пов’язана з дуже сильним снігопадом (кількість опадів 20 мм і більше, тривалістю 12 годин і менше) 
20314 НС, пов’язана з дуже сильним дощем (дощ і мокрий сніг) (кількість опадів 50 мм і більше, тривалістю 12 годин і менше; для гірських районів 30 мм і більше, тривалістю 12 годин і менше) 
20320 Метеорологічні НС температурні 
20321 НС, пов’язана з дуже сильним морозом (температура повітря мінус 30° C і нижче) 
20322 НС, пов’язана з дуже сильною спекою (температура повітря 35° C і вище) 
20323 НС, пов’язана з масовим засиханням та загибеллю посівів і створених 1 – 3-річних лісових культур, унаслідок засухи 
20324 НС, пов’язана з масовим пошкодженням і загибеллю посівів, незібраним урожаєм, унаслідок заморозків 
20330 Метеорологічні НС, інші 
20331 НС, пов’язана з сильним вітром (швидкістю 25 м/с і більше), охоплюючи шквали та смерчі 
20332 НС, пов’язана з сильною пиловою бурею (за швидкості вітру 15 м/с і більше, тривалістю 12 годин і більше) 
20333 НС, пов’язана з сильним налипанням снігу (шар мокрого замерзлого снігу на деревах, стовбурах, дротах електромереж тощо діаметром 35 мм і більше) 
20334 НС, пов’язана з сильною ожеледдю (шар льоду на деревах, дротах електромереж тощо діаметром 20 мм і більше) 
20335 НС, пов’язана зі сніговими заметами (повне припинення руху транспорту на шляхах) 
20336 НС, пов’язана з сильною хуртовиною (за швидкості вітру 15 м/с і більше, тривалістю 12 годин і більше) 
20337 НС, пов’язана з сильним туманом (видимість менше 100 м, тривалістю 12 годин і більше) 
20400 ГІДРОЛОГІЧНІ МОРСЬКІ НС 
20410 НС, пов’язана з сильним (високим) хвилюванням моря та на водосховищі 
20420 НС, пов’язана з високим або низьким рівнем моря 
20430 НС, пов’язана з раннім льодоставом або припаєм 
20440 НС, пов’язана з загрозливим обледенінням суден 
20500 ГІДРОЛОГІЧНІ НС ПОВЕРХНЕВИХ ВОД 
20510 НС, пов’язана з високим рівнем води (водопілля, паводки) 
20520 НС, пов’язана з маловоддям/посухою (маловоддя) 
20530 НС, пов’язана з заторами, зажорами 
20540 НС, пов’язана з селем 
20550 НС, пов’язана зі сходом снігової лавини 
20560 НС, пов’язана з низьким рівнем води 
20570 НС, пов’язана з раннім льодоставом та появою льоду на судноплавних водоймах і річках 
20580 НС, пов’язана з інтенсивним льодоходом 
20590 НС, пов’язана з затопленням 
20600 НС, ПОВ’ЯЗАНІ З ПОЖЕЖАМИ В ПРИРОДНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ 
20610 НС, пов’язана з лісовою пожежею 
20620 НС, пов’язана з пожежею степовою 
20630 НС, пов’язана з пожежею польовою (на сільськогосподарських угіддях) 
20640 НС, пов’язана з пожежею на торфовищі 
20700 МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ НС 
20710 НС, пов’язані з інфекційним захворюванням людей 
20711 НС, пов’язана з екзотичним та особливо небезпечним інфекційним захворюванням людей (окремі випадки) 
20712 НС, пов’язана з небезпечною інфекційною хворобою (групові випадки) 
20713 НС, пов’язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб 
20714 НС, пов’язана з епідемією 
20715 Пандемія 
20716 НС, пов’язана з інфекційним захворюванням людей невизначеної етіології 
20720 НС, пов’язані з отруєнням людей 
20721 НС, пов’язана з отруєнням людей у результаті споживання неякісних продуктів харчування 
20722 НС, пов’язана з отруєнням людей у результаті споживання неякісної питної води 
20723 НС, пов’язана з отруєнням людей токсичними або іншими речовинами (окремі випадки) 
20724 НС, пов’язана з отруєнням людей токсичними або іншими речовинами (групові випадки) 
20725 НС, пов’язана з отруєнням людей токсичними або іншими небезпечними речовинами (масові випадки) 
20730 НС, пов’язані з інфекційними захворюваннями сільськогосподарських тварин 
20731 НС, пов’язана з окремим випадком екзотичного та особливо небезпечного інфекційного захворювання сільськогосподарських тварин 
20732 НС, пов’язана з ензоотією 
20733 НС, пов’язана з епізоотією 
20734 Панзоотія 
20735 НС, пов’язана з інфекційним захворюванням сільськогосподарських тварин невизначеної етіології 
20736 НС, пов’язана з інфекційним захворюванням риб невизначеної етіології 
20740 НС, пов’язана з масовим отруєнням сільськогосподарських тварин 
20750 НС, пов’язана з масовою загибеллю диких тварин 
20760 НС, пов’язана з ураженням сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками 
20761 Панфітотія 
20762 НС, пов’язана з прогресивною епіфітотією 
20763 НС, пов’язана з хворобою сільськогосподарських рослин невизначеної етіології 
20764 НС, пов’язана з масовим розповсюдженням шкідників сільськогосподарських рослин 
30000 НС СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ 
30100 ЗБРОЙНІ НАПАДИ, ЗАХОПЛЕННЯ Й УТРИМУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ (НАЙВАЖЛИВІШИХ І ВАЖЛИВИХ ДЕРЖАВНИХ ОБ’ЄКТІВ) АБО РЕАЛЬНА ЗАГРОЗА ЗДІЙСНЕННЯ ТАКИХ АКЦІЙ 
30110 Збройний напад, захоплення й утримування органу державної влади або реальна загроза здійснення такої акції 
30120 Збройний напад, захоплення й утримування дипломатичної чи консульської установи або реальна загроза здійснення такої акції 
30130 Збройний напад, захоплення й утримування установи правоохоронних органів або реальна загроза здійснення такої акції 
30140 Збройний напад, захоплення й утримування телерадіоцентру чи вузла зв’язку або реальна загроза здійснення такої акції 
30150 Збройний напад, захоплення й утримування органу військового управління, військової частини, військового навчального закладу, установи та організації Збройних Сил України або реальна загроза здійснення такої акції 
30160 Збройний напад, захоплення й утримування державного закладу або реальна загроза здійснення такої акції 
30170 Збройний напад, захоплення й утримування об’єкта атомної енергетики, хімічної промисловості та об’єкта, на якому виробляють чи зберігають біологічно небезпечні речовини, або реальна загроза здійснення такої акції 
30200 ПОСЯГАННЯ НА ЖИТТЯ ДЕРЖАВНОГО ЧИ ГРОМАДСЬКОГО ДІЯЧА 
30300 НАПАД, ЗАМАХ НА ЖИТТЯ ЧЛЕНІВ ЕКІПАЖУ ПОВІТРЯНОГО АБО МОРСЬКОГО (РІЧКОВОГО) СУДНА, ВИКРАДЕННЯ (СПРОБА ВИКРАДЕННЯ), ЗНИЩЕННЯ (СПРОБА ЗНИЩЕННЯ) ТАКОГО СУДНА, ЗАХОПЛЕННЯ ЗАРУЧНИКІВ З-ПОМІЖ ЧЛЕНІВ ЕКІПАЖУ ЧИ ПАСАЖИРІВ 
30400 УСТАНОВЛЕННЯ ВИБУХОВОГО ПРИСТРОЮ У БАГАТОЛЮДНОМУ МІСЦІ, УСТАНОВІ (ОРГАНІЗАЦІЇ, ПІДПРИЄМСТВІ), ЖИТЛОВОМУ СЕКТОРІ, ТРАНСПОРТ! 
30500 НС, ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ ЗНИКНЕННЯМ ЧИ ВИКРАДЕННЯМ ЗБРОЇ ТА НЕБЕЗПЕЧНИХ РЕЧОВИН З ОБ’ЄКТІВ ЇХ ЗБЕРІГАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ, ПЕРЕРОБЛЯННЯ АБО ПІД ЧАС ТРАНСПОРТУВАННЯ 
30510 НС, пов’язана зі зникненням чи викраденням технічних одиниць вогнепальної зброї з об’єкта зберігання, використання, переробляння або під час транспортування 
30520 НС, пов’язана зі зникненням чи викраденням боєприпасів з об’єкта зберігання, використання, переробляння або під час транспортування 
30530 НС, пов’язана зі зникненням чи викраденням бронетехніки з об’єкта зберігання, використання, переробляння або під час транспортування 
30540 НС, пов’язана зі зникненням чи викраденням артозброєння з об’єкта зберігання, використання, переробляння або під час транспортування 
30550 НС, пов’язана зі зникненням чи викраденням вибухових матеріалів з об’єкта зберігання, використання, переробляння або під час транспортування 
30560 НС, пов’язана зі зникненням чи викраденням РР (приладів або устатковання, з використанням РР) з об’єкта зберігання, використання, переробляння та під час транспортування 
30570 НС, пов’язана зі зникненням чи викраденням небезпечних хімічних речовин (приладів або устатковання, де їх використовують) з об’єкта зберігання, використання, переробляння або під час транспортування 
30580 НС, пов’язана зі зникненням чи викраденням наркотичних речовин, препаратів і наркотичної сировини з об’єкта зберігання, використання, переробляння або під час транспортування 
30600 НС, ПОВ’ЯЗАНІ З НЕЩАСНИМИ ВИПАДКАМИ З ЛЮДЬМИ 
30610 НС, пов’язана з нещасним випадком під час виконання трудових обов’язків 
30620 НС, пов’язана з нещасним випадком у лісних, гірських масивах, печерах та інших важкодоступних місцях 
30630 НС, пов’язана з нещасним випадком з людьми на воді 
30640 НС унаслідок відриву прибережного льоду з людьми 
30650 НС, пов’язана з викраденням людей 
30660 НС, пов’язана з захопленням заручників 
30670 НС, пов’язана зі зникненням людей 
30680 НС, пов’язана з нещасним випадком, іншим 
40000 НС ВОЄННОГО ХАРАКТЕРУ 

ДОДАТОК А
(довідковий) 

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК

Назва Код 
ГЕОЛОГІЧНІ НС 20200 
ГЕОФІЗИЧНІ НС 20100 
ГІДРОЛОГІЧНІ МОРСЬКІ НС 20400 
ГІДРОЛОГІЧНІ НС ПОВЕРХНЕВИХ ВОД 20500 
Збройний напад, захоплення й утримування державного закладу або реальна загроза здійснення такої акції 30160 
Збройний напад, захоплення й утримування дипломатичної чи консульської установи або реальна загроза здійснення такої акції 30120 
Збройний напад, захоплення й утримування об’єкта атомної енергетики, хімічної промисловості та об’єкта, на якому виробляють чи зберігають біологічно небезпечні речовини, або реальна загроза здійснення такої акції 30170 
Збройний напад, захоплення й утримування органу військового управління, військової частини, військового навчального закладу, установи та організації Збройних Сил України або реальна загроза здійснення такої акції 30150 
Збройний напад, захоплення й утримування органу державної влади або реальна загроза здійснення такої акції 30110 
Збройний напад, захоплення й утримування телерадіоцентру чи вузла зв’язку або реальна загроза здійснення такої акції 30140 
Збройний напад, захоплення й утримування установи правоохоронних органів або реальна загроза здійснення такої акції 30130 
ЗБРОЙНІ НАПАДИ, ЗАХОПЛЕННЯ Й УТРИМУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ (НАЙВАЖЛИВІШИХ І ВАЖЛИВИХ ДЕРЖАВНИХ ОБ’ЄКТІВ) АБО РЕАЛЬНА ЗАГРОЗА ЗДІЙСНЕННЯ ТАКИХ АКЦІЙ 30100 
МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ НС 20700 
МЕТЕОРОЛОГІЧНІ НС 20300 
Метеорологічні НС, інші 20330 
Метеорологічні НС температурні 20320 
Метеорологічні НС, пов’язані з атмосферними опадами 20310 
НАПАД, ЗАМАХ НА ЖИТТЯ ЧЛЕНІВ ЕКІПАЖУ ПОВІТРЯНОГО АБО МОРСЬКОГО (РІЧКОВОГО) СУДНА, ВИКРАДЕННЯ (СПРОБА ВИКРАДЕННЯ), ЗНИЩЕННЯ (СПРОБА ЗНИЩЕННЯ) ТАКОГО СУДНА, ЗАХОПЛЕННЯ ЗАРУЧНИКІВ З-ПОМІЖ ЧЛЕНІВ ЕКІПАЖУ ЧИ ПАСАЖИРІВ 30300 
НС унаслідок аварії автомобільного транспорту на мосту, у тунелі, на залізничному переїзді 10162 
НС унаслідок аварії автомобільного транспорту на шляхах загального користування 10161 
НС унаслідок аварії в електричних мережах 10760 
НС унаслідок аварії в метрополітені 10131 
НС унаслідок аварії з викиданням (загрозою викидання) БНР на підприємстві промисловості або в науково-дослідній установі 10320 
НС унаслідок аварії з викиданням (загрозою викидання) РР на атомній станції, атомній енергетичній установці виробничої або дослідної призначеності 10510 
НС унаслідок аварії з викиданням (загрозою викидання) РР на підприємстві ядерно-паливного циклу (крім атомних електростанцій) 10520 
НС унаслідок аварії з викиданням (загрозою викидання), утворенням і розповсюдженням НХР під час їх виробляння, переробляння чи зберігання (захоронення) 10310 
НС унаслідок аварії з викиданням корисних копалин, порід, гірничого удару у підземних виробках шахти 10330 
НС унаслідок аварії з джерелом іонізувального (іонізуючого) випромінювання (охоплюючи ядерно-паливний цикл) 10530 
НС унаслідок аварії з радіоактивними відходами, що їх не виробляють атомні станції 10540 
НС унаслідок аварії з радіоактивним джерелом іонізувального (іонізуючого) випромінювання або РР (на підприємстві) 10550 
НС унаслідок аварії на автономній електроенергетичній станції 10740 
НС унаслідок аварії на буровій установці з виникненням відкритих нафтового та/або газового фонтанів 11210 
НС унаслідок аварії на вантажному судні 10141 
НС унаслідок аварії на газопроводі систем газопостачання та газифікації 10840 
НС унаслідок аварії на гідроелектростанції 10720 
НС унаслідок аварії на робочій свердловині з виникненням відкритих нафтового та/або газового фонтанів 11230 
НС унаслідок аварії на законсервованій свердловині з виникненням відкритих нафтового та/або газового фонтанів 11240 
НС унаслідок аварії на залізничному транспорті з тяжкими наслідками (катастрофи) 10130 
НС унаслідок аварії на інших електроенергетичних станціях 10750 
НС унаслідок аварії на магістральному газопроводі 10171 
НС унаслідок аварії на міському електротранспорті 10181 
НС унаслідок аварії на міському пасажирському транспорті, іншому 10182 
НС унаслідок аварії на нафтобазі чи нафтосховищі 11250 
НС унаслідок аварії на нафтопроводі або продуктопроводі 10172 
НС унаслідок аварії на очисних спорудах стічних вод зі скиданням забруднювальних речовин 11010 
НС унаслідок аварії на свердловині із виникненням газонафтоводовиявлень 11220 
НС унаслідок аварії на судні для перевезення хімічних речовин 10143 
НС унаслідок аварії на судні рибної промисловості 10145 
НС унаслідок аварії на теплоелектростанції 10730 
НС унаслідок аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) БНР 10111 
НС унаслідок аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) РР 10112 
НС унаслідок аварії на транспорті з викиданням (загрозою викидання) НХР 10113 
НС унаслідок аварії на транспорті з загрозою розливання паливно-мастильних матеріалів 10114 
НС унаслідок аварії на транспорті, в яку потрапив державний чи громадський діяч 10120 
НС унаслідок аварії на установці газоочищення джерел забруднення атмосфери з викиданням забруднювальних речовин в атмосферу 11020 
НС унаслідок аварії нафтоналивного судна з загрозою розливання паливно-мастильних матеріалів 10142 
НС унаслідок аварії пасажирського судна 10144 
НС УНАСЛІДОК АВАРІЇ СИСТЕМ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 10900 
НС унаслідок аварії в каналізаційній системі зі скиданням забруднювальних речовин 10810 
НС унаслідок аварії в системах забезпечення населення питною водою 10830 
НС унаслідок аварії у теплових мережах (системах гарячого водопостачання) холодної пори року 10820 
НС унаслідок аварій (радіаційних) на атомних електростанціях 10710 
НС унаслідок аварій автомобільного транспорту 10160 
НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМАХ 10700 
НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ У СИСТЕМАХ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 10800 
НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ З ВИКИДАННЯМ (ЗАГРОЗОЮ ВИКИДАННЯ) НХР, КОРИСНИХ КОПАЛИН НА ІНШИХ ОБ’ЄКТАХ (ОКРІМ АВАРІЙ НА ТРАНСПОРТІ) 10300 
НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ З ВИКИДАННЯМ (ЗАГРОЗОЮ ВИКИДАННЯ) РР (крім аварій на транспорті) 10500 
НС унаслідок аварій на водному транспорті 10140 
НС унаслідок аварій на міському транспорті 10180 
НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ НА ОЧИСНИХ СПОРУДАХ 11000 
НС унаслідок аварій на транспорті з викиданням (загрозою викидання) небезпечних і шкідливих (забруднювальних) речовин 10110 
НС унаслідок аварій на трубопроводах 10170 
НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ У СИСТЕМАХ НАФТОГАЗОВОГО ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 11200 
НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ ЧИ КАТАСТРОФ НА ТРАНСПОРТІ (за винятком пожеж і вибухів) 10100 
НС унаслідок аварійного спрацювання водосховища гідроелектростанції у зв’язку із загрозою прориву гідроспоруди 11130 
НС унаслідок авіаційних аварій і катастроф 10150 
НС унаслідок авіаційної аварії чи катастрофи в аеропорту або у населеному пункті 10151 
НС унаслідок авіаційної аварії чи катастрофи поза аеропортом або населеним пунктом 10152 
НС унаслідок відриву прибережного льоду з людьми 30640 
НС унаслідок втрати усталеності або розділення об’єднаної енергосистеми України на складові частини 10770 
НС УНАСЛІДОК ГІДРОДИНАМІЧНИХ АВАРІЙ 11100 
НС унаслідок наявності в атмосферному повітрі шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК 10421 
НС унаслідок наявності у воді шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК 10430 
НС унаслідок наявності в ґрунті шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК 10410 
НС УНАСЛІДОК НАЯВНОСТІ У НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ШКІДЛИВИХ (ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ) І РАДІОАКТИВНИХ РЕЧОВИН ПОНАД ГДК 10400 
НС унаслідок наявності в питній воді шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК 10432 
НС унаслідок наявності в підземних водах РР понад ГДК 10434 
НС унаслідок наявності в підземних водах шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК 10433 
НС унаслідок наявності в поверхневих водах шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК 10431 
НС унаслідок наявності в повітрі підземних і гірничих виробок РР понад ГДК 10423 
НС унаслідок наявності в повітрі підземних і гірничих виробок шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК 10422 
НС унаслідок наявності в повітрі шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК 10420 
НС унаслідок події на атомній електричній станції 10711 
НС УНАСЛІДОК ПОЖЕЖ, ВИБУХІВ 10200 
НС унаслідок пожеж, вибухів на транспорті 10230 
НС унаслідок пожеж, вибухів у будівлях і спорудах 10210 
НС унаслідок пожежі, вибуху (можливості вибуху) виявлених вибухонебезпечних предметів (застарілих боєприпасів) 10270 
НС унаслідок пожежі, вибуху на арсеналі, складі боєприпасів або іншому об’єкті військової призначеності 10260 
НС унаслідок пожежі, вибуху на водному транспорті 10232 
НС унаслідок пожежі, вибуху на залізниці 10231 
НС унаслідок пожежі, вибуху на інших видах транспорту 10234 
НС унаслідок пожежі, вибуху на об’єкті розвідування, видобування, переробляння, транспортування чи зберігання легкозаймистих, горючих, а також вибухових речовин 10220 
НС унаслідок пожежі, вибуху на повітряному транспорті 10233 
НС унаслідок пожежі, вибуху на радіаційно, хімічно чи біологічно небезпечному об’єкті без виливання (викидання) небезпечних речовин 10250 
НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді житлової призначеності 10213 
НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді нежитлової призначеності 10212 
НС унаслідок пожежі, вибуху в споруді, на комунікації або технологічному устаткованні промислового об’єкта 10211 
НС унаслідок пожежі, вибуху у шахті, підземних і гірничих виробках 10240 
НС унаслідок прориву греблі (дамби, шлюзу тощо) з утворенням проривної повені 11120 
НС унаслідок прориву греблі (дамби, шлюзу тощо) з утворенням хвилі прориву та катастрофічного затоплення 11110 
НС УНАСЛІДОК РАПТОВОГО РУЙНУВАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД 10600 
НС унаслідок руйнування будівлі чи споруди виробничої призначеності 10620 
НС унаслідок руйнування будівлі чи споруди житлової призначеності 10640 
НС унаслідок руйнування будівлі чи споруди нежитлової призначеності 10630 
НС унаслідок руйнування елементів транспортних комунікацій 10610 
НС унаслідок руйнування підземних споруд систем життєзабезпечення 10650 
НС унаслідок руйнування підземних споруд шахти, підземних і гірничих виробок 10660 
НС унаслідок ядерної чи радіаційної аварії за межами України із загрозою забруднення її території 10560 
НС ВОЄННОГО ХАРАКТЕРУ 40000 
НС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ 20000 
НС СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ 30000 
НС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ 10000 
НС, пов’язана з виверженням грязьового вулкану 20210 
НС, пов’язана з викраденням людей 30650 
НС, пов’язана з високим або низьким рівнем моря 20420 
НС, пов’язана з високим рівнем води (водопілля, паводки) 20510 
НС, пов’язана з дуже сильним дощем (дощ і мокрий сніг) (кількість опадів 50 мм і більше, тривалістю 12 годин і менше; для гірських районів 30 мм і більше, тривалістю 12 годин і менше) 20314 
НС, пов’язана з дуже сильним морозом (температура повітря мінус 30° C і нижче) 20321 
НС, пов’язана з дуже сильним снігопадом (кількість опадів 20 мм і більше, тривалістю 12 годин і менше) 20313 
НС, пов’язана з дуже сильною спекою (температура повітря 35° C і вище) 20322 
НС, пов’язана з екзотичним та особливо небезпечним інфекційним захворюванням людей (окремі випадки) 20711 
НС, пов’язана з ензоотією 20732 
НС, пов’язана з епідемією 20714 
НС, пов’язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб 20713 
НС, пов’язана з епізоотією 20733 
НС, пов’язана з загрозливим обледенінням суден 20440 
НС, пов’язана з затопленням 20590 
НС, пов’язана з заторами, зажорами 20530 
НС, пов’язана з захопленням заручників 30660 
НС, пов’язана з землетрусом 20110 
НС, пов’язана зі зникненням людей 30670 
НС, пов’язана зі зникненням чи викраденням артозброєння з об’єкта зберігання, використання, переробляння або під час транспортування 30540 
НС, пов’язана зі зникненням чи викраденням боєприпасів з об’єкта зберігання, використання, переробляння або під час транспортування 30520 
НС, пов’язана зі зникненням чи викраденням бронетехніки з об’єкта зберігання, використання, переробляння або під час транспортування 30530 
НС, пов’язана зі зникненням чи викраденням вибухових матеріалів з об’єкта зберігання, використання, переробляння або під час транспортування 30550 
НС, пов’язана зі зникненням чи викраденням наркотичних речовин, препаратів і наркотичної сировини з об’єкта зберігання, використання, переробляння або під час транспортування 30580 
НС, пов’язана зі зникненням чи викраденням небезпечних хімічних речовин (приладів або устатковання, де їх використовують) з об’єкта зберігання, використання, переробляння або під час транспортування 30570 
НС, пов’язана зі зникненням чи викраденням РР (приладів або устатковання, з використанням РР) з об’єкта зберігання, використання, переробляння та під час транспортування 30560 
НС, пов’язана зі зникненням чи викраденням технічних одиниць вогнепальної зброї з об’єкта зберігання, використання, переробляння або під час транспортування 30510 
НС, пов’язана зі зсувом 20220 
НС, пов’язана з інтенсивним льодоходом 20580 
НС, пов’язана з інфекційним захворюванням людей невизначеної етіології 20716 
НС, пов’язана з інфекційним захворюванням риб невизначеної етіології 20736 
НС, пов’язана з інфекційним захворюванням сільськогосподарських тварин невизначеної етіології 20735 
НС, пов’язана з карстовими провалами 20250 
НС, пов’язана з крупним градом (діаметром 20 мм і більше) 20312 
НС, пов’язана з лісовою пожежею 20610 
НС, пов’язана з маловоддям/посухою (маловоддя) 20520 
НС, пов’язана з масовим засиханням та загибеллю посівів і створених 1 – 3-річних лісових культур, унаслідок засухи 20323 
НС, пов’язана з масовим отруєнням сільськогосподарських тварин 20740 
НС, пов’язана з масовим пошкодженням і загибеллю посівів, незібраним урожаєм, унаслідок заморозків 20324 
НС, пов’язана з масовим розповсюдженням шкідників сільськогосподарських рослин 20764 
НС, пов’язана з масовою загибеллю диких тварин 20750 
НС, пов’язана з небезпечною інфекційною хворобою (групові випадки) 20712 
НС, пов’язана з нещасним випадком з людьми на воді 30630 
НС, пов’язана з нещасним випадком, іншим 30680 
НС, пов’язана з нещасним випадком під час виконання трудових обов’язків 30610 
НС, пов’язана з нещасним випадком у лісних, гірських масивах, печерах та інших важкодоступних місцях 30620 
НС, пов’язана з низьким рівнем води 20560 
НС, пов’язана з обвалом або осипом 20230 
НС, пов’язана з окремим випадком екзотичного та особливо небезпечного інфекційного захворювання сільськогосподарських тварин 20731 
НС, пов’язана з осіданням (проваллям) земної поверхні 20240 
НС, пов’язана з отруєнням людей токсичними або іншими небезпечними речовинами (масові випадки) 20725 
НС, пов’язана з отруєнням людей токсичними або іншими речовинами (окремі випадки) 20723 
НС, пов’язана з отруєнням людей токсичними або іншими речовинами (групові випадки) 20724 
НС, пов’язана з отруєнням людей у результаті споживання неякісних продуктів харчування 20721 
НС, пов’язана з отруєнням людей у результаті споживання неякісної питної води 20722 
НС, пов’язана з підвищенням рівня ґрунтових вод (підтопленням) 20260 
НС, пов’язана з пожежею на торфовищі 20640 
НС, пов’язана з пожежею польовою (на сільськогосподарських угіддях) 20630 
НС, пов’язана з пожежею степовою 20620 
НС, пов’язана з прогресивною епіфітотією 20762 
НС, пов’язана з раннім льодоставом або припаєм 20430 
НС, пов’язана з раннім льодоставом та появою льоду на судноплавних водоймах і річках 20570 
НС, пов’язана з селем 20540 
НС, пов’язана з сильним (високим) хвилюванням моря та на водосховищі 20410 
НС, пов’язана з сильним вітром (швидкістю 25 м/с і більше), охоплюючи шквали та смерчі 20331 
НС, пов’язана з сильним налипанням снігу (шар мокрого замерзлого снігу на деревах, стовбурах, дротах електромереж тощо діаметром 35 мм і більше) 20333 
НС, пов’язана з сильним туманом (видимість менше 100 м, тривалістю 12 годин і більше) 20337 
НС, пов’язана з сильною зливою (кількість опадів 30 мм і більше, тривалістю 1 година й менше) 20311 
НС, пов’язана з сильною ожеледдю (шар льоду на деревах, дротах електромереж тощо діаметром 20 мм і більше) 20334 
НС, пов’язана з сильною пиловою бурею (за швидкості вітру 15 м/с і більше, тривалістю 12 годин і більше) 20332 
НС, пов’язана з сильною хуртовиною (за швидкості вітру 15 м/с і більше, тривалістю 12 годин і більше) 20336 
НС, пов’язана зі сніговими заметами (повне припинення руху транспорту на шляхах) 20335 
НС, пов’язана з ураженням сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками 20760 
НС, пов’язана з хворобою сільськогосподарських рослин невизначеної етіології 20763 
НС, пов’язана зі сходом снігової лавини 20550 
НС, ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ ЗНИКНЕННЯМ ЧИ ВИКРАДЕННЯМ ЗБРОЇ ТА НЕБЕЗПЕЧНИХ РЕЧОВИН З ОБ’ЄКТІВ ЇХ ЗБЕРІГАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ, ПЕРЕРОБЛЯННЯ АБО ПІД ЧАС ТРАНСПОРТУВАННЯ 30500 
НС, пов’язані з інфекційними захворюваннями людей 20710 
НС, пов’язані з інфекційними захворюваннями сільськогосподарських тварин 20730 
НС, ПОВ’ЯЗАНІ З НЕЩАСНИМИ ВИПАДКАМИ З ЛЮДЬМИ 30600 
НС, пов’язані з отруєнням людей 20720 
НС, ПОВ’ЯЗАНІ З ПОЖЕЖАМИ В ПРИРОДНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ 20600 
Пандемія 20715 
Панзоотія 20734 
Панфітотія 20761 
ПОСЯГАННЯ НА ЖИТТЯ ДЕРЖАВНОГО ЧИ ГРОМАДСЬКОГО ДІЯЧА 30200 
УСТАНОВЛЕННЯ ВИБУХОВОГО ПРИСТРОЮ У БАГАТОЛЮДНОМУ МІСЦІ, УСТАНОВІ (ОРГАНІЗАЦІЇ, ПІДПРИЄМСТВІ), ЖИТЛОВОМУ СЕКТОРІ, ТРАНСПОРТІ 30400 

ДОДАТОК Б
(довідковий) 

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Закон України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” від 08.06.2000 р.

2 Закон України “Про аварійно-рятувальні служби” від 14.12.99 р.

3 Закон України “Про надзвичайний стан” від 26.06.92 р.

4 Закон України “Про Цивільну оборону” від 03.02.93 р.

5 Закон України “Про правовий режим надзвичайного стану” від 16.03.2000 р.

6 Закон України “Про пожежну безпеку” від 17.12.93 р.

7 Закон України “Про правові засади цивільного захисту” від 24.06.2004 р.

8 Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 368 “Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями”

9 Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки”

10 Постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 1998 р. № 1099 “Про порядок класифікації надзвичайних ситуацій”

11 Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. № 1198 “Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру”

12 ДСТУ 1.2:2003 Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів

13 ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

14 ДСТУ 1.10:2005 Правила розроблення, побудови, викладення, оформлення, ведення національних класифікаторів